Trang chủ    Ảnh chính    Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng hình ảnh cán bộ Trường Đảng
Thứ hai, 26 Tháng 10 2020 10:58
177 Lượt xem

Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng hình ảnh cán bộ Trường Đảng

 

Trong truyền thống vẻ vang hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thi đua, khen thưởng là hoạt động hết sức quan trọng, góp phần làm nên giá trị, bản sắc văn hóa của Trường Đảng Trung ương mang tên Bác. 

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có bước phát triển mạnh mẽ, đổi mới căn bản, tạo ra những điểm sáng nổi bật: 

Thứ nhất, các hoạt động thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, được triển khai toàn diện trên tất cả các mặt: thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động và các quy định hiện hành của Học viện; chú trọng đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chủ động chuyển giao các kết quả nghiên cứu phục vụ công tác giảng dạy và tư vấn chính sách; thực hiện tốt chủ trương sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua do cấp trên phát động; lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện, gắn với việc thực hành văn hóa Trường Đảng; thực hiện xây dựng mô hình tập thể kiểu mẫu và hình ảnh mẫu mực người cán bộ Trường Đảng; xây dựng, phát triển toàn diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trở thành ngôi trường hiện đại, bản sắc và hội nhập.

Thứ hai, hoạt động thi đua, khen thưởng ngày càng được triển khai đồng bộ theo phương châm quản lý hệ thống của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng cũng đã bước đầu được sắp xếp lại, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nhờ vậy, trong thời gian qua, nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua, như: “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng hình ảnh mẫu mực người cán bộ trường Đảng”, “Dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt”... đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp trong toàn Học viện; đồng thời, được cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể phù hợp với điều kiện đặc thù của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống, mang lại những kết quả thiết thực, tạo không khí phấn khởi, trách nhiệm hơn trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng lan tỏa sâu rộng trong hệ thống các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương thông qua vai trò của Học viện trong việc hướng dẫn chuyên môn, đào tạo giảng viên, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và đánh giá, hiệp y thi đua, khen thưởng, đặc biệt thông qua việc thực hiện tốt công tác khen thưởng trong các Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị, trường bộ, ngành.

Thứ ba, thi đua, khen thưởng đã trở thành nguồn khích lệ, cổ vũ, động viên to lớn đối với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Học viện nhằm hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ chính trị. Với những kết quả phấn đấu và cống hiến xuất sắc, nhiều tập thể, cá nhân của Học viện được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp Học viện: 17 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, 18 tập thể được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 15 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 151 tập thể được nhận Cờ thi đua cấp Học viện, 308 tập thể được tặng thưởng Bằng khen của Giám đốc Học viện. Có 02 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng, 48 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, 26 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 03 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 117 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Học viện, 481 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Giám đốc Học viện. Tỷ lệ cá nhân không là cán bộ lãnh đạo, quản lý đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp năm sau luôn cao hơn năm trước(1). Số lượng Cờ thi đua cấp Học viện được tặng cho các tập thể, cá nhân thuộc các trường chính trị trong 5 năm qua là 38 Cờ và 228 Bằng khen của Giám đốc Học viện.

Bên cạnh những kết quả tích cực đáng ghi nhận, công tác thi đua, khen thưởng của Học viện trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng nhưng chưa cụ thể, chưa liên tục, ở không ít  đơn vị còn hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đối tượng khen thưởng là người lao động trực tiếp chưa nhiều, chưa thực sự mang tính nêu gương. Bộ máy tổ chức tham mưu về thi đua, khen thưởng chưa thực sự phù hợp trong triển khai hoạt động. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

Kế thừa thành tích và những kinh nghiệm, bài học trong thời gian qua, để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, tiếp tục phát huy truyền thống thi đua ái quốc với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng hoạt động thi đua, khen thưởng; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đưa phong trào đi vào chiều sâu, mang tính thiết thực. Đổi mới nhận thức về vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong việc định hướng, tạo động lực và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như đạo đức của cán bộ Trường Đảng; xây dựng người cán bộ Trường Đảng “vừa hồng, vừa chuyên”. Nhận thức đúng vai trò của công tác thi đua, khen thưởng như là một trong các phương thức lãnh đạo của Đảng, là công cụ quản lý của Nhà nước, là động lực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và là biện pháp để xây dựng con người mới.

Mỗi cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị và các tập thể cá nhân trong toàn hệ thống Học viện cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua, khen thưởng thông qua việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo “Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng”. Phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Trường Đảng, đặc biệt là người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị... Kết hợp tổ chức các phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; đổi mới hình thức, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác của Học viện.

Thứ hai, đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hóa công sở” với mô hình “Tập thể kiểu mẫu” và “Cán bộ Trường Đảng mẫu mực”. Triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do cấp trên phát động. Mở rộng và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua của Học viện, đưa các phong trào thi đua lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống. Đổi mới các phong trào thi đua cả nội dung và hình thức theo hướng dễ nhớ, dễ thực hiện; hằng năm có chủ đề thiết thực, nội dung thi đua cụ thể bám sát nhiệm vụ chính trị. Đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và đánh giá hiệu quả phong trào thi đua. Lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh và khen thưởng kịp thời bằng nhiều hình thức.

Tập trung phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị trong toàn hệ thống Học viện; đưa nội dung này trở thành một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên nhất là đối với đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thông qua phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; tổ chức thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ III của Học viện, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường sự phối hợp giữa đơn vị làm công tác thi đua, khen thưởng với các đơn vị làm công tác thông tin, báo chí, Cổng Thông tin điện tử,... để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tập thể điển hình tiên tiến. Thủ trưởng các đơn vị, Hội đồng thi đua các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến tại các đơn vị đồng bộ ở cả 4 khâu: tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện. Tích cực huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể và phát huy vai trò tham mưu của cơ quan thường trực Hội đồng các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp bộ máy, tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo đúng theo quy định và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của mỗi đơn vị trực thuộc của các trường chính trị và của Học viện. Thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định; tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phát hiện điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; chú trọng khen thưởng đúng người, đúng việc đối với các tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp. Quan tâm đúng mức khen thưởng đột xuất, khen chuyên đề để phát hiện các điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời theo phương châm “khen trúng, thưởng xứng”.

Đại hội Thi đua yêu nước Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ V (2020-2025) là dịp để chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng; tích cực, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục khẳng định, phát huy uy tín, vị thế, bản sắc Trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, xứng đáng với trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

__________________

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 7-2020

(1) Năm 2015 có 13,8% cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và đến năm 2019 là 31,8%.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng

Bí thư Trung ương Đảng,

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền