Trang chủ    Bài nổi bật    Khai trương Tạp chí Lý luận chính trị điện tử và tiếng Anh
Thứ sáu, 28 Tháng 2 2014 09:48
2107 Lượt xem

Khai trương Tạp chí Lý luận chính trị điện tử và tiếng Anh

(LLCT)– Ngày 24-2-2013, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai trương Trang điện tử và bản tiếng Anh của Tạp chí Lý luận chính trị.

(Ấn nút khai trương Tạp chí Lý luận chính trị điện tử)

Tới dự có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các bộ ngành Trung ương, các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và đông đảo cán bộ, học viên của Học viện.

Tạp chí Lý luận chính trị được thành lập trên cơ sở hợp nhất tạp chí Thông tin lý luận và Nghiên cứu lý luận, với quá trình lịch sử phát triển gần 40 năm. Là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí đã ngày càng khẳng định vị trí của mình trong nền báo chí cách mạng Việt Nam. Nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tăng cường và tuyên truyền lý luận chính trị tới đông đảo người đọc trong cả nước. Tạp chí Lý luận chính trị được phát mạng điện tử internet với địa chỉ truy cập: www.lyluanchinhtri.vn và www.lyluanchinhtri.org.vnvới cả trang tiếng Việt và tiếng Anh. Riêng Tạp chí Lý luận Chính trị tiếng Anh (Political theory) xuất bản 3 tháng 1 số sẽ tập trung giới thiệu về lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, quan điểm của các nhà nghiên cứu lý luận của Việt nam về chính trị trong nước và quốc tế, thông tin về các hoạt động hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện với các tổ chức và cá nhân nước ngoài.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao và biểu dương những cố gắng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong việc xuất bản những ấn phẩm mới của Tạp chí Lý luận chính trị. Sự ra mắt Tạp chí Lý luận chính trị điện tử và Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và công nghệ thông tin phát triển mạnh như hiện nay sẽ góp thêm một tiếng nói uy tín về lý luận trên mặt trận tư tưởng - lý luận của Ðảng, cầu nối giữa Đảng với cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Tạp chí phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để luận chứng và làm rõ cơ sở khoa học - thực tiễn của đường lối, quan điểm của Đảng ta về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; về công cuộc đổi mới, CNH, HĐH đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tạp chí cần bám sát thực tiễn xây dựng đất nước, thực tiễn thế giới để góp phần tổng kết và phát hiện những vấn đề lý luận mới, cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định và  hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...Kiên quyết đấu tranh kịp thời, sắc bén với những âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hòa bình", với những thông tin và quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Mở rộng nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, tuyên truyền đường lối đổi mới, chính sách đối ngoại độc lập, hữu nghị, hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới của Ðảng và Nhà nước ta trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và cùng có lợi giữa các quốc gia.

Hoa Mai

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền