Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Sáng kiến hợp tác “Một vành đai, một con đường” và tác động đối với kinh tế, chính trị thế giới

Sáng kiến hợp tác “Một vành đai, một con đường” và tác động đối với kinh tế, chính trị thế giới

(LLCT) - Phát biểu tại Đại học Nadabaép ngày 7-9-2013 nhân chuyến thăm chính thức Cadắcxtan, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình lần đầu tiên khởi xướng: “Để kết nối chặt chẽ kinh tế, tăng cường hợp tác và mở rộng phát triển trong khu vực Á - Âu, chúng ta nên có một cách tiếp cận sáng tạo và cùng nhau xây dựng một vành đai kinh tế theo con đường tơ lụa”. Một tháng sau, phát biểu trước Quốc hội Inđônêxia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục đưa ra sáng kiến xây dựng con đường tơ lụa trên biển nhằm đưa kết nối kinh tế - hàng hải đi vào chiều sâu.

Một số giải pháp phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Một số giải pháp phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

(LLCT) - Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông hộ nông dân, đòi hỏi phải nhận thức và vận dụng tổng hợp hệ thống các quy luật kinh tế, xã hội và tự nhiên. Trong nền nông nghiệp hàng hoá gắn với hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi phải phát triển nông nghiệp trong quan hệ với công nghiệp, dịch vụ, thị trường quốc tế. Trên cơ sở những nghiên cứu thực tiễn, xin đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp ở nước ta hiện nay.

 Về một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay

Về một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay

(LLCT) - Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn kiện các đại hội Đảng đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Sự khẳng định đó phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 85 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng yêu cầu cán bộ, đảng viên phải kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, xuất hiện trên mạng internet và một số ấn phẩm in, tán phát những quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin để từ đó phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường xây dựng CNXH ở nước ta.

Cải cách hành chính và vai trò của đảng chính trị

Cải cách hành chính và vai trò của đảng chính trị

(LLCT) - Trong tiến trình thực hiện đường lối đổi mới, cải cách hành chính được đặt ra như một đòi hỏi khách quan để tạo tiền đề và thúc đẩy cải cách kinh tế. Cải cách thể chế, thủ tục hành chính được xác định là trọng tâm của việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành một bộ phận quan trọng trong chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

(LLCT) - Thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa nền kinh tế và chuyển đổi cơ chế từ nền kinh tế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN, Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Trang 41 trong tổng số 61 trang.

Thông tin tuyên truyền