Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đanh thép về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đanh thép về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(LLCT) - Trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là đúng đắn, phù hợp; bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản là không thay đổi; khẳng định bản chất tốt đẹp của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khẳng định tính đúng đắn và sáng tạo trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; những thành tựu to lớn của đổi mới đất nước và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đây là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Mối quan hệ giữa “xây” và “chống” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Mối quan hệ giữa “xây” và “chống” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LLCT) - Mới đây, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bài viết phân tích mối quan hệ giữa “xây” và “chống” trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhận diện và đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc tự do tôn giáo ở Việt Nam

Nhận diện và đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc tự do tôn giáo ở Việt Nam

(LLCT) - Hiện nay, các thế lực thù địch đưa ra nhiều ý kiến mang tính phiến diện, cực đoan, thể hiện cái nhìn thiếu khách quan, thậm chí luận điệu xuyên tạc về tình hình tôn giáo và chính sách tôn giáo của Việt Nam được diễn giải theo mưu đồ chính trị nhằm phủ nhận sự đổi mới chính sách về tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bài viết góp phần nhận diện những luận điệu xuyên tạc về tự do tôn giáo ở Việt Nam và luận cứ bác bỏ những luận điệu này.

Phản bác luận điệu xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay

Phản bác luận điệu xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay

(LLCT) - Thời gian qua, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước do Đảng ta lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Mục đích của chúng là gây rối loạn đời sống chính trị, hạ thấp uy tín của Đảng ta, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Bài viết góp phần đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc “Các phe phái triệt hạ lẫn nhau trong Đảng” của các thế lực thù địch.

 

Đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc về phòng, chống tham nhũng

Đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc về phòng, chống tham nhũng

(LLCT) - Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là cuộc chiến lâu dài. Thời gian qua, cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, đưa ra ánh sáng nhiều vụ án lớn, liên quan đến nhiều người, kể cả những cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại lợi dụng cơ hội này để tuyên truyền xuyên tạc chống phá đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. Bài viết khái quát những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về phòng, chống tham nhũng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh chống những luận điệu này.

Trang 3 trong tổng số 68 trang.

Thông tin tuyên truyền