Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Quan điểm của Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân và công tác xây dựng Đảng hiện nay

(LLCT) - Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường xây dựng Đảng ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ, việc nhận thức và thực hiện tư tưởng của Người về chống chủ nghĩa cá nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay tự soi, tự sửa, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao của quần chúng nhân dân trước những thời cơ và vận hội mới của đất nước.

Giá trị của tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay

(LLCT)- Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (đăng báo Nhân Dân ngày 3-2-1969) là một tổng kết về lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Tác phẩm này có giá trị làm nền tảng tư tưởng và định hướng cho công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay. Theo đó, muốn thúc đẩy cách mạng tiến lên trong những giai đoạn gay go quyết liệt, phải coi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là về mặt đạo đức là một nhiệm vụ then chốt; kết hợp xây với chống trong nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực trạng phát triển doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(LLCT) - Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao (DNNNCNC) là xu hướng phát triển mới của nền nông nghiệp thế giới do những ưu việt của nó so với phương thức sản xuất truyền thống. Là một tỉnh trung tâm thuộc vùng Bắc Trung Bộ, Nghệ An có những điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nói chung và nông nghiệp công nghệ cao nói riêng. Bài viết phân tích thực trạng DNNNCNC tại tỉnh Nghệ An, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sự phát triển của DNNNCNC trên địa bàn tỉnh.

Đầu tư công trong phát triển hạ tầng Y tế tại vùng Tây Bắc

(LLCT) - Đầu tư phát triển hạ tầng y tế nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các trạm y tế tuyến xã, phòng khám đa khoa khu vực và các trung tâm y tế tuyến huyện luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng. Qua phân tích thực trạng việc đầu tư công trong phát triển hạ tầng y tế tại vùng Tây Bắc, bài viết chỉ ra những khó khăn, hạn chế, như: nguồn vốn đầu tư chủ yếu đến từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN), hợp tác công tư PPP chưa đóng vai trò rõ rệt, ảnh hưởng lan tỏa của đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội nói chung, hạ tầng y tế nói riêng chưa cao. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển hạ tầng y tế, nâng cao tỷ lệ kiên cố hóa trạm y tế, chất lượng khám, chữa bệnh, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân vùng Tây Bắc.

Mối quan hệ giữa “đức trị” và “pháp trị” trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

(LLCT)- Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền là sự kế thừa truyền thống văn hóa dân tộc và những kinh nghiệm xây dựng, quản lý nhà nước của ông cha ta, là kết quả của sự trải nghiệm, nghiên cứu, khảo sát nhiều cuộc cách mạng trên thế giới. Đồng thời, Người đã vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà nước kiểu mới vào điều kiện nước ta. Một trong những điểm đặc sắc nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền là ở chỗ Người đã  kết hợp nhuần nhuyễn và thành công mối quan hệ giữa “đức trị” và “pháp trị”.

Trang 9 trong tổng số 55 trang.

Thông tin tuyên truyền