Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Vấn đề dân tộc trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam hiện nay

Vấn đề dân tộc trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Trong thế giới ngày nay, chiến tranh, xung đột, trong đó có xung đột dân tộc đang diễn ra hết sức phức tạp. Vì vậy, chung tay giải quyết xung đột đó theo hướng bảo đảm lợi ích chân chính của các dân tộc là nguyện vọng của nhân loại tiến bộ. Nhân kỷ niệm 205 năm ngày sinh và 140 năm ngày mất của C.Mác, bài viết phân tích những luận điểm cơ bản về vấn đề dân tộc trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và khẳng định những giá trị của các luận điểm đó đối với cách mạng Việt Nam hiện nay.

Chủ động nắm bắt, ngăn chặn thông tin sai lệch trong thuyết âm mưu chính trị của các thế lực thù địch

Chủ động nắm bắt, ngăn chặn thông tin sai lệch trong thuyết âm mưu chính trị của các thế lực thù địch

(LLCT) - Thuyết âm mưu là cách lý giải những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội theo hướng gán cho nó những âm mưu của các thế lực bí mật. Bản chất thường được hiểu theo nghĩa xấu và được thực hiện bởi những phương tiện, thủ đoạn khác nhau, trong đó “thông tin sai lệch” là công cụ hữu hiệu nhất để chống phá. Trong thời gian qua, các thế lực thù địch đã thực hiện Thuyết âm mưu chính trị, sử dụng thông tin sai lệch để chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta. Bài viết khái quát những nét chính về Thuyết âm mưu chính trị, phân tích những tác động của thông tin sai lệch đối với việc thực hiện Thuyết âm mưu chính trị của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam.

Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta hiện nay

Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là công việc lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đó là nhiệm vụ khó khăn và phức tạp bởi “đấu tranh chính trị là hình thức đấu tranh cao nhất của giai cấp vô sản”(1). Bài viết nghiên cứu tư tưởng của V.I.Lênin về đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch, phân tích ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc và vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin vào cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng ở nước ta hiện nay.

Văn hóa đọc và văn hóa đọc sách lý luận chính trị

Văn hóa đọc và văn hóa đọc sách lý luận chính trị

(LLCT) - Phát triển văn hóa đọc là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Sách lý luận chính trị góp phần quan trọng trong học tập lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và xây dựng nền văn hóa ấy. Do đó, việc xây dựng văn hóa đọc sách lý luận chính trị cần được quan tâm để mỗi cán bộ, đảng viên thật sự là chiến sĩ tiên phong trong các phong trào cách mạng do Đảng và Nhà nước phát động.

Phát triển triết học Mác - Lênin để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát triển triết học Mác - Lênin để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT) - Phát triển triết học Mác để cung cấp nền tảng thế giới quan và phương pháp luận cho sự phát triển tổng thể toàn bộ lý luận của chủ nghĩa Mác. Vì vậy, chúng ta phải bắt đầu với nhận thức đúng đắn về chân giá trị khoa học của triết học Mác. Tổng kết thực tiễn, hình thành hệ thống quy chuẩn thực tiễn để đối chiếu với chân giá trị khoa học nhằm hoàn thiện hệ thống lý luận mới, góp phần làm cho triết học Mác hoàn thành nhiệm vụ là nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời chống lại sự xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác của các thế lực thù địch.

Trang 2 trong tổng số 68 trang.

Thông tin tuyên truyền