Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Tích hợp, điều chỉnh và bổ sung các quan hệ lớn trong các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ đánh giá 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, trong đó có 9 mối quan hệ lớn được nêu ở Đại hội XII. Dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu thành 10 quan hệ lớn. Bài viết phân tích làm rõ những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các quan hệ lớn trong Dự thảo.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng và một số biện pháp rèn luyện đội ngũ cán bộ kiểm tra

(LLCT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác kiểm tra và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng. Trong điều kiện Đảng ta là Đảng duy nhất cầm quyền, việc tìm hiểu những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, kỷ luật và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra để vận dụng vào thực tiễn hiện nay khi chúng ta đang tích cực đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là rất cần thiết.

Sáng tạo của Hồ Chí Minh trong vận dụng phương pháp luận Mácxít

(LLCT) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn nắm vững nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và phát triển cũng như quan điểm toàn diện, lịch sử, cụ thể của chủ nghĩa duy vật biện chứng để xác định xu hướng phát triển của cách mạng Việt Nam, xây dựng đường lối và biện pháp giải quyết mối quan hệ dân tộc - giai cấp và xây dựng lực lượng cách mạng trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng CNXH. Với phương pháp nhận thức và hành động đúng đắn, sáng tạo đó, Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Đảng ta, nhân dân ta giành được thắng lợi cho cách mạng nước ta trong thế kỷ XX. Bài viết góp phần làm sáng tỏ sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong vận dụng phương pháp luận mácxít để xác định những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư tưởng “soi đường” về văn hóa, nghệ thuật

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, Dân tộc ta, Nhân dân ta hệ thống di sản lý luận trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bài viết tập trung làm rõ những giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, nghệ thuật, những tư tưởng này có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta lãnh đạo xây dựng nền văn hóa, nghệ thuật trong tiến trình cách mạng, đặc biệt là gần 35 đổi mới vừa qua.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc

(LLCT) - Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020, ngày 8-5-2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng đăng bài phát biểu Đề dẫn Hội thảo của GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Trang 6 trong tổng số 60 trang.

Thông tin tuyên truyền