Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Giáo dục phòng, chống tham nhũng - Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam

(LLCT) - Giáo dục phòng, chống tham nhũng là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các chủ thể trong xã hội về đấu tranh phòng, chống tham nhũng; từng bước xây dựng và hình thành văn hóa chống tham nhũng trong xã hội. Bài viết này đề cập đến kinh nghiệm một số nước trên thế giới và một số gợi mở cho Việt Nam trong việc giáo dục phòng, chống tham nhũng.

Quan điểm của Hồ Chí Minh trong các chính sách xã hội

(LLCT) - Quan điểm về chính sách xã hội là một trong những nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Người luôn xác định mục tiêu của chính sách xã hội là đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Để mục tiêu đó trở thành hiện thực, theo Người, trước hết cần hoạch định và thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội cơ bản như: chính sách xóa đói giảm nghèo, chính sách giáo dục, chính sách y tế, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Điều mong muốn cuối cùng trong "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(LLCT) - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta, có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn về nhiều mặt, đó là sự kết tinh của tinh hoa văn hóa dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại, là những chỉ dẫn quý báu, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Niềm tin vào sức mạnh của nhân dân trong "Di chúc" của Hồ Chí Minh

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng, phát triển sáng tạo truyền thống dân tộc và chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân. Người đã đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong công cuộc giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. Trong Di chúc, Hồ Chí Minh đặt trọn niềm tin vào sức mạnh của nhân dân với cách mạng. Đảng ta đã và đang vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh, vai trò của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

"Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho cách mạng Việt Nam hôm qua, hôm nay và ngày mai

(LLCT) - Bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau nửa thế kỷ, càng sáng tỏ giá trị lịch sử và tầm nhìn thời đại của một bậc thiên tài. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi đường, định hướng cho cách mạng Việt Nam hôm qua, hôm nay và cho mai sau, là ngọn đuốc soi đường cho đất nước ta vững bước đi lên, phát triển bền vững.

Trang 2 trong tổng số 51 trang.