Trang chủ    Ảnh chính    Phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay
Thứ tư, 16 Tháng 12 2020 16:16
651 Lượt xem

Phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài và cấp bách hiện nay. Chúng ta phải nhận diện rõ các cách thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, trong đó có việc sử dụng mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước ta, từ đó tìm ra phương thức bảo vệ và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả. 

Từ khóa: nền tảng tư tưởng của Đảng; phương thức; bảo vệ; đấu tranh; quan điểm sai trái, thù địch; mạng xã hội.

Hiện nay, các thế lực thù địch tăng cường chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam trên mọi phương diện, nhưng trọng tâm nhất là phương diện lý luận, tư tưởng thông qua các trang mạng xã hội có máy chủ ở nước ngoài. Âm mưu cơ bản, xuyên suốt và lâu dài của các thế lực thù địch là phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, xuyên tạc về nền tảng tư tưởng, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin sai lệch, xuyên tạc tình hình thực tiễn cách mạng, đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Việt Nam.

Phương thức mà các thế lực thù địch sử dụng phổ biến nhất hiện nay là sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Google, Youtube... Tận dụng tối đa tiện ích chat, phản hồi thông tin (Comment) trên mạng để kêu gọi độc giả tham gia trao đổi ý kiến. Mục đích là cổ vũ những độc giả hưởng ứng, cổ súy, ủng hộ các quan điểm xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đồng thời chúng còn tạo lập các trang web được xây dựng chế độ mở, cho phép độc giả dễ dàng gửi bài viết trực tiếp, với dung lượng file lớn hoặc có thể cho phép có hạn chế một số người với điều kiện khai báo acount cụ thể để đăng tải bài viết trực tiếp trên các trang này...

Thủ đoạn của các thế lực thù địch: Một là, lợi dụng các thời điểm chính trị nhạy cảm ở trong nước như Đại hội đảng các cấp, thậm chí cả cuộc chiến chống dịch COVID-19, các vụ đại án - kết quả cuộc chiến chống tham nhũng, tình hình biển Đông... để tung các quan điểm sai trái, thù địch nhằm kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi đa nguyên, đa đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với những tiện ích của mạng xã hội, các thông tin, các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch được chúng cập nhật hằng ngày, hằng giờ với số lượng lớn, truyền tải và nhân rộng trên mạng, được các phần tử cơ hội chính trị, những người kém hiểu biết chia sẻ, phát tán, lan truyền rộng rãi trong xã hội. Tính nguy hiểm và tác động lớn từ các quan điểm sai trái, thù địch là gây tâm lý bán tín, bán nghi, hoang mang, dao động, tạo sự phân tâm ở một bộ phận công chúng xã hội. Trong đó, đối tượng chịu tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ các thông tin xấu, độc trên mạng internet là thanh niên, sinh viên. Hai là, chúng tăng cường tuyên truyền các nội dung dối trá, lừa bịp. Đây là kiểu truyền thông truyền thống lâu nay của báo chí phương Tây. Tuy không mới nhưng “hiệu quả” của nó vẫn tác động rất lớn đối với đối phương. Các thông tin dối trá, lừa bịp được tuyên truyền lặp đi lặp lại nhiều lần, kéo dài kiểu “mưa dầm thấm lâu”, dần dần cũng sẽ tác động tâm lý đối với không ít người trong xã hội - những người nhẹ dạ, cả tin, dễ tin theo những quan điểm sai trái đó. Ba là, trộn lẫn thật giả, đưa các thông tin tiêu cực, những ý kiến, quan điểm sai lệch có thật từ các nguồn tin của các báo chí, các cuộc hội thảo trong nước để tỏ ra khách quan gắn với những bình luận chủ quan, thổi phồng, bóp méo, quy chụp các tiêu cực xã hội... hòng tạo tâm lý bán tín bán nghi cho người đọc. Bốn là, tạo lập và huy động những tài khoản giả mạo trên mạng xã hội để chống phá. Các thế lực thù địch lập các Website giả mạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo một số bộ ngành, địa phương, những người có uy tín, nhân vật nổi tiếng trong xã hội... để thông qua đó tung tin bịa đặt, gieo rắc sự hoài nghi trong xã hội, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, từ đó kêu gọi, lôi kéo, kích động người dân tụ tập, biểu tình và có các hành vi vi phạm pháp luật...

Nhận thức rõ những phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cho nên từ Đại hội Đảng toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII đến nay, trong các văn kiện Đại hội, Đảng ta thường xuyên khẳng định, cảnh báo nguy cơ hết sức nguy hiểm, đó là nguy cơ “diễn biến hòa bình” chống phá chế độ XHCN ở Việt Nam của các thế lực thù địch. Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII, Đảng ta đã tiếp tục cảnh báo: “Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra tiếp tục tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp; khoảng cách giàu - nghèo, phân hóa xã hội ngày càng tăng, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Tình hình chính trị - xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định”(1).

Trước yêu cầu phải bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội hiện nay, chúng ta cần phải có những phương thức bảo vệ và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả.

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở; sự phối hợp của các tổ chức, cơ quan chức năng; tổ chức lực lượng hợp lý, chất lượng để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và đấu tranh. Xây dựng lực lượng chuyên trách theo hướng tinh gọn, đủ mạnh; đồng thời phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt phải nắm vững lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng, nắm vững đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nhận diện rõ các quan điểm sai trái, thù địch để có các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế. Mặt khác, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn các quan điểm sai trái thù địch nói chung và trên mạng xã hội nói riêng không chỉ có bộ phận thường trực, chuyên trách mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành Trung ương, của các cấp ủy, chính quyền địa phương và của mọi thành viên có trách nhiệm trong xã hội. Phải tạo được thế trận toàn dân mới có thể bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội có hiệu quả.

Hai là, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội phải được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Cuộc đấu tranh này không thể thực hiện theo kiểu mệnh lệnh hành chính, chủ quan, duy ý chí, áp đặt quan điểm mà phải dựa trên sự tự giác, có trách nhiệm của mỗi công dân. Thông tin phản bác phải được phân tích, luận giải có lý lẽ, dựa trên cơ sở lý luận, thực tiễn khách quan mới có sức thuyết phục, trên cơ sở nắm vững trình độ, nhu cầu, nguyện vọng, tâm lý của từng nhóm đối tượng tiếp nhận thông tin cụ thể.  Đồng thời phải sử dụng đa dạng các thể loại thông tin, từ các bài viết chính luận đến thơ ca, tin tức cập nhật... để chuyển tải nội dung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm, sai trái thù địch trên không gian mạng. Ví dụ, trong thời gian gần đây, các đối tượng phản động tiến hành các thủ đoạn mới, sử dụng ca nhạc làm công cụ tuyên truyền, chống phá lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trên không gian mạng. Cách thức tiến hành của thủ đoạn này là chuyển hóa các bài viết có sẵn thành thể thơ hoặc bài hát phát trên các kênh âm nhạc trực tuyến; đặt máy chủ ở nước ngoài trốn tránh sự kiểm duyệt của các cơ quan chức năng Việt Nam. Vì vậy, chúng ta cũng phải sử dụng đối sách tương thích mới có thể đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả.

Ba là, tích cực và chủ động sử dụng không gian mạng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch. Cần sử dụng các trang Web, Blog, các trang mạng xã hội Facebook, YouTube, Twitter, Zalo, Lotus..., diễn đàn, báo điện tử, trang thông tin điện tử, các phương tiện truyền thông đại chúng,... Từ đó kịp thời tuyên truyền, phản bác các thông tin sai lệch, xấu độc, xuyên tạc, nhằm phủ nhận những giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin bịa đặt, vu khống, bôi đen lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước... của các thế lực thù địch, chống đối trên mạng xã hội. Thường xuyên cung cấp những thông tin chính thống từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội nhằm định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tận dụng lợi thế tương tác của báo mạng điện tử, tổ chức các diễn đàn trực tuyến, tọa đàm trực tuyến, hội thảo trực tuyến về vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam; qua đó phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước; tìm hiểu về thành tựu trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam... góp phần cung cấp thông tin cho công chúng để có cái nhìn toàn cảnh, phản bác lại các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch. Mở chuyên trang Hỏi - Đáp về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; về thành tựu kinh tế - xã hội, thực hiện dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam để công chúng có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu. Tạo các diễn đàn mở trên các trang mạng xã hội, trong đó đăng tải các bình luận, ý kiến của bạn đọc về Đảng, về đất nước có lợi trong công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa cao. Tổng hợp, đăng tải các phản hồi tích cực của bạn đọc trong và ngoài nước để phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch... Đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu: Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch...

Bốn là, tổ chức lực lượng tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội có hiệu quả. Trong đó, trước hết là lực lượng chuyên trách để chủ động nghiên cứu, xây dựng nội dung, lựa chọn phương thức phù hợp với từng loại thông tin sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Cần quán triệt tư tưởng chỉ đạo: Xây dựng lực lượng chuyên trách theo hướng tinh gọn, đủ mạnh; đồng thời phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch... Trên thực tế, chúng ta đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở, quy tụ những chuyên gia có đủ phẩm chất và năng lực để chỉ đạo, triển khai và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ngoài ra, cần khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tham gia đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc trên mạng xã hội. Đặc biệt, cần chú trọng phát huy vai trò của những người nổi tiếng, trong đó có các văn nghệ sĩ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến công chúng thông qua sự tương tác trên mạng xã hội để dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội. Đồng thời cần tập hợp đội ngũ thanh niên, sinh viên của các cơ sở giáo dục và đào tạo - những trí thức trẻ hưởng ứng và tham gia tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Bởi đây là lực lượng có điều kiện và kỹ năng sử dụng công nghệ tốt, có kiến thức và sự hiểu biết, chiếm số đông trong sử dụng mạng xã hội.

Năm là, tăng cường quản lý, kiểm soát đối với các trang mạng xã hội và chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng “độc hại” một cách có hiệu quả, đúng pháp luật. Cần chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, sử dụng các giải pháp về công nghệ để ngăn chặn một cách tối đa các tin tức xấu độc trên các trang mạng. Đặc biệt, phải chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng có nội dung “độc hại”. Mặt khác, kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Ðảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động. Cần chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng

internet, mạng xã hội. Trong đó, chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của internet, mạng xã hội trong tình hình mới. Rà soát việc cấp phép hoạt động đối với các mạng xã hội, cấp tên miền; phân định rõ báo chí điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử; yêu cầu tính chính danh trong việc sử dụng mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân; kiểm soát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet, mạng xã hội, nhất là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới...

Sáu là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm của công dân trong việc sử dụng mạng xã hội, nâng cao khả năng “miễn nhiễm” các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội của người sử dụng. Nghị quyết số 35-NQ/TW chỉ rõ, cần: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên internet; biết khai thác, sử dụng internet một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh. Thực tế cho thấy, nhiều thông tin sai sự thật hay thông tin giả, thông tin bị xuyên tạc, bóp méo, thậm chí xấu độc, thường xuyên được lan truyền trên mạng xã hội, đã gây tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của không ít người, làm ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị, an ninh trật tự của xã hội là do ý thức và trách nhiệm của người dùng mạng xã hội chưa cao. Sự lệch lạc trong nhận thức về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ dẫn đến sai lầm trong hành vi, tạo nên những mối nguy về an ninh, bất ổn chính trị, xã hội. Một bộ phận người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam thường có xu hướng quan tâm, thích (like) và chia sẻ (share) thông tin giật gân, tiêu cực, trái chiều hơn thông tin tích cực, một cách cố tình hoặc vô ý thức, bất chấp các hậu quả. Nhiều người cho rằng mạng xã hội là ảo, không phải chịu trách nhiệm về những phát ngôn, hành xử của mình. Tâm lý đó cộng hưởng với các công cụ được tạo ra để thu hút người dùng của mạng xã hội, cùng với sự bất cập, hạn chế trong quản lý của các cơ quan chức năng càng làm cho việc phát tán thông tin xấu, độc trở nên dễ dàng và nguy hiểm. Tác động xấu từ các thông tin trên mạng xã hội có thể dẫn đến những hậu quả trực tiếp, tức thì, nhưng cũng có những hậu quả len lỏi, lâu dài tích tụ vào ứng xử, lối sống, dần dần phá vỡ những hệ giá trị văn hóa và đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Những đổ vỡ về giá trị, những tổn thương về tâm lý ảnh hưởng đến đời sống mỗi cá nhân, từ đó tác động đến ổn định chính trị, xã hội của quốc gia. Các nhà xã hội học cho rằng, việc dành quá nhiều thời gian cho mạng dẫn đến “cô lập với xã hội thực tại”, “xao nhãng các quan hệ đời thực”, “tin vào đó mà không dành thời gian cho các quan sát, trải nghiệm và tương tác thực tế để đưa ra các quyết định đúng đắn”, thậm chí lệch lạc về nhận thức, dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt với giới trẻ. Về lâu dài, có thể khiến sự cố kết xã hội bị rạn nứt sâu sắc, gây phân rã, khó tạo nên sự đồng thuận trong việc chung tay giải quyết các vấn đề của cộng đồng, quốc gia hay nhân loại(2). Vì vậy, để nâng cao nhận thức cho người sử dụng mạng xã hội, chúng ta cần chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trang bị phương pháp xem xét, tiếp cận thông tin một cách đúng đắn, khoa học. Khi đã nhận thức đúng thì dù thông tin sai trái được truyền thông bằng thủ đoạn thâm độc đến mấy cũng khó có thể tác động, lay chuyển được nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, dám đấu tranh của người dùng mạng xã hội với những nhận thức không đúng, ngộ nhận, mơ hồ trước các nguồn thông tin sai trái, xuyên tạc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thực tiễn đã minh chứng, trong thời đại “thế giới phẳng”, “cuộc sống số”, nguồn tài nguyên mạng hết sức phong phú và đa dạng, bao gồm cả những thông tin tích cực và thông tin tiêu cực - xấu độc. Với tư cách là khách thể - đối tượng, mọi công dân mạng hoàn toàn tự do khai thác thông tin, trong đó có cả những thông tin xấu độc - các quan điểm sai trái, thù địch. Do vậy, để giảm thiểu tác động của các quan điểm sai trái, thù địch, biện pháp tối ưu nhất là cung cấp đầy đủ thông tin, tri thức để giúp các khách thể, với tư cách là chủ thể nhận thức tiếp cận thông tin phân biệt được bản chất đúng - sai của các thông tin đó. Thông qua việc cung cấp các thông tin, tư liệu chính thống của Đảng và Nhà nước, các luận cứ khoa học về lý luận và thực tiễn khách quan sẽ tạo sức đề kháng của các công dân mạng trước các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Tuyên truyền, cổ vũ và xây dựng các quy chế, nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác, tích cực tham gia đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Bảy là, đổi mới hình thức đấu tranh, đồng thời đa dạng hóa phương pháp đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

Đổi mới hình thức đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, tức là phải sử dụng đồng bộ các phương tiện thông tin đại chúng giữa báo mạng, báo hình, báo nói, báo in để đấu tranh. Chú trọng tuyên truyền công khai trên các báo điện tử, trang tin điện tử. Mặt khác, cần đa dạng hóa các hình thức, các thể loại báo chí phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh việc tận dụng, phát huy ưu thế đặc biệt của các thể loại báo chí chính luận, bình luận, cần mở rộng hiệu quả hơn với các thể loại báo chí khác như: phỏng vấn, ghi nhanh, phiếm chỉ...Căn cứ những luận cứ khoa học của các cơ quan nghiên cứu lý luận, lãnh đạo các tòa soạn báo, tạp chí cần phân định rõ các quan điểm sai trái, lệch lạc, thù địch để tăng cường các bài viết với từng chủ đề, từng đối tượng cho phù hợp. Tùy từng đối tượng để có những thể loại bài viết như trao đổi - đối thoại với những người có quan điểm lệch lạc, sai lầm về nhận thức hoặc đấu tranh, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch của những phần tử cơ hội chính trị ở trong nước hoặc những kẻ phản động ở ngoài nước. Với sức lan truyền mạnh mẽ từ mạng xã hội cần được các cơ quan báo chí, những người cầm bút tận dụng để tạo sức lan tỏa cho chính các bài viết phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng như đưa ra các bình luận trên các diễn đàn nhằm định hướng dư luận. Đặc biệt, đối với giới trẻ là đối tượng dễ bị tác động bởi những luận điệu sai trái, thù địch, cần tận dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin, định hướng dư luận, tạo sức đề kháng, sự “miễn dịch” cho họ trước các luồng thông tin xấu, độc. Đồng thời, thiết lập các trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội nhằm tiếp cận, chia sẻ thông tin, đấu tranh phản bác trên mạng xã hội với các hình thức, phương pháp linh hoạt (công khai, bán công khai); chú trọng chia sẻ thông tin tích cực, bài viết chuyên sâu của các cơ quan báo chí, cơ quan nghiên cứu, nhà trường tạo “dòng chủ lưu” thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực”. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, cần tích cực thông tin và tăng cường đối thoại với nhân dân; bảo đảm sự liên kết, chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành từ Trung ương đến các địa phương. Thường xuyên duy trì, thực hiện có hiệu quả việc phối hợp với các cơ quan chức năng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, tạo thế trận rộng khắp, chặt chẽ trong đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái thù địch trên mạng xã hội trong bối cảnh hiện nay.

Đa dạng hóa các phương pháp đấu tranh là sử dụng đồng bộ và kết hợp có hiệu quả các phương pháp đối thoại, thuyết phục, đấu tranh trực diện, xử lý theo pháp luật... Trước hết, cần tăng cường sử dụng phương pháp đối thoại, nhằm thuyết phục những người có nhận thức sai lầm, lệch lạc. Đối với một số người có quan điểm sai trái cần có sự đánh giá, phân hóa và có biện pháp thuyết phục hoặc xử lý thích hợp. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật và ngoan cố chống đối thì phải kiên quyết xử lý theo pháp luật.

Tóm lại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội là một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và quyết liệt trên mặt trận lý luận, tư tưởng. Để giành được kết quả thiết thực phải có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân như Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đã khẳng định. Trong đó việc xác định rõ chủ thể, đối tượng, nội dung và phương thức để bảo vệ và đấu tranh là một yêu cầu tất yếu để đảm bảo cho sự thành công. Dù rất khó khăn, phức tạp nhưng với quyết tâm cao của Đảng và toàn hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân thì nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ được bảo vệ vững chắc, những quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội sẽ được ngăn chặn hiệu quả trong thời gian tới.

__________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 9-2020

(1) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.74.

(2) Võ Văn Thưởng: Tạo lập môi trường thông tin lành mạnh, an toàn sẽ góp phần tích cực, hiệu quả, bảo vệ, gìn giữ môi trường chính trị, xã hội ổn định, làm nền tảng cho đất nước phát triển bền vững, http://vietnamnet.vn, ngày 17-6-2019.

PGS, TS Phạm Huy Kỳ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền