Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Làm gì để giữ vững vị trí và thực hiện tốt vai trò của đảng cầm quyền

(LLCT) - Với 85 năm tuổi đời, 70 năm cầm quyền liên tục, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những cống hiến vĩ đại cho đất nước, dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được độc lập dân tộc, xây dựng nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, chế độ cộng hòa dân chủ đầu tiên ở Việt Nam; sau đó liên tiếp đánh thắng các đế quốc to, bảo vệ nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, biên cương của Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới 30 năm qua của đất nước ta giành được thành tựu to lớn, có nghĩa lịch sử, đã từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá bước vào hàng ngũ các quốc gia thu nhập trung bình, có vị thế ngày càng quan trọng trên trường quốc tế.

 
Đạo tin lành ở người H’Mông Tây Bắc nước ta

Đạo tin lành ở người H’Mông Tây Bắc nước ta

(LLCT) - Tây Bắc là nơi tập trung phần lớn người H’Mông của nước ta. Về mặt tôn giáo, trước những năm 1980, người H’Mông ở đây chủ yếu theo vật linh giáo và thờ cúng đa thần, không có người theo đạo Tin lành. Từ năm 1987 đã có một bộ phận người H’Mông chuyển đổi theo đạo Tin lành, và hiện nay có khoảng trên 100 nghìn tín đồ. Đây là một sự thay đổi đáng kể trong đời sống tôn giáo của người H’Mông. Sự xâm nhập và phát triển của đạo Tin lành đã ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực đến cộng đồng người H’Mông ở khu vực.

Sự sáng tạo trong đường lối đối ngoại của Đảng ta thời kỳ đổi mới

Sự sáng tạo trong đường lối đối ngoại của Đảng ta thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo gần 30 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đây là kết quả của cả một quá trình tìm tòi, trải nghiệm và liên tục đổi mới tư duy của Đảng trên mọi lĩnh vực, trong đó đổi mới nhận thức về thế giới và tư duy đối ngoại để hoạch định và triển khai đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, có vị trí quan trọng nổi bật. Những sáng tạo trong đường lối đối ngoại đổi mới của Đảng góp phần kết hợp một cách hiệu quả sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa nước ta ngày càng chủ động và tích cực hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới vì mục tiêu phát triển.

 
Giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về  xây dựng một thế giới công bằng - bình đẳng - dân chủ

Giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một thế giới công bằng - bình đẳng - dân chủ

(LLCT) - Những luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một thiết chế quốc tế Công bằng-Bình đẳng- Dân chủ với lối ứng xử quốc tế hòa bình cũng là nguyên tắc trong quan hệ quốc tế của Nhà nước Việt Nam. Đây là cống hiến to lớn và vĩnh hằng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các dân tộc, với hòa bình thế giới, với văn hoá nhân loại và pháp lý quốc tế.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về khởi nghĩa vũ trang toàn dân và chiến tranh nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về khởi nghĩa vũ trang toàn dân và chiến tranh nhân dân

(LLCT) - Với quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Hồ Chí Minh sớm chủ trương tiến hành cuộc khởi nghĩa vũ trang toàn dân để giành độc lập dân tộc. Từ khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1941), Người viết nhiều tác phẩm bàn về vấn đề khởi nghĩa vũ trang với những quan điểm sâu sắc. 

 
Trang 44 trong tổng số 61 trang.

Thông tin tuyên truyền