Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Xây dựng tòa án điện tử, một nhiệm vụ quan trọng của Chiến lược cải cách tư pháp trong tòa án nhân dân

Xây dựng tòa án điện tử, một nhiệm vụ quan trọng của Chiến lược cải cách tư pháp trong tòa án nhân dân

(LLCT) - Hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin đã mang lại nhiều cơ hội cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị quốc gia và thực thi công lý trên thế giới. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển không ngừng của công nghệ số đã và đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động của tòa án. Trong bối cảnh đó, tòa án Việt Nam chủ trương đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác tối đa các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ mang lại để xây dựng tòa án điện tử - một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chiến lược cải cách tư pháp trong tòa án nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng tòa án hiện đại như yêu cầu tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tăng cường phối hợp hành động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép

Tăng cường phối hợp hành động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép

Lời BBT: Nhằm triển khai, cụ thể hóa các kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về một số vấn đề kinh tế - xã hội trên tinh thần mới, ngày 13-10-2021, Chính phủ, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng các cơ quan liên quan phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy ở các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học: Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid -19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng đăng bài phát biểu tại Hội thảo của đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Đầu đề do Ban Biên tập đặt.

Hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

(LLCT) - Chiều ngày 29-12, Hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Hoàng Khôn Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc làm Trưởng đoàn.

Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Bài viết nêu các giải pháp nâng cao đạo đức cách mạng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng là: thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết Trungương về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến; đấu tranh mạnh mẽ với các biểu hiện lệch lạc,vi phạm đạo đức, lối sống; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc: Tạo bước ngoặt mới phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Hội nghị Văn hóa toàn quốc: Tạo bước ngoặt mới phát triển văn hóa, con người Việt Nam

(LLCT) - Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn.

Trang 3 trong tổng số 60 trang.

Thông tin tuyên truyền