Trang chủ    Ảnh chính

Ảnh chính

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

(LLCT) - Mỗi thời đại kinh tế được phân biệt với thời đại kinh tế khác không phải ở chỗ sản xuất ra cái gì, mà là sản xuất bằng cái gì và như thế nào?. Luận điểm của C. Mác càng ngày càng được lịch sử chứng minh giá trị bền vững về mặt phương pháp luận. Với các tư liệu sản xuất mới và cách thức tổ chức, quản lý sản xuất mới do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra, thế giới hiện đại từ thập kỷ thứ nhất của thế kỷ XXI đã có những bước đi đầu tiên vào một thời đại kinh tế mới: thời đại kinh tế tri thức, số hóa, tự động hóa và toàn cầu hóa cao độ. 

Cách mạng tháng Mười Nga và Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam

Cách mạng tháng Mười Nga và Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam

(LLCT) - Cách mạng Tháng Mười Nga là đòn giáng thứ nhất vào chính diện của chủ nghĩa đế quốc ngay trên nước Nga, khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa tư bản và Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam là trận tiến công thắng lợi đầu tiên chọc thủng khâu trọng yếu của hệ thống thuộc địa thế giới. Cả hai cuộc cách mạng đều có tầm vóc và ý nghĩa lớn đối với dân tộc, quốc tế. Trong đó, Cách mạng Tháng Mười đã vạch ra con đường và đã để lại những kinh nghiệm quý báu cho Đảng và nhân dân ta làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Sửa đổi lối làm việc – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Sửa đổi lối làm việc – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

(LLCT) - Sáng 18-10-2017, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Sửa đổi lối làm việc – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

(LLCT) - Sáng 4-10-2017, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã được long trọng khai mạc tại trụ sở Trung ương Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. Tạp chí Lý luận Chính trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch - Một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của công tác tư tưởng, lý luận hiện nay

Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch - Một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của công tác tư tưởng, lý luận hiện nay

(LLCT) - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác tư tưởng, lý luận. Bởi công tác tư tưởng, lý luận có quan hệ trực tiếp đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, mục tiêu, lý tưởng của cách mạng, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Trang 7 trong tổng số 15 trang.