Trang chủ    Ảnh chính

Ảnh chính

Điều kiện và quan điểm giải quyết các mối quan hệ lớn trong quá trình đổi mới ở Việt Nam

Điều kiện và quan điểm giải quyết các mối quan hệ lớn trong quá trình đổi mới ở Việt Nam

(LLCT) - Đại hội XII của Đảng đã diễn đạt sâu sắc, cụ thể hơn các mối quan hệ lớn (giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị,...) và đề xuất thêm mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường. Để xử lý tốt các mối quan hệ lớn cần có những điều kiện: giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng , nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước; giữ vững sự ổn định về chính trị - xã hội; tính tích cực của quần chúng, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Đồng thời, cần quán triệt các quan điểm: khách quan, toàn diện, lịch sử, phát triển, thực tiễn trong nhận thức và giải quyết các mối quan hệ lớn.

Nhân dân làm chủ trong quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”

Nhân dân làm chủ trong quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”

(LLCT) - Trong xây dựng chế độ dân chủ XHCN ở nước ta, một chế độ xã hội “dân là chủ và dân làm chủ” Đảng đã sớm đề cập đến mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Tại Đại hội VI, Đảng đã coi “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” là “cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội”(1). Cơ chế đó một mặt khẳng định vai trò của ba thành tố hợp thành,  mặt khác cũng chỉ ra tính biện chứng khách quan (ràng buộc, đòi hỏi có nhau và tác động, quy định qua lại với nhau) giữa chúng.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo dân tộc bằng văn hóa

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo dân tộc bằng văn hóa

(LLCT) - Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xã hội trước khi giành được chính quyền. Đảng lãnh đạo bằng ngọn cờ dân tộc, dân chủ, với mục tiêu chính trị trùng hợp với mục tiêu văn hóa của dân tộc và đi tiên phong trong mục tiêu văn hóa ấy. Thực tế cho thấy, muốn củng cố và tăng cường thực chất vai trò lãnh đạo của Đảng chỉ có con đường chủ yếu và duy nhất là bằng các giá trị văn hóa, gồm chủ trương hợp lòng dân, phương thức lãnh đạo và sự gương mẫu về nhân cách. Dự thảo Văn kiện Đại hội XII nêu xây dựng Đảng về đạo đức. Song, nói xây dựng Đảng về văn hóa sẽ đầy đủ hơn và toàn diện hơn; bởi nó sẽ bao hàm cả đạo đức và phương thức lãnh đạo; thể hiện quan điểm, trình độ khoa học, nghệ thuật và tầm cao chứ không phải chỉ là giải pháp hành chính.

Thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối cách mạng đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta

Thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối cách mạng đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta

(LLCT) - Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một trong những sự kiện nổi bật, vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, là mốc son chói lọi trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi đó gắn liền với thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quyền của các dân tộc thiểu số trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Quyền của các dân tộc thiểu số trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

(LLCT) - Việt Nam, miền núi và các dân tộc thiểu số luôn là thành tố quan trọng trong chiến lược phát triển và bảo vệ đất nước. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội mới đang đòi hỏi chúng ta nhận thức rõ và giải quyết các nhiệm vụ mới trên nhiều lĩnh vực: xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo... Tại những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, việc thực hiện bình đẳng dân tộc, bảo đảm các quyền của các dân tộc thiểu số có ý nghĩa quan trọng trong việc đập tan các âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc để gây rối loạn, ly khai của các thế lực thù địch. Vì vậy, việc nắm rõ về quyền của các dân tộc thiểu số trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam là điều cần thiết đối với mỗi đồng bào, mỗi cán bộ ở các vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Trang 8 trong tổng số 13 trang.