Trang chủ    Ảnh chính

Ảnh chính

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong bối cảnh mới

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong bối cảnh mới

(LLCT) - Là nước có vị trí địa - chiến lược quan trọng và được khu vực, quốc tế đánh giá là có tiềm lực trở thành một cường quốc tầm trung (middle power), Việt Nam có vai trò nhất định trong tương quan tập hợp lực lượng ở khu vực và thế giới. Do đó, Việt Nam luôn là đối tượng “ve vãn” của các nước lớn. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược nước lớn, nhất là cạnh tranh Trung - Mỹ, đang ngày càng gia tăng, giá trị chiến lược và thế mặc cả của chúng ta trong quan hệ với các nước lớn là đối thủ tiềm tàng của Trung Quốc sẽ tăng lên tương ứng. Điều này mang lại lợi thế cho Việt Nam trong việc tranh thủ các nước lớn để phục vụ mục tiêu an ninh (nhất là bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ) và phát triển, song cũng tạo thế khó xử cho chúng ta khi cạnh tranh chiến lược nước lớn gia tăng.

Phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2020: Định hướng và giải pháp

Phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2020: Định hướng và giải pháp

(LLCT) - Việt Nam đã bước qua chặng đường 30 năm đổi mới với nhiều thành tựu phát triển to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thực tiễn đó đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam là đúng đắn, sáng tạo; đồng thời tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Trên tiền đề đó, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 (Kế hoạch 2016-2020) nhấn mạnh mục tiêu đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh

(LLCT) - Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho thế hệ sau một bài học quý báu: cách mạng là một khoa học, thực hành công việc là một khoa học. Nghĩa là làm cách mạng, thực hành công việc phải có phương pháp khoa học, lý thuyết khoa học thì mới thành công. Lý thuyết và phương pháp khoa học giúp Người đi sát thực tế, nắm bắt thời cơ để xác định đúngchủ trương và thực hiện thành công chủ trương ấy.

Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng Đảng

(LLCT) - Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bởi vậy,xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn về nhiều mặt để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong điều kiện hiện nay

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong điều kiện hiện nay

(LLCT) - Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là vấn đề chiến lược, là tư tưởng nhất quán và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta. Tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là động lực và nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo”(1).

 

Trang 6 trong tổng số 13 trang.