Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Giữ vững các nguyên tắc cơ bản trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Bài viết làm rõ các nguyên tắc cơ bản và việc giữ vững các nguyên tắc đó trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đó là: xác định đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên; rèn luyện và giữ vững quan điểm, lập trường cộng sản; kết hợp chặt chẽ lý luận với thực tiễn, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm trong bối cảnh cụ thể; huy động, tổ chức nhiều lực lượng xã hội tham gia; thông qua đấu tranh, cần phát triển lý luận, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển

Phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển

(LLCT) - Bài viết phân tích làm rõ những luận điệu xuyên tạc, sai trái, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển; đưa ra những luận cứ đấu tranh bảo vệ những giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Bài viết đạt giải B Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.

Những điểm mới trong quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Những điểm mới trong quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(LLCT) - Ngày 06-7-2022, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có nhiều điểm mới so với các quy định trước đó. Bài viết làm rõ những điểm mới trong Quy định 69, góp phần nhận thức và thực hiện đúng quy định.

Nhà xuất bản Lý luận chính trị với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Qua gần 20 năm xây dựng và phát triển (2003-2022), Nhà xuất bản Lý luận chính trị luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những đóng góp tích cực vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện. Các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản luôn bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quan điểm, đường lối của Đảng, phục vụ hiệu quả công tác tư tưởng - lý luận của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bài viết làm rõ những đóng góp của Nhà xuất bản Lý luận chính trị trong hoạt động xuất bản sách phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(LLCT) - Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn và nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng ta và nhân dân ta; trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối của Đảng, là quy luật của cách mạng Việt Nam. Nhờ đó, cách mạng Việt Nam đã giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đặc biệt là những thành tựu to lớn trong hơn 35 năm đổi mới đất nước. Bài viết phân tích làm rõ những thách thức và đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Trang 6 trong tổng số 68 trang.

Thông tin tuyên truyền