Trang chủ    Ảnh chính

Ảnh chính

“Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lịch sử và ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

“Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lịch sử và ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

(LLCT) - Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay”. Tạp chí Lý luận chính trị xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài phát biểu đề dẫn tại hội thảo của của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tính khoa học và tính cách mạng của  chủ nghĩa Mác và ý nghĩa thời đại

Tính khoa học và tính cách mạng của chủ nghĩa Mác và ý nghĩa thời đại

(LLCT) - Chủ nghĩa Mác ra đời là một bước ngoặt cách mạng trong lịch sử tư tưởng nhân loại, nhằm đáp ứng nhu cầu khách quan của sự phát triển xã hội. Chủ nghĩa Mác là khoa học để làm cách mạng, có sự thống nhất hữu cơ, nội tại giữa khoa học và cách mạng, cách mạng và khoa học. Nhờ đó, học thuyết Mác đã vượt lên trên hẳn các học thuyết đương thời, mang sức mạnh to lớn, trở thành công cụ vĩ đại không chỉ giải thích thế giới mà chủ yếu là cải tạo thế giới. Chủ nghĩa Mác đã trở thành kim chỉ nam, ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh vì CNXH từ khi ra đời cho đến ngày nay. 

 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

(LLCT) - Tiếp thu và phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về thi đua, Hồ Chí Minh cho rằng, “thi đua là một đặc trưng của chủ nghĩa yêu nước dưới chế độ xã hội mới”. Dưới chế độ xã hội mới do nhân dân làm chủ, mục tiêu, lợi ích xã hội đều hướng tới phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, khi đó mọi người tham gia thi đua là thể hiện lòng yêu nước, đóng góp sức lực, trí tuệ để xây dựng đất nước; thi đua không chỉ góp phần làm tăng động lực, nghị lực của người lao động, phát huy sáng tạo về trí tuệ trong quá trình nghiên cứu, phát triển sản xuất, mà thi đua còn có ý nghĩa thể hiện tinh thần yêu nước.

Nhận thức lý luận về văn hóa, xã hội, con người: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Nhận thức lý luận về văn hóa, xã hội, con người: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

(LLCT) - Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, chúng ta đã thu được những thành tựu to lớn, toàn diện. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và con người, nhận thức lý luận của Đảng ta cũng đã có những thành tựu không nhỏ, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của sự nghiệp đổi mới. Tuy nhiên, cũng còn một số vấn đề đặt ra về công tác nghiên cứu lý luận về vấn đề này, như: cần làm rõ nội dung, cơ chế và hệ quả tác động giữa văn hóa và đời sống kinh tế - xã hội; nhìn rõ hơn vai trò của văn hóa với con người, an ninh xã hội và sự phát triển xã hội; vai trò của văn hóa trong chính trị, trong kinh tế; xây dựng chuẩn giá trị con người và xây dựng con người Việt Nam,...

Giải pháp đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Giải pháp đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

(LLCT) - Nhận thức rõ vai trò của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược trong xây dựng và phát triển đất nước, trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã tập trung xây dựng, hình thành một hệ thống các quy định, giải pháp để xây dựng đội ngũ này. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của thực tiễn phát triển đất nước, nhiều quy định, giải pháp đã không còn phù hợp. Trên cơ sở phân tích rõ những hạn chế, bất cập trong các khâu: xác định tiêu chuẩn, quy hoạch, tuyển chọn, bồi dưỡng, đánh giá; kiểm tra, giám sát cán bộ dự nguồn chiến lược, bài viết đề xuất một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác này.

 
Trang 5 trong tổng số 15 trang.