Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển đảo của Tổ quốc

(LLCT) -Trước tình hình, nhiệm vụ cách mạng mới, Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã ban hành Nghị quyết “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đây là Nghị quyết chuyên đề về bảo vệ Tổ quốc rất quan trọng của Đảng, thể hiện sâu sắc tầm nhìn chiến lược, tư duy mới của Đảng ta về hai nhiệm vụ chiến lược, trực tiếp là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam

Ngoại giao văn hóa với vấn đề gia tăng “sức mạnh mềm” của Việt Nam

(LLCT) - Sức mạnh mềm là khả năng lôi cuốn, thu phục, cảm hóa người khác bằng sức hấp dẫn của các giá trị về văn hóa, về thể chế, chính sách được thực thi hiệu quả ở nước mình, thông qua đó mà nhận được cảm tình, sự nể phục và hợp tác bền vững của các nước khác.

Nhận thức sâu sắc hơn để kiên định, kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

(LLCT) - Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-2015/19-5-2015), ngày 8-5-2015, Học viện Chính trị quốc gia Hồ CHí Minh phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: "Tư tưởng Hồ Chí Minh: giá trị nhân văn và phát triển". Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và có bài phát biểu khai mạc, Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng trích đăng bài phát biểu này.

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị nhân văn và phát triển

(LLCT) - Là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, tinh hoa văn hóa thế giới, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành, phát triển, tỏa sáng cùng với quá trình đấu tranh giành thắng lợi của cách mạng Việt Nam, để lại những giá trị lâu bền đối với kho tàng lý luận cách mạng của Việt Nam và thế giới. Tư tưởng cũng như hoạt động thực tiễn của Người ngời sáng tinh thần nhân văn, hướng tới giải phóng con người, do con người và vì con người, chứa đựng nhiều giá trị mà nhân loại hiện nay đang hướng tới.

 

Giương cao ngọn cờ cách mạng và sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Đại hội VII của Đảng nói về tư tưởng Hồ Chí Minh như sau:“tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta... Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân trọn vẹn nhất cho sự kết hợp đó, là tiêu biểu sáng ngời cho sự kết hợp giai cấp và dân tộc, dân tộc và quốc tế, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội”(1).

Trang 56 trong tổng số 66 trang.

Thông tin tuyên truyền