Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Tư tưởng Hồ Chí Minh về liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức Việt Nam

(LLCT) - Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức là sự cố kết của các giai cấp, tầng lớptrong một chỉnh thể thống nhất, nhằm giúp đỡ lẫn nhau phát triển. Mỗi thành tố có vị trí, vai trò đặc thù do bản chất, vai trò của mỗi giai cấp và tầng lớptrong cách mạng vàxã hội quy định. Sức mạnh và chất lượng của khối liên minh phụ thuộc vào chất lượng của từng thành tố trong đó. Vì thế, củng cố, tăng cường khối liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức gắn liền chặt chẽ với quá trình xây dựng, phát triển của mỗi giai cấp, tầng lớp do Đảng lãnh đạo, tạo thànhnhân tố bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tiếp thu các tư tưởng tiến bộ của nhân loại, xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tiếp thu các tư tưởng tiến bộ của nhân loại, xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(LLCT) - Từ một xã hội thuộc địa, nửa phong kiến mà nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nhỏ đi lên CNXH, rõ ràng, chúng ta thiếu thốn đủ thứ: thiếu vốn, thiếu kiến thức quản lý, thiếu dân chủ, thiếu pháp luật, v.v.. Trước đây, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Việt Nam thuộc phe XHCN, chúng ta không tiếp thu những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ TBCN, chúng ta chỉ học tập kinh nghiệm các nước XHCN, chỉ dựa vào quan hệ với các nước anh em, bạn bè. Trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, chúng ta không những không tiếp thu mà còn ra sức phê phán những gì gọi là tư tưởng tư sản.

Quan điểm của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Quan điểm của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng

(LLCT) - Sau 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; tuy nhiên cũng còn không ít hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Nhận thức rõ thực trạng tham nhũng và những nguy cơ mà vấn nạn này gây ra, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, và thành lập Ban chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Bài phát biểu chúc Tết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài phát biểu chúc Tết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LLCT) - Ngày 3-2-2016, tại Phủ Chủ tịch, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì gặp mặt, chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi gặp mặt.

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT) – Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đọc tại phiên bế mạc Đại hội, sáng 28-1-2016.

 
Trang 42 trong tổng số 61 trang.

Thông tin tuyên truyền