Trang chủ    Bài nổi bật     Bài phát biểu của đồng chí Đinh Thế Huynh tại Lễ khai trương Tạp chí Lý luận chính trị điện tử và Tiếng Anh
Thứ hai, 03 Tháng 3 2014 14:57
2833 Lượt xem

Bài phát biểu của đồng chí Đinh Thế Huynh tại Lễ khai trương Tạp chí Lý luận chính trị điện tử và Tiếng Anh

(LLCT) – Ngày 24-2-2014, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai trương Tạp chí điện tử và tiếng Anh của Tạp chí Lý luận chính trị. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Đồng chí.

Thưa các vị đại biểu và các đồng chí,

Hôm nay, tôi vui mừng tới dự lễ khai trương bản tiếng Anh và phiên bản điện tử của Tạp chí Lý luận Chính trị thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, tôi nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí nhân dịp xuất bản những ấn phẩm có ý nghĩa này. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, không ngừng phấn đấu để Tạp chí Lý luận Chính trị ngày càng hấp dẫn, thu hút được đông đảo bạn đọc.

Thưa các vị đại biểu và các đồng chí,

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn coi trọng công tác tư tưởng - lý luận. Lê-nin đã khẳng định “không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng”. Nhưng có lý luận cách mạng mà không làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta và bạn bè quốc tế hiểu rõ, tích cực thực hiện và đồng tình, ủng hộ thì phong trào cách mạng cũng không sâu rộng và giành được thắng lợi.

Sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã thu được những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử. Mặt khác, trong quá trình phát triển, đất nước ta cũng đang đứng trước những khó khăn, thử thách lớn. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XI) đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tăng cường công tác đối ngoại, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ,… Năm 2013, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Hiến pháp 1992 sửa đổi, tạo hành lang pháp lý cho chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước. Chúng ta cần giải thích, làm rõ và tuyên truyền rộng rãi hơn nữa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ta, đặc biệt là Hiến pháp tới cán bộ và đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Đồng thời, chúng ta phải đẩy mạnh đấu tranh chống những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 

Thưa các vị đại biểu và các đồng chí,

Hình thành và phát triển tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trung tâm đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trung cao cấp của Đảng và Nhà nước, là cơ sở nghiên cứu, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu, giáo dục, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Tạp chí Lý luận Chính trị trong nhiều năm qua đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho Học viện. Tạp chí đã trở thành một kênh tin cậy trên lĩnh vực thông tin, giáo dục lý luận chính trị của Đảng, là công cụ tốt đối với những người làm công tác nghiên cứu lý luận và cán bộ giảng dạy tại các Học viện, trường đại học, trường chính trị trong cả nước.

Trước tình hình mới của đất nước, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy mới của Học viện, Ban Giám đốc Học viện đã tích cực đầu tư để nâng cấp, đổi mới Tạp chí Lý luận chính trị. Bên cạnh ấn phẩm hàng tháng có nhiều đổi mới, cải tiến, Tạp chí xuất bản thêm bản điện tử và phiên bản tiếng Anh. Đây là việc làm cần thiết, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế và công nghệ thông tin phát triển mạnh hiện nay. Những ấn phẩm này không đơn giản là thêm hình thức hoạt động của Tạp chí Lý luận Chính trị, mà góp thêm một tiếng nói uy tín về lý luận trên mặt trận tư tưởng – lý luận của Đảng, một cầu nối giữa Đảng với cán bộ, đảng viên và nhân dân, với bạn bè quốc tế. Tôi hoan nghênh, đánh giá cao và biểu dương những cố gắng xuất bản những ấn phẩm mới của Tạp chí Lý luận Chính trị.

Chuẩn bị để ra mắt những ấn phẩm mới của một tạp chí lý luận đã khó, nhưng xuất bản định kỳ những ấn phẩm đó với nội dung và hình thức phong phú, chất lượng cao, nhất là chất lượng khoa học, chất lượng chính trị, chất lượng văn hóa và chất lượng nghiệp vụ làm tạp chí, hấp dẫn người đọc còn khó khăn, gian khổ và đòi hỏi sự phấn đấu bền bỉ hơn nữa. Để làm được điều đó, tôi đề nghị lãnh đạo Học viện và Ban biên tập Tạp chí chú trọng một số vấn đề sau:

1- Tạp chí phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để luận chứng và làm rõ cơ sở khoa học - thực tiễn của đường lối, quan điểm của Đảng ta về CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam, về công cuộc đổi mới, CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó giúp cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền lý luận tại các trường Đảng, trường chính trị, trường đại học, cao đẳng và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng, tin tưởng và quyết tâm đi theo sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thành công Cương lĩnh và Chiến lược phát triển đất nước mà Đai hội Đảng lần thứ XI đã đề ra.

2- Luôn bám sát thực tiễn xây dựng đất nước, thực tiễn thế giới để góp phần tổng kết và phát hiện những vấn đề lý luận mới, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trước mắt là tham gia tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới, chuẩn bị văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.

3- Kiên quyết đấu tranh kịp thời, sắc bén với những âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, với những thông tin và quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

4- Mở rộng nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới; tuyên truyền đường lối đổi mới, chính sách đối ngoại độc lập, hữu nghị, hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới của Đảng và Nhà nước ta trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và cùng có lợi giữa các quốc gia.

Tôi tin tưởng rằng, Tạp chí Lý luận Chính trị sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức chuyển tải thông tin và hình thức trình bày, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung của Học viện, vào công tác tư tưởng - lý luận của Đảng.

Nhân dịp đầu xuân 2014, xin chúc Ban Giám đốc, Đảng ủy Học viện; Ban Biên tập và cán bộ, công chức Tạp chí Lý luận Chính trị, cùng toàn thể các đồng chí và các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn!

             

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền