Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Phải chăng Việt Nam phải chuyển đổi thể chế chính trị từ “toàn trị” sang dân chủ?

Phải chăng Việt Nam phải chuyển đổi thể chế chính trị từ “toàn trị” sang dân chủ?

(LLCT) - Có ý kiến cho rằng “Việt Nam hiện nay phải chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ”. Thực chất, đây không phải là ý kiến mới. Ở phương Tây, đã có nhiều người từng so sánh và đồng nhất chủ nghĩa phát xít Đức với chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Liên Xô là một và cho rằng đó cũng đều là những “biến thái của thể chế chính trị toàn trị”. Friedrich von Hayek trong tác phẩm Đường về nô lệ cũng đã trình bày tư tưởng này. Như vậy là, những người có quan điểm này muốn khẳng định rằng Việt Nam hiện nay đang thực hiện thể chế chính trị toàn trị. Vậy thể chế chính trị toàn trị là gì?

 

Làm gì trước tình trạng người nông dân bỏ ruộng?

Làm gì trước tình trạng người nông dân bỏ ruộng?

(LLCT) - Tình trạng nông dân bỏ ruộng ngày càng tăng, thể hiện tâm lý thiếu yên tâm bám ruộng nhưng cũng phản ánh những vấn đề bất cập về chính sách. Vậy, cần làm gì để giải quyết vấn đề này?

Chỉ dẫn của V.I Lênin về công tác lý luận

Chỉ dẫn của V.I Lênin về công tác lý luận

(LLCT) - V.I Lênin là nhà lý luận đầu tiên đề ra cấu trúc của công tác tư tưởng gồm ba bộ phận cấu thành có bản là: Công tác lý luận; công tác tuyên truyền; công tác cổ động. Việc nghiên cứu và vận dụng những chỉ dẫn của V.I.Lênin về công tác tư tưởng là vận dụng những lý luận về phương pháp cách mạng và khoa học, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong công tác tư tưởng của Đảng ta hiện nay.

 
Hội thảo khoa học "Giá trị tư tưởng Ph.Ăngghen trong thời đại ngày nay"

Hội thảo khoa học "Giá trị tư tưởng Ph.Ăngghen trong thời đại ngày nay"

(LLCT) – Sáng 27-11-2015, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học: “Giá trị tư tưởng Ph.Ăngghen trong thời đại ngày nay”, kỷ niệm 195 năm ngày sinh của Ph.Ăngghen (1820-2015). Tạp chí Lý luận chính trị điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo đề dẫn của GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cống hiến của Ph.Ăngghen trong xây dựng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác

Cống hiến của Ph.Ăngghen trong xây dựng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác

(LLCT) - Kỷ niệm 195 năm ngày sinh Ph.Ăngghen trong điều kiện cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận đang diễn ra gay gắt, quyết liệt và phức tạp, kẻ thù của chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn tìm mọi cách để hạ bệ học thuyết khoa học và cách mạng của thời đại; trong đó, xen lẫn “bản hợp xướng chống phá” chủ nghĩa Mác - Lênin có những luận điệu xuyên tạc, bóp méo vai trò và những đóng góp của Ph.Ăngghen. Trong bối cảnh ấy, một lần nữa nghiên cứu, đánh giá, khẳng định lại những cống hiến to lớn của Ph.Ăngghen trong sự hình thành, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác là hết sức quan trọng và cần thiết.

Trang 45 trong tổng số 61 trang.

Thông tin tuyên truyền