Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Bối cảnh và những yêu cầu mới bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về đảng và xây dựng đảng

(LLCT) -  Lý luận về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng là một bộ phận cực kỳ quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo lý luận này vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ điều kiện và năng lực lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua. Hiện nay, bối cảnh thực tiễn đang đặt ra yêu cầu mới đối với việc bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về Đảng và xây dựng Đảng.

Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình với công tác phát triển đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) -  Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là một trong những nhà lý luận lớn của Đảng, luôn quan tâm tới sự phát triển đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện. Chính tầm nhìn và tư duy chiến lược của GS đã giúp cho Học viện có được đội ngũ cán bộ khoa học đông về số lượng, mạnh về chất lượng. Đây cũng là bài học kinh nghiệm mà ngày nay Học viện cần phát huy.

 

Mối nhân duyên giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Ấn Độ

(LLCT) - Tôi phải thừa nhận rằng, tôi không phải là một học giả, nhưng tôi lại nghiên cứu chuyên sâu về chính trị thế giới, bao gồm cả những vấn đề hiện nay. Tôi đã có ấn tượng mạnh với một số chính khách vĩ đại như George Washington, Jawaharlal Nehru, Fidel Castro, Gamal Abdel Nasser, Marshal Tito, v.v.., nhưng tôi xin thú nhận một cách thẳng thắn rằng, chính những phẩm chất tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tư tưởng, quan điểm và phong cách sống của Người, đã làm cho Người trở nên khác biệt so với những chính khách khác.

 

Chủ nghĩa xã hội là tương lai của nhân loại

(LLCT) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, ngày 20-5-2019, Thủ tướng Nepal, đồng thời là Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal đã tới thăm và có bài phát biểu quan trọng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tạp chí Lý luận chính trị xin trân trọng đăng bài phát biểu này. Đầu đề do Ban Biên tập đặt.

 

Sự phát triển lý luận của Đảng về xây dựng văn hóa trong chính trị, kinh tế và quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

(LLCT) - Nghiên cứu văn hóa trong kinh tế và văn hóa trong chính trị là nghiên cứu vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế, trong xây dựng nền chính trị. Xây dựng văn hóa trong chính trị và trong kinh tế; quan hệ tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội là những vấn đề được Đảng ta thường xuyên quan tâm. Qua hơn 30 năm đổi mới, sự phát triển lý luận của Đảng về xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, quan hệ tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội không ngừng được hoàn thiện.

Trang 7 trong tổng số 57 trang.

Thông tin tuyên truyền