Trang chủ    Ảnh chính

Ảnh chính

Cách mạng tháng Mười Nga và Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam

Cách mạng tháng Mười Nga và Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam

(LLCT) - Cách mạng Tháng Mười Nga là đòn giáng thứ nhất vào chính diện của chủ nghĩa đế quốc ngay trên nước Nga, khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa tư bản và Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam là trận tiến công thắng lợi đầu tiên chọc thủng khâu trọng yếu của hệ thống thuộc địa thế giới. Cả hai cuộc cách mạng đều có tầm vóc và ý nghĩa lớn đối với dân tộc, quốc tế. Trong đó, Cách mạng Tháng Mười đã vạch ra con đường và đã để lại những kinh nghiệm quý báu cho Đảng và nhân dân ta làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Sửa đổi lối làm việc – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Sửa đổi lối làm việc – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

(LLCT) - Sáng 18-10-2017, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Sửa đổi lối làm việc – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

(LLCT) - Sáng 4-10-2017, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã được long trọng khai mạc tại trụ sở Trung ương Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. Tạp chí Lý luận Chính trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch - Một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của công tác tư tưởng, lý luận hiện nay

Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch - Một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của công tác tư tưởng, lý luận hiện nay

(LLCT) - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác tư tưởng, lý luận. Bởi công tác tư tưởng, lý luận có quan hệ trực tiếp đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, mục tiêu, lý tưởng của cách mạng, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

  Quá trình phát triển nhận thức lý luận về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Quá trình phát triển nhận thức lý luận về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(LLCT) - Mô hình CNXH không chỉ là mục tiêu hướng tới mà còn là tiêu chí để xác định các biện pháp đổi mới. Việc nhận thức ngày càng rõ hơn trên những nét cơ bản mô hình CNXH là những bước tiến của tư duy lý luận, được xác minh bằng thực tiễn đổi mới, có tác dụng to lớn để phát triển nhận thức lý luận và  tăng cường đồng thuận xã hội với mục tiêu phát triển của đất nước.

Trang 5 trong tổng số 13 trang.