Trang chủ    Ảnh chính

Ảnh chính

Sự kết tinh tư tưởng - đạo đức và phong cách trong “Di chúc” của Hồ Chí Minh

Sự kết tinh tư tưởng - đạo đức và phong cách trong “Di chúc” của Hồ Chí Minh

(LLCT) - Tròn 50 năm, Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di chúc là sự kết tinh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Bài viết này luận giải ý nghĩa thời đại và sự trùng hợp linh thiêng của Di chúc, tầm cao tư tưởng, một mẫu mực về đạo đức, một đặc sắc phong cách Hồ Chí Minh.

Đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế thích ứng với hội nhập quốc tế và Cách mạng Công nghiệp 4.0

Đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế thích ứng với hội nhập quốc tế và Cách mạng Công nghiệp 4.0

(LLCT) - Hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang mở ra cho Việt Nam cơ hội phát triển mới. Do vậy, để nắm bắt được cơ hội đó đòi hỏi Việt Nam phải cải cách và đổi mới mọi mặt, trong đó có đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế. Nếu không đón bắt được cơ hội, Việt Nam sẽ tụt hậu và khó có sự phát triển nhanh, bền vững. Đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế thích ứng với hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0 là hướng đi đúng đắn, cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Giữ gìn kỷ luật của đảng theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giữ gìn kỷ luật của đảng theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(LLCT) - Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức được Hồ Chí Minh quan tâm từ sớm và thường xuyên, đặc biệt ở tác phẩm cuối đời nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1969): “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Quán triệt tư tưởng của Người, vấn đề giữ gìn tính kỷ luật của đảng viên hiện nay phải gắn liền với việc rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; cán bộ, đảng viên phải có tinh thần trách nhiệm và hành động tích cực chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu...

Đảng ta nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển

Đảng ta nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển

(LLCT) - Trong suốt hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn chủ động nhận thức và giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển. Nhờ vậy, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được là cơ bản, việc nhận thức và giải quyết mối quan hệ nói trên ở nước ta những năm qua cũng còn bộc lộ những hạn chế: quá trình đổi mới diễn ra chậm và chưa có những bước đột phá mạnh mẽ; vẫn hàm chứa những yếu tố gây mất ổn định chính trị - xã hội... Chính vì vậy, với tinh thần khoa học, thực tiễn, Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu: “Tiếp tục quán triệt và xử lý tốt các quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển...”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam cầm quyền có ý nghĩa lớn đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng ta hiện nay. Chỉ có trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh thì Đảng ta mới xây dựng được một Đảng xứng đáng với niềm tin của nhân dân trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). ĐCS Việt Nam cầm quyền có trách nhiệm như thế nào đối với sự phát triển của dân tộc và muốn làm tròn nhiệm vụ của mình do nhân dân giao phó, Đảng cần nâng cao năng lực cầm quyền như thế nào? Chúng ta tìm thấy trong các quan điểm của Hồ Chí Minh những chỉ dẫn quý báu, tuy rằng thời kỳ hiện nay khác nhiều so với thời kỳ Hồ Chí Minh sống.

Trang 3 trong tổng số 15 trang.