Trang chủ    Ảnh chính

Ảnh chính

Xây dựng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế

Xây dựng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế

(LLCT) - Văn hóa cũng như chính trị và kinh tế đều gắn liền với hoạt động sống của con người, đều tồn tại một cách hiện thực trong đời sống của con người, trong xã hội với những điều kiện và hoàn cảnh lịch sử nhất định. Chúng đều là những lĩnh vực cơ bản cấu thành xã hội, trong thực tiễn là hoạt động của chủ thể, còn trong lý luận, là những thuật ngữ khoa học, những khái niệm, phạm trù của nhận thức luận xã hội, của văn hóa học, chính trị học và kinh tế học.

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

(LLCT) - Mỗi thời đại kinh tế được phân biệt với thời đại kinh tế khác không phải ở chỗ sản xuất ra cái gì, mà là sản xuất bằng cái gì và như thế nào?. Luận điểm của C. Mác càng ngày càng được lịch sử chứng minh giá trị bền vững về mặt phương pháp luận. Với các tư liệu sản xuất mới và cách thức tổ chức, quản lý sản xuất mới do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra, thế giới hiện đại từ thập kỷ thứ nhất của thế kỷ XXI đã có những bước đi đầu tiên vào một thời đại kinh tế mới: thời đại kinh tế tri thức, số hóa, tự động hóa và toàn cầu hóa cao độ. 

Cách mạng tháng Mười Nga và Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam

Cách mạng tháng Mười Nga và Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam

(LLCT) - Cách mạng Tháng Mười Nga là đòn giáng thứ nhất vào chính diện của chủ nghĩa đế quốc ngay trên nước Nga, khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa tư bản và Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam là trận tiến công thắng lợi đầu tiên chọc thủng khâu trọng yếu của hệ thống thuộc địa thế giới. Cả hai cuộc cách mạng đều có tầm vóc và ý nghĩa lớn đối với dân tộc, quốc tế. Trong đó, Cách mạng Tháng Mười đã vạch ra con đường và đã để lại những kinh nghiệm quý báu cho Đảng và nhân dân ta làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Sửa đổi lối làm việc – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Sửa đổi lối làm việc – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

(LLCT) - Sáng 18-10-2017, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Sửa đổi lối làm việc – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

(LLCT) - Sáng 4-10-2017, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã được long trọng khai mạc tại trụ sở Trung ương Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. Tạp chí Lý luận Chính trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

Trang 5 trong tổng số 13 trang.