Trang chủ    Ảnh chính

Ảnh chính

Vai trò của hệ giá trị văn hóa đối với quá trình phát triển bền vững đất nước

Vai trò của hệ giá trị văn hóa đối với quá trình phát triển bền vững đất nước

(LLCT) -  Trong xu thế toàn cầu hóa diễn ra nhanh chóng, nền kinh tế thị trường thâm nhập ngày càng sâu rộng vào các ngõ ngách của các quốc gia. Cùng với đó, nhân loại phải chứng kiến những nghịch lý, những hậu quả không thể coi thường. Ở nhiều nơi, đời sống vật chất nâng cao nhưng đời sống tinh thần xuống cấp, con người ngày càng cảm thấy bất an do sự đe dọa của bệnh tật, thiên tai, bất bình đẳng và các tệ nạn xã hội. Do đó, việc quan tâm đến sự phát triển bền vững đang là khẩu hiệu hành động của mọi quốc gia, trong đó có nước ta. Nói phát triển bền vững không thể không nói đến văn hóa, đến con người. Văn hóa, con người phải là động lực và mục tiêu của sự phát triển bền vững.

 

Nhìn lại 70 năm truyền thống, khắc ghi những sứ mệnh vẻ vang

Nhìn lại 70 năm truyền thống, khắc ghi những sứ mệnh vẻ vang

(LLCT) - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tức Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc lúc ra đời và Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc, Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc, Học viện Nguyễn Ái Quốc, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, đã có tròn 70 năm truyền thống, tính từ ngày Bác Hồ về thăm và phát biểu tại nhà trường vào mùa thu năm 1949 giữa chiến khu Việt Bắc. Trên cơ sở hai chức năng thường trực là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu phát triển lý luận, Học viện được Trung ương Đảng giao những nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ, giai đoạn. Trải qua 7 thập kỷ thực hiện thành công các chức năng, nhiệm vụ hết sức có ý nghĩa đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH, đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Học viện ngày càng khẳng định những sứ mệnh vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 
Nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

(LLCT) - Đại hội XI, XII của Đảng yêu cầu phải làm rõ về nội dung, phương thức, mô hình cầm quyền của Đảng, về đặc điểm, điều kiện để một Đảng duy nhất cầm quyền một cách hiệu quả, bền vững. Bài viết tập trung làm rõ những vấn đề Đảng ta đã nêu ra, trong đó có sự nhận thức lý luận về nội dung, phương thức, mô hình cầm quyền của Đảng ta; so sánh về mặt lý luận và thực tiễn các mô hình cầm quyền của một số đảng chính trị trên thế giới, để khẳng định những thành tựu lý luận cũng như những hạn chế, những vấn đề đặt ra nhằm phát huy vai trò cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới.

Làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong cán bộ, đảng viên hiện nay

Làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong cán bộ, đảng viên hiện nay

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn nhấn mạnh: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”(1), sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng. Do đó, cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương. Bài viết tập trung làm rõ việc làm theo tấm gương Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và cấp ủy đảng các cấp trong giai đoạn hiện nay.

Sự kết tinh tư tưởng - đạo đức và phong cách trong “Di chúc” của Hồ Chí Minh

Sự kết tinh tư tưởng - đạo đức và phong cách trong “Di chúc” của Hồ Chí Minh

(LLCT) - Tròn 50 năm, Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di chúc là sự kết tinh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Bài viết này luận giải ý nghĩa thời đại và sự trùng hợp linh thiêng của Di chúc, tầm cao tư tưởng, một mẫu mực về đạo đức, một đặc sắc phong cách Hồ Chí Minh.

Trang 2 trong tổng số 15 trang.