Trang chủ    Bài nổi bật    Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng
Thứ ba, 19 Tháng 5 2020 10:11
1075 Lượt xem

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(LLCT) - Công tác phối hợp trong kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là công an địa phương) là nhiệm vụ quan trọng bảo đảm cho đảng bộ công an địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần xây dựng đảng bộ công an địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Từ khóa: Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Công an Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy.

Sớm xác định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phối hợp trong KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an địa phương, từ năm 2005 đến nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) đã tham mưu và được Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy CATW nhất trí phê duyệt cho phối hợp với UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ Công an tỉnh, thành phố (gọi tắt là Quy chế phối hợp). Theo đó, Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2015-2020 là Quy chế nhiệm kỳ thứ 3 giữa UBKT Đảng ủy CATW với các UBKT tỉnh, thành ủy để thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng đối với 63 đảng bộ công an địa phương. Quy chế quy định nguyên tắc chung, nội dung, phương pháp phối hợp KTGS và tổ chức thực hiện; quy định công tác tham mưu giúp cấp ủy đảng phối hợp KTGS theo Điều 30 và phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ KTGS theo Điều 32 của Điều lệ Đảng.    

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW, ngay sau khi Quy chế phối hợp được ký kết, UBKT Đảng ủy CATW đã phân công các thành viên Ủy ban triển khai thực hiện nội dung của Quy chế theo địa bàn được giao phụ trách. Các UBKT tỉnh, thành ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế; phân công thành viên ủy ban chịu trách nhiệm theo dõi việc tổ chức thực hiện; chỉ đạo, hướng dẫn đảng ủy, UBKT đảng ủy công an địa phương quán triệt và ký Quy chế phối hợp với UBKT cấp ủy cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc (gọi chung là cấp huyện) trong việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và kỷ luật đảng đối với đảng bộ công an cấp huyện. Theo đó, đã có 63/63 UBKT đảng ủy công an địa phương ký Quy chế phối hợp với 711 UBKT cấp ủy cấp huyện. Định kỳ vào tháng 11 hằng năm, các UBKT tỉnh, thành ủy và UBKT Đảng ủy CATW đã chủ động trao đổi công văn, phối hợp khảo sát một số địa bàn để thống nhất xây dựng chương trình phối hợp KTGS hàng năm; tham mưu, đề xuất xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy về chương trình công tác KTGS của UBKT tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy và Đảng ủy CATW đối với đảng bộ công an địa phương. Thông qua đó, công tác phối hợp đã ngày càng thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm hơn. UBKT Đảng ủy CATW và UBKT các tỉnh, thành ủy đã duy trì có nền nếp việc trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công tác khen thưởng bậc cao, thăng cấp bậc hàm cấp tướng, bổ nhiệm, điều động hoặc bổ nhiệm lại hàng trăm lượt lãnh đạo công an địa phương đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Ngoài ra, còn thường xuyên trao đổi tình hình phục vụ sơ kết, tổng kết công tác KTGS, tổ chức cán bộ, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an... Hằng năm, UBKT Đảng ủy CATW đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ KTGS nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng công tác KTGS cho hàng trăm lượt cán bộ là phó chủ nhiệm, ủy viên chuyên trách và cán bộ làm công tác kiểm tra chuyên trách của UBKT các cấp trong lực lượng CAND.

Từ năm 2016 đến nay, UBKT Đảng ủy CATW đã phối hợp với UBKT tỉnh, thành ủy thực hiện 50 cuộc KTGS chuyên đề, trong đó có 40 cuộc KTGS của UBKT tỉnh ủy và 10 cuộc KTGS của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy; đã phối hợp với UBKT các tỉnh, thành ủy tiến hành 6 cuộc phối hợp. Đối với các cuộc KTGS chuyên đề giữa UBKT Đảng ủy CATW và các UBKT tỉnh, thành ủy, hai bên đã phối hợp chặt chẽ ngay từ giai đoạn dự thảo quyết định, kế hoạch KTGS đến việc tổ chức thực hiện kế hoạch và dự thảo báo cáo, thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát; phân công cán bộ thường xuyên liên lạc, bàn bạc, trao đổi để triển khai đúng kế hoạch. Đối với các cuộc KTGS chuyên đề do ban thường vụ tỉnh ủy và UBKT tỉnh ủy thực hiện, các UBKT tỉnh ủy đã chủ động trao đổi thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát để UBKT Đảng ủy CATW cùng theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận KTGS. Để xử lý kịp thời các đơn thư, giải quyết tố cáo, khiếu nại, xem xét kỷ luật đảng và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Đảng ủy CATW đã chuyển nhiều lượt đơn tố cáo, khiếu nại đến các UBKT tỉnh ủy và công an địa phương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên với cấp ủy công an địa phương, đảng ủy công an các địa phương đã chủ động mời đại diện UBKT tỉnh, thành ủy dự các cuộc họp định kỳ để thực hiện chức năng giám sát theo quy định. Các UBKT tỉnh ủy cũng thường xuyên cử thành viên ủy ban dự họp và trao đổi thông tin, tình hình, hướng dẫn nghiệp vụ đối với UBKT đảng ủy công an địa phương. Thông qua giám sát thường xuyên, các UBKT tỉnh ủy nắm chắc tình hình về tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện Đảng ủy CATW và tỉnh, thành ủy quản lý; giúp cấp ủy công an địa phương phát huy những ưu điểm, phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong công tác đảng, công tác KTGS để kịp thời uốn nắn, khắc phục. 

Có thể khẳng định, thời gian qua, sự phối hợp giữa UBKT Đảng ủy CATW và các UBKT tỉnh, thành ủy trong công tác KTGS đã được thực hiện cơ bản đồng bộ, đúng phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp theo Quy chế, bước đầu đạt những kết quả tích cực. Việc thực hiện Quy chế phối hợp nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy CATW cũng như các tỉnh, thành và đã trở thành kênh thông tin quan trọng giúp các cấp ủy nắm chắc tình hình, đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ công an địa phương và đảng viên thuộc diện quản lý; giúp cấp ủy, UBKT đảng ủy công an các cấp nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ KTGS nhằm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an địa phương trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; giúp cấp ủy công an địa phương phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Chất lượng công tác KTGS của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy công an địa phương được nâng lên, nội dung kiểm tra đã có trọng tâm, trọng điểm hơn trước. Việc phối hợp chỉ đạo xem xét, giải quyết các vụ việc vi phạm kỷ luật được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình. Việc phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, đúng quy định. Các tỉnh ủy và UBKT tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo kiện toàn UBKT đảng ủy công an địa phương cơ bản đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên UBKT và ủy viên UBKT chuyên trách theo quy định.  

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, sự phối hợp KTGS giữa một số UBKT tỉnh, thành ủy và UBKT Đảng ủy CATW trong thời gian qua vẫn còn nhược điểm như: việc phối hợp KTGS theo Điều 30, Điều lệ Đảng còn hạn chế; việc trao đổi thông tin, tình hình và phối hợp xây dựng chương trình KTGS hằng năm giữa UBKT tỉnh, thành ủy với UBKT Đảng ủy CATW chưa chủ động, kịp thời và thường xuyên. Công tác phối hợp nắm tình hình và kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Việc phối hợp xem xét thi hành kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện Đảng ủy CATW và tỉnh ủy quản lý trong một số trường hợp còn để kéo dài, chưa chặt chẽ dẫn đến xử lý kỷ luật về đảng chưa tương thích với kỷ luật về hành chính. Công tác phối hợp KTGS chuyên đề theo Điều 32, Điều lệ Đảng có lúc, có nơi chưa đồng bộ, mới chủ yếu KTGS về công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30, Điều lệ Đảng; nội dung các cuộc KTGS chuyên đề chưa đi sâu vào những vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an địa phương; việc giám sát chuyên đề chưa được toàn diện, thực chất, nhiều nơi giám sát được nhiều tổ chức đảng nhưng chưa giám sát được đảng viên; chưa giám sát chuyên đề đối với cấp ủy viên cùng cấp và người đứng đầu cấp ủy, trong đó việc giám sát cấp ủy viên cùng cấp của UBKT các cấp khó được thực hiện. Việc tiếp nhận xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn chồng chéo, một số trường hợp còn để kéo dài nên hiệu quả đạt được chưa cao; ở một số nơi, việc trao đổi kết quả xem xét xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại chưa được thường xuyên; có vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, gây bức xức trong nhân dân. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp ủy và UBKT cấp dưới chưa được thường xuyên; việc triển khai thực hiện các kế hoạch kiểm tra ở một số UBKT cơ sở còn chậm và thụ động, còn trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp ủy. 

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác phối hợp trong KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ công an địa phương. UBKT ở một số đảng bộ chưa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác KTGS; thiếu chủ động trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS hoặc chưa thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ KTGS được giao. Đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS cấp cơ sở thiếu tính ổn định, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung Quy chế phối hợp còn nhiều điểm chung chung chưa sát với thực tiễn công tác nên khó thực hiện và khả thi, dẫn đến hiệu quả chưa cao; chưa có quy định rõ ràng về cơ chế, phương pháp cũng như trách nhiệm của UBKT Đảng ủy CATW và UBKT tỉnh ủy, thành ủy trong tham mưu cho Đảng ủy CATW và tỉnh ủy, thành ủy thực hiện phối hợp nên chưa phát huy tốt nhất vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tiến hành KTGS nên hiệu quả đạt được chưa cao.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng trong các đảng bộ công an, Đảng ủy CATW và các tỉnh ủy, thành ủy cần:

Một là, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT và đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ KTGS của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an các địa phương, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên thuộc đảng bộ công an các địa phương; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS trong từng tổ chức đảng; có cơ chế giám sát để duy trì, phát huy sự quan tâm và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong thực hiện công tác này.

Hai là, Đảng ủy CATW và tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo thực hiện khảo sát, tổng kết 4 năm (2015-2019) thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy CATW với ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ công an địa phương. Trên cơ sở tổng kết để sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy CATW với UBKT tỉnh ủy, thành ủy cho phù hợp với các điểm mới trong Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18-5-2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND Việt Nam trình UBKT Trung ương duyệt, ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế phối hợp sau khi đã sửa đổi, bổ sung. Tham mưu giúp Đảng ủy CATW xây dựng Quyết định của Ban Bí thư ban hành kèm theo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật đảng đối với đảng bộ công an địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn đảng ủy công an các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với các huyện ủy, quận ủy, thành ủy, thị ủy trực thuộc xây dựng Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an cấp huyện; tham mưu giúp Đảng ủy CATW xây dựng Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng trong lực lượng CAND.

Ba là, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 6-8-2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Đề án số 08-ĐA/ĐUCA ngày 10-8-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW về kiện toàn tổ chức Đảng và cấp ủy trong CAND, Quy định số 192-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND Việt Nam và nhất là sớm triển khai Đề án kiện toàn UBKT và cơ quan UBKT các cấp trong CAND khi được phê duyệt, bảo đảm thống nhất từ Trung ương đến cấp quận, huyện và tương đương, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc để cơ quan UBKT và cán bộ kiểm tra các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bốn là, tiếp tục đổi mới công tác nắm tình hình và tham mưu phục vụ cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng. Bên cạnh đó cần nghiên cứu thực hiện việc chuẩn hóa, chuyên sâu trong công tác KTGS theo từng lĩnh vực, chuyên đề, nhất là những lĩnh vực, chuyên đề trọng điểm, dễ nảy sinh vi phạm, tiêu cực. Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình phục vụ hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phối hợp, trong đó cần sớm xây dựng và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy CATW duyệt ký ban hành quy định về công tác nắm tình hình phục vụ KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng trong hệ thống tổ chức UBKT và cơ quan UBKT các cấp trong CAND; coi trọng việc thực hiện nghiêm các quy định về chế độ thông tin, báo cáo, trao đổi thông tin, tình hình giữa UBKT Đảng ủy CATW và UBKT các tỉnh, thành ủy và với Đảng ủy công an địa phương; thực hiện tốt Quy chế làm việc của cán bộ theo dõi địa bàn...; nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác trao đổi, cập nhật dữ liệu, thông tin về công tác KTGS, kỷ luật Đảng với UBKT các tỉnh, thành ủy nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp giữa UBKT Đảng ủy CATW với UBKT các tỉnh, thành ủy trong KTGS.

Năm là, tăng cường nghiên cứu, tổng kết thực tiễn công tác phối hợp trong KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng trong CAND theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, coi trọng phát hiện, tham mưu, đề xuất, kiến nghị qua đó nhằm phân tích rõ những khó khăn, bất cập, hạn chế, những bài học kinh nghiệm để đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng của công tác này trong thời gian tới. Đặc biệt, thông qua tổng kết thực tiễn công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng để kịp thời phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Những năm tới, tình hình trong nước và thế giới tiếp tục có những biến động khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phối hợp trong KTGS, thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ công an địa phương, đòi hỏi cấp ủy, UBKT các cấp cần tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác này, góp phần xây dựng lực lượng công an địa phương ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước trong tình hình mới.

__________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 2-2020

Thiếu tướng Đặng Văn Chấn

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền