Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Khoảng cách giới trong tiếp cận nguồn lực phát triển nông thôn ở một số nước đang phát triển

Khoảng cách giới trong tiếp cận nguồn lực phát triển nông thôn ở một số nước đang phát triển

(LLCT)- Bài viết phân tích khoảng cách giới trong tiếp cận nguồn lực phát triển ở nông thôn thông qua các khía cạnh về tiếp cận đất đai, giáo dục, thị trường lao động, tài chính, công nghệ. Bằng phương pháp tổng quan, bài viết đã chỉ rõ rằng, phụ nữ luôn chịu thiệt thòi hơn nam giới trong tiếp cận các nguồn lực. Định kiến giới là một trong những nguyên nhân tạo ra những khoảng cách giới này. Để thu hẹp khoảng cách giới này thì cần phải trao quyền cho phụ nữ.

Phát huy tác dụng của kê khai tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng

(LLCT)- Phòng, chống tham nhũng là hoạt động mà các quốc gia trên toàn thế giới đặc biệt quan tâm. Ở Việt Nam, công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước đề ra trong các quan điểm, đường lối và đã được thể chế hóa trong chính sách, pháp luật phù hợp với xu thế của thời đại và sự phát triển của đất nước. Trong cơ chế phòng ngừa tham nhũng, Đảng và Nhà nước đã triển khai bằng nhiều biện pháp, trong đó có minh bạch tài sản thu nhập. Tuy nhiên trong thực tiễn, việc thực hiện biện pháp này còn nhiều hạn chế. Bài viết đề cập các quy định của pháp luật hiện hành và đưa ra những kiến nghị để việc kê khai tài sản, thu nhập có hiệu lực, hiệu quả hơn trong phòng, chống tham nhũng.

Ngoại giao văn hóa đối với sự phát triển của Ấn Độ hiện nay

(LLCT) - Ngoại giao văn hóa đã được Thủ tướng Ấn Độ - Narendra Modi sử dụng rất thành công trong quá trình phát triển đất nước và nâng tầm ảnh hưởng của Ấn Độ đối với khu vực và thế giới. Chính sách ngoại giao văn hóa của Narendra Modi với các đặc điểm (1) Ấn Độ trên hết; (2) Trước hết, ưu tiên vùng lân cận; (3) Vượt qua những chướng ngại lịch sử; (4) Từ người thực hiện quy tắc đến nhà tạo ra quy tắc; (5) Ấn kiều của Ấn Độ; (6) Tăng cường kết nối văn hóa. Nhờ đó, từ một nước loay hoay tìm đường phát triển, Ấn Độ đã trở thành một quốc gia lãnh đạo, từ một nước tuân thủ các quy tắc đã trở thành quốc gia đưa ra các quy tắc và thiết lập các chương trình nghị sự trên trường quốc tế.

Thực trạng thí điểm nhất thể hóa chức danh lãnh đạo và hợp nhất các cơ quan đảng, nhà nước tương đồng chức năng, nhiệm vụ ở các địa phương hiện nay

(LLCT) - Trong phần phương hướng tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy đảng và hệ thống chính trị, Báo cáo chính trị của Đại hội XII nêu chủ trương “ Nghiên cứu thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan đảng và nhà nước tương đồng về chức năng, nhiệm vụ” và “ Sớm tổng kết mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện”. Đây là một chủ trương rất đáng chú ý, có tính đột phá của Đảng. Bài viết góp phần trả lời các câu hỏi đặt ra là: chủ trương này có cơ sở lý luận và thực tiễn nào? từ sau Đại hội XII của Đảng, các địa phương đã thực hiện chủ trương này như thế nào, đạt kết quả gì? Trên phạm vi cả nước, cần tiếp tục thí điểm hay cần triển khai rộng rãi ở tất cả các cấp địa phương?  Nếu tiếp tục làm thí điểm thì cần điều kiện gì?

Một số vấn đề về xây dựng con người Việt Nam

Một số vấn đề về xây dựng con người Việt Nam

(LLCT) - Đại hội XII của Đảng (1-2016) nêu lên sáu nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ thứ sáu: “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”(1). Vấn đề xây dựng con người Việt Nam cần đặt trong cả một giai đoạn, ít nhất là từ nay đến khoảng 10 năm tới. Những điểm nhấn nào cần được nêu lên để hướng vào việc xây dựng con người Việt Nam đáp ứng được nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước?

Trang 4 trong tổng số 48 trang.