Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Chính sách Kinh tế mới của V.I.Lênin và ý nghĩa với thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

(LLCT) - Một trong những di sản lý luận mà lãnh tụ V.I.Lênin để lại cho chúng ta ngày nay đó là Chính sách kinh tế mới (NEP) vẫn còn nguyên ý nghĩa thời đại to lớn. Tháng 3-1921, V.I.Lênin đã vạch ra Chính sách kinh tế mới (NEP) thay cho Chính sách cộng sản thời chiến và được trình bày đầu tiên trong tác phẩm “Bàn về thuế lương thực”. Bài viết này tập trung làm rõ những nội dung cơ bản của Chính sách kinh tế mới và giá trị khoa học, cách mạng lý luận của V.I.Lênin về phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Ảnh hưởng của Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I.Lênin đối với Hồ Chí Minh

(LLCT) - Hồ Chí Minh trở thành lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất”, chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc bởi sự tác động tích cực từ nhiều yếu tố, đặc biệt là sự tác động từ Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin. Bài viết tập trung làm rõ ảnh hưởng này, đồng thời khẳng định lại những giá trị cốt lõi của Luận cương đối với nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

(LLCT) - Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên cả hai phương diện: xác lập những nguyên tắc, quy định, chuẩn mực về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức để thực hiện thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng; đồng thời chỉ ra những căn bệnh, thói hư, tật xấu mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải phòng chống, nhất là từ khi Đảng trở thành Đảng cầm quyền. Bài viết này đề cập đến những quan điểm của Người về phòng, chống những căn bệnh, thói hư, tật xấu trong cán bộ, đảng viên, với ý nghĩa là phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(LLCT) - Công tác phối hợp trong kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là công an địa phương) là nhiệm vụ quan trọng bảo đảm cho đảng bộ công an địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần xây dựng đảng bộ công an địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Đảng viên là người có đạo - Từ quan điểm V.I.Lênin đến thực tiễn hiện nay

(LLCT) - Sau thất bại của cuộc cách mạng 1905 ở Nga đã xuất hiện trào lưu “tìm thần”, “tạo thần”, muốn kết hợp giữa CNXH khoa học với tôn giáo, coi CNXH là một loại tôn giáo làm cho đảng viên và quần chúng mất phương hướng. Trong bối cảnh đó, V.I.Lênin đã tích cực truyền bá và đấu tranh nhằm khẳng định tính khoa học của các quan điểm của C.Mác, Ph.Ănghen về tôn giáo, nhưng cũng yêu cầu không được cực đoan trong vấn đề đảng viên là người có đạo. Nghiên cứu quan điểm của V.I.Lênin về vấn đề này rất có ý nghĩa với thực tiễn của Việt Nam hiện nay.

Trang 5 trong tổng số 57 trang.

Thông tin tuyên truyền