Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Nhận diện một số thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam

Nhận diện một số thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam

(LLCT) - Bài viết góp phần nhận diện một số thủ đoạn mà các thế lực thù địch và các phần tử cực đoan thường lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam như: lợi dụng truyền đạo trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm hình thành tư tưởng ly khai và chủ nghĩa dân tộc cực đoan; xuyên tạc chính sách tôn giáo nhằm can thiệp vào chính trị nội bộ, mặc cả trong các quan hệ đối ngoại của Việt Nam; tôn giáo hóa các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội; lợi dụng hạn chế trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam; lợi dụng vấn đề đất đai liên quan đến cơ sở tôn giáo; lợi dụng mạng xã hội và diễn đàn quốc tế; lợi dụng các hoạt động từ thiện xã hội.

Đấu tranh phản bác luận điệu “một Đảng cầm quyền ở Việt Nam là độc tài, mất dân chủ”

Đấu tranh phản bác luận điệu “một Đảng cầm quyền ở Việt Nam là độc tài, mất dân chủ”

(LLCT) - “Một đảng cầm quyền, lãnh đạo là độc tài, mất dân chủ!” là luận điệu của các thế lực chống phá, cổ súy cho chế độ đa nguyên, đa đảng, với ý đồ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tiễn lịch sử và thành công của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là cơ sở thuyết phục để khẳng định: ở Việt Nam không cần và không chấp nhận chế độ đa nguyên, đa đảng; xét về cả lý luận và thực tiễn, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Phản bác luận điệu xuyên tạc “chủ nghĩa Mác bỏ rơi vấn đề con người nên thiếu tính nhân văn, nhân bản”

Phản bác luận điệu xuyên tạc “chủ nghĩa Mác bỏ rơi vấn đề con người nên thiếu tính nhân văn, nhân bản”

(LLCT) - Từ nhân sinh quan và trong thực chất hệ thống quan điểm của mình, những người sáng lập chủ nghĩa Mác đã thể hiện rõ quan điểm tư tưởng, lập trường nhân văn, nhân bản đúng đắn và sâu sắc, hoàn toàn trái ngược với luận điệu của những thế lực thù địch, phản động cho rằng chủ nghĩa Mác chỉ bàn về kinh tế, chính trị, chuyên chính, bạo lực..., bỏ rơi vấn đề con người, nên thiếu tính nhân văn, nhân bản.

Những giá trị mang tính phổ biến và tính đặc thù trong lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội qua hơn 35 năm đổi mới

Những giá trị mang tính phổ biến và tính đặc thù trong lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội qua hơn 35 năm đổi mới

(LLCT) - Những phát triển lý luận của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã chứa đựng những giá trị mang tính phổ biến, đồng thời thể hiện rõ tính đặc thù Việt Nam. Bài viết bước đầu khái quát những giá trị nổi bật nhất trong lý luận của Đảng ta chứng tỏ tính phổ biến, chung của các nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và tính đặc thù về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đường chúng ta đi - không một thế lực nào có thể quay ngược bánh xe lịch sử

Đường chúng ta đi - không một thế lực nào có thể quay ngược bánh xe lịch sử

(LLCT) - Các thế lực phản động, thù địch đang tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam, chúng tung ra nhiều luận điệu bác bỏ, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bằng thái độ khách quan, tôn trọng lịch sử, tôn trọng thực tiễn, bài viết khẳng định sự đúng đắn của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta thông qua việc nhận diện rõ âm mưu thâm độc đằng sau các quan điểm sai trái, thù địch; làm rõ lý do Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và những thành tựu đạt được trên chặng đường đã qua; khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng cho Việt Nam.

Trang 5 trong tổng số 68 trang.

Thông tin tuyên truyền