Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Dân chủ - phương thức và động lực của đổi mới giáo dục và đào tạo

(LLCT) - Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là công việc hệ trọng của quốc gia. Đổi mới không chỉ liên quan đến bản thân nền giáo dục mà còn liên quan đến tương lai và khả năng phát triển đất nước theo định hướng XHCN của dân tộc Việt Nam. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI của Đảng về đổi mới giáo dục đã bước đầu tạo nên những niềm hy vọng mới cho toàn xã hội. Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trước hết cần thấm nhuần sâu sắc nội dung và tinh thần dân chủ của Nghị quyết. Có thể xem đây là một trong những điểm quan trọng thể hiện rõ sự đổi mới tư duy của Đảng ta về giáo dục và đào tạo. Theo đó, dân chủ là một trong những mục tiêu, phương thức, động lực cơ bản của việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

 
Xây dựng nông thôn mới - sự nghiệp lớn lao và lâu dài

Xây dựng nông thôn mới - sự nghiệp lớn lao và lâu dài

(LLCT) - Nước ta là nước nông nghiệp; nông thôn chiếm diện tích lớn, nông dân chiếm đa số trong dân cư, vấn đề nông nghiệp, nông dân rất quan trọng. Từ lâu, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến xây dựng nông thôn mới - nơi người nông dân sinh sống và tiến hành hoạt động chính của mình là sản xuất nông nghiệp.

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh: nhà báo cộng sản lỗi lạc

Chủ tịch Hồ Chí Minh: nhà báo cộng sản lỗi lạc

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân dân ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, một di sản văn hóa đa dạng và phong phú. Trong đó, sự nghiệp báo chí gắn liền với sự nghiệp cách mạng là một phần quan trọng làm nên sự nghiệp văn hóa của Người, góp phần làm ngời sáng nhân cách nhà báo cộng sản lỗi lạc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh: người sáng lập, người thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy, người đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của BáoThanh Niên (1925) đã thể hiện năng lực tổ chức, làm báo bậc thầy của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Sự nghiệp báo chí của Người là di sản to lớn, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển nền báo chí cách mạng, góp phần làm phong phú nền văn hóa dân tộc.

Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh

Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất thân trong một gia đình khoa bảng, có truyền thống hiếu học, từ nhỏ đã say mê học tập, khao khát tìm tòi cái mới, cái tiến bộ. Người đã sớm nhận ra rằng muốn cứu nước, phải nâng cao dân trí trước hết là cho thanh thiếu niên. Những bài báo đầu tiên Người viết trên đất Pháp đều xoay quanh chủ đề này: tố cáo chính sách ngu dân của chính quyền thuộc địa, truyền bá những quan điểm giáo dục tiên tiến, kêu gọi, thức tỉnh thanh niên trong nước.

Trang 49 trong tổng số 61 trang.

Thông tin tuyên truyền