Trang chủ    Ảnh chính

Ảnh chính

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong điều kiện hiện nay

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong điều kiện hiện nay

(LLCT) - Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là vấn đề chiến lược, là tư tưởng nhất quán và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta. Tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là động lực và nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo”(1).

 

Quan điểm và những giải pháp mới về xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XII

Quan điểm và những giải pháp mới về xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XII

(LLCT) - Đại hội XII tiếp tục khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là vấn đề cơ bản. Về công tác xây dựng Đảng, Đại hội có nhiều quan điểm và giải pháp mới: Nội dung về công tác xây dựng Đảng được nhấn mạnh và đặt đúng tầm quan trọng; đã xác định phương hướng chung về công tác xây dựng Đảng cả nhiệm kỳ; xác định 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, trong đó có 2 nhiệm vụ mới, 8 nhiệm vụ còn lại đều được bổ sung, phát triển nhấn mạnh so với Đại hội XI.

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tình hình mới

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tình hình mới

(LLCT) - Đại hội XII tiếp tục nhấn mạnh bài học mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để phát huy được bài học này cần thống nhất một số định hướng: phải luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết; kế thừa tinh thần đem sức ta tự giải phóng cho ta, sức mạnh nội sinh là yếu tố quyết định; phòng chống mọi biểu hiện tuyệt đối hóa sức mạnh dân tộc hay sức mạnh thời đại.

Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong tình hình mới

Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong tình hình mới

(LLCT) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân trong hoạch định Cương lĩnh, đường lối và tổ chức thực hiện; giải quyết đúng đắn quan hệ giai cấp và dân tộc; đảng viên sống, chiến đấu vì lý tưởng của Đảng. Trong thời kỳ mới, bốn nguy cơ vẫn tồn tại, nhiều vấn đề mới, thách thức mới, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, phải quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân; tăng cường lãnh đạo giai cấp công nhân và phong trào công nhân.

Điều kiện và quan điểm giải quyết các mối quan hệ lớn trong quá trình đổi mới ở Việt Nam

Điều kiện và quan điểm giải quyết các mối quan hệ lớn trong quá trình đổi mới ở Việt Nam

(LLCT) - Đại hội XII của Đảng đã diễn đạt sâu sắc, cụ thể hơn các mối quan hệ lớn (giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị,...) và đề xuất thêm mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường. Để xử lý tốt các mối quan hệ lớn cần có những điều kiện: giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng , nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước; giữ vững sự ổn định về chính trị - xã hội; tính tích cực của quần chúng, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Đồng thời, cần quán triệt các quan điểm: khách quan, toàn diện, lịch sử, phát triển, thực tiễn trong nhận thức và giải quyết các mối quan hệ lớn.

Trang 9 trong tổng số 15 trang.