Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

An ninh ở Đông Nam Á trước những nguy cơ từ chủ nghĩa khủng bố

An ninh ở Đông Nam Á trước những nguy cơ từ chủ nghĩa khủng bố

(LLCT) - Trong bối cảnh cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Trung Đông đang đi đến hồi kết. Đứng trước việc địa bàn hoạt động ngày một thu hẹp, lực lượng bị tiêu hao buộc các phần tử khủng bố và lực lượng đứng đầu của IS phải đẩy nhanh việc tìm kiếm địa bàn hoạt động mới. Đông Nam Á - một khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động của khủng bố: nơi có đông đảo người Hồi giáo sinh sống, có nhiều nhóm vũ trang, khủng bố đang hoạt động... Vậy chủ nghĩa khủng bố quốc tế có thể biến Đông Nam Á thành một Bắc Phi và Trung Đông thứ hai trên thế giới?

Từ tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Hồ Chí Minh đến xây dựng đạo đức nhà giáo trường Đảng hiện nay

(LLCT) - Một trong những giá trị lớn của tác phẩm Đạo đức cách mạng là sự định hướng cho cán bộ, đảng viên xây dựng nền tảng đạo đức vững chắc. Đạo đức là gốc của con người, là nền tảng tư tưởng, tinh thần, định hướng sự phát triển của cán bộ, đảng viên nói chung, trong đó có nhà giáo trường Đảng. Cần có sự thống nhất giữa phẩm chất chính trị với đạo đức cách mạng, lý tưởng nghề nghiệp của nhà giáo trường Đảng. Xử trí mọi việc, với mọi người và với bản thân mình theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng.

Giá trị định hướng của tư tưởng của C.Mác trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Giá trị định hướng của tư tưởng của C.Mác trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

(LLCT) - Các Mác là nhà tư tưởng, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân toàn thế giới. Trong di sản tư tưởng đồ sộ mà Người để lại cho nhân loại, có tư tưởng về văn hóa, bao gồm tư tưởng về phương pháp tiếp cận; về văn hóa nhận đạo, nhân văn và văn hóa đạo đức...

Giá trị những tư tưởng lớn của C.Mác về con người

(LLCT) - Trong tương quan với học thuyết về tư bản và giá trị thặng dư, về quyết định luận duy vật và hình thái kinh tế - xã hội, hay về giai cấp vô sản và chủ nghĩa xã hội... thì vấn đề con người không phải là chủ đề trung tâm của học thuyết Mác. Sứ mệnh của chủ nghĩa Mác không nằm ở vấn đề con người. Mặc dù vậy, những tư tưởng của C.Mác về con người lại vẫn đủ tầm vóc để tồn tại trong kho tàng tư tưởng loài người, có ý nghĩa to lớn đối với khoa học về con người và đối với sự nghiệp giải phóng con người.

Phép biện chứng trong bộ Tư bản - Giá trị khoa học và ý nghĩa hiện thời

(LLCT) - Trong bộ Tư bản, C.Mác đã vận dụng phương pháp biện chứng vào phân tích quá trình sản xuất TBCN: vận dụng quy luật lượng - chất để phân tích các hiện tượng kinh tế - xã hội; phân tích lượng của giá trị trao đổi của hàng hóa; nghiên cứu sự tăng cường độ lao động trong phương thức sản xuất TBCN; vận dụng quy luật mâu thuẫn vào xem xét mâu thuẫn của quá trình sản xuất hàng hóa TBCN... Ngày nay, thực tiễn thế giới đã có những thay đổi to lớn nhưng giá trị của phép biện chứng duy vật trong bộ Tư bản vẫn còn nguyên vẹn.

Trang 7 trong tổng số 48 trang.