Trang chủ    Bài nổi bật    Phát huy thắng lợi năm học vừa qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014 – 2015
Thứ tư, 24 Tháng 9 2014 09:29
4674 Lượt xem

Phát huy thắng lợi năm học vừa qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014 – 2015

(LLCT) - Sáng 12-9-2014, trong không khí sôi nổi kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 65 năm truyền thống, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học 2014-2015. Đồng chí LÊ HỒNG ANH, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng trích đăng bài phát biểu chỉ đạo này. Đầu đề do Ban Biên tập đặt.

Năm học 2013- 2014 và những năm vừa qua, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tích cực đổi mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, tôi xin nhấn mạnh một số kết quả nổi bật sau:

Thứ nhất, đồng thời với việc tiếp tục duy trì các hệ đào tạo cơ bản và bồi dưỡng (riêng về đào tạo, tính đến tháng 7-2014, Học viện đang quản lý 396 lớp, với 26.707 học viện; trong đó có 189 lớp, với 7.808 học viện hệ tập trung), Học viện đã tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng theo chức danh. Đến nay, đã thực hiện 3 lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp và lớp thứ tư đang được triển khai. Học viên là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương, được quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Học viện đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI; các lớp nghiên cứu, trao đổi chuyên đề với cán bộ cao cấp Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; và vừa qua, đã khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh bí thư huyện ủy.

Việc duy trì các hệ đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thành công các lớp học này chính là sự khẳng định vai trò, chức năng của Học viện là “trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung cấp, cao cấp, cán bộ khoa học chính trị của hệ thống chính trị”.

Thứ hai, trên cơ sở nắm bắt nhu cầu thực tiễn, Học viện đã tiếp tục đổi mới nội dung chương trình các hệ đào tạo, bồi dưỡng. Đến nay, các chương trình mới đã được nghiệm thu, hoàn thiện và được áp dụng trong năm học 2014 - 2015. Các chương trình đã cố gắng bảo đảm các khối kiến thức lý luận và thực tiễn phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng người học; đồng thời, bảo đảm tính khoa học của các bộ môn, các chuyên ngành. Học viện đã tổ chức tập huấn các chương trình mới, chú trọng áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, biến quá trình học tập thành quá trình tự học, tự nghiên cứu của học viên và mỗi buổi giảng thành một buổi trao đổi, đối thoại giữa giảng viên với học viên.

Thứ ba, Học viện tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Năm 2013 và năm 2014 đã triển khai thực hiện 5 đề án, 3 đề tài cấp bộ trọng điểm, 1 đề tài tổng kết thực tiễn, 38 đề tài cấp bộ tuyển chọn, 9 dự án điều tra khảo sát thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế,… Đã hoàn thành việc triển khai tổng kết một số vấn đề lý luận- thực tiễn qua 30 năm đổi mới. Học viện đang từng bước phấn đấu xứng đáng là “trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả đã đạt được của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong những năm qua.

Để thực hiện chủ đề của năm học 2014 - 2015 và thời gian tới “Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự theo Quyết định số 224-QĐ/TW, ngày 6-1-2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 48/2014/NĐ-CP, ngày 19-5-2014 của Chính phủ về Học viện; tăng cường công tác tư tưởng, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới”, tôi cơ bản tán thành phương hướng, nhiệm vụ của Học viện và lưu ý thêm một số vấn đề để các đồng chí suy nghĩ và quyết tâm triển khai thực hiện:

1. Nhìn lại gần 30 năm đổi mới, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, tình hình trong nước, khu vực và thế giới đang đặt ra trước chúng ta nhiều phức tạp, khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Việt Nam có ổn định và phát triển đi lên được hay không, phụ thuộc rất lớn vào quy mô và chất lượng nguồn nhân lực, trong đó đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các ngành, các cấp của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội giữ vị trí hết sức quan trọng. Đội ngũ này phải được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để trở thành những “hiền tài” của đất nước, vừa có tâm vừa có tài, vừa “hồng” vừa “chuyên”; có đạo đức và phong cách người cán bộ cách mạng; có cả năng lực tư duy và năng lực hoạt động thực tiễn, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ to lớn, phức tạp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây chính là mục tiêu quan trọng nhất để Học viện định hướng các mặt công tác trong năm học tới và những năm tiếp theo.

2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện cần gắn chặt hơn nữa với công tác xây dựng Đảng, nhất là những nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, cần thấy rằng, một trong những nguyên nhân sâu xa gây ra những yếu kém, khuyết điểm trong công tác cán bộ và xây dựng Đảng vừa qua, là do công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa đạt yêu cầu, còn nhiều bất cập. Giáo dục lý luận chưa đạt chiều sâu cần thiết, tính thực tiễn và tính ứng dụng chưa cao; trình độ nắm bắt, tổng kết thực tiễn còn hạn chế; kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý chưa ngang tầm; giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, thế giới quan, nhân sinh quan chưa được chú trọng đúng mức... Là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị, Học viện cần đi đầu trong việc thực hiện quan điểm: học đi đôi với hành, lý luận kết hợp với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội.

3. Năm học 2014 - 2015 cũng là thời điểm chúng ta đẩy mạnh tổng kết lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới đất nước, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hàng loạt vấn đề vừa quan trọng, cấp bách vừa cơ bản, lâu dài đang cần được nghiên cứu, lý giải thấu đáo, từ đó đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp có hiệu quả, như: các vấn đề về xây dựng và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; Các vấn đề: đổi mới mô hình tăng trưởng; cơ cấu lại nền kinh tế; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh xây dựng Nhà nướ pháp quyền xã hội chủ nghĩa,v.v.. Tôi đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận, tích cực tham gia một cách thiết thực và có hiệu quả hơn nữa, cùng toàn Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này.

4. Với các đồng chí học viên, tôi có một số trao đổi như sau:

Các đồng chí đang được học tập tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, là một trường học lớn. Mái trường vừa uy tín vừa gần gũi của Trung ương Đảng, đã từng được lãnh tụ Hồ Chí Minh dày công chỉ đạo xây dựng; được nhiều đồng chí lãnh tụ của Đảng trực tiếp quản lý, giảng dạy; đã từng thấm đẫm mồ hôi, trí tuệ, tâm huyết của nhiều thế hệ các thầy giáo, cô giáo và các nhà khoa học. Truyền thống hết sức vẻ vang này của Học viện thật sự là niềm vinh dự cho những ai được đến đây học tập và rèn luyện. Bởi vậy, các đồng chí có quyền tự hào là đã được lựa chọn vào học tập ở trường Đảng cao cấp nhất, Trường có vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Vì vậy, đề nghị các đồng chí cần nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nhiệm vụ của người học viên Trường Đảng. Cụ thể là, cần quán triệt và thực hiện tốt một số yêu cầu sau đây:

Một là, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là yêu cầu hàng đầu đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong hệ thống chính trị. Đồng thời, với tư cách đảng viên, các đồng chí còn phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, có phong cách, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị… như Bác Hồ đã dạy. Các đồng chí đã được cấp ủy tin tưởng lựa chọn cử đi đào tạo tại Học viện, đó là sự bảo đảm về mặt bản lĩnh chính trị và phẩm chất, đạo đức, song không vì thế mà được chủ quan và xem nhẹ việc tu dưỡng tính đảng, rèn luyện đạo đức cách mạng.

Hai là, tích cực học tập, nghiên cứu để hiểu sâu sắc lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt kịp thời, đầy đủ những tri thức hiện đại cần thiết cho lĩnh vực công tác của mình. Hệ tư tưởng vô sản của chúng ta có bản chất khoa học và cách mạng, là sự kết tinh và phát triển tinh hoa trí tuệ nhân loại, bởi vậy nó đòi hỏi một sự nghiên cứu, học tập nghiêm túc, cầu thị và sáng tạo.

Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới ở Việt Nam gần 30 năm qua trước hết là nhờ Đảng ta đã biết nhận thức đúng đắn, hành động phù hợp với những quy luật mà chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã vạch ra. Các đồng chí là những người đã tích lũy được một số kinh nghiệm nhất định trong hoạt động thực tiễn, nay lại có dịp học tập lý luận, cho nên phải nêu cao tính tự giác và sự say mê, tập trung cao độ cho những nhiệm vụ của người học viên, cùng với Nhà trường thực hiện tốt phương châm “biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo”. Có như vậy, khi tốt nghiệp, các đồng chí mới có thêm hành trang hữu ích cho nhiệm vụ công tác của mình.

Ba là, từ hôm nay, các đồng chí học viên, nhất là các đồng chí mới nhập học, bắt đầu một cuộc sống mới với những sự thay đổi trên nhiều phương diện. Từ cương vị cán bộ lãnh đạo, quản lý, các đồng chí chuyển thành những học viên, từ cuộc sống, sinh hoạt với gia đình, các đồng chí chuyển đến ở ký túc xã, với hàng loạt trách nhiệm, nội quy, quy định… nghiêm ngặt của nhà trường, hàng ngày đến lớp, tập trung vào nhiệm vụ học tập, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ học viên. Rất mong các đồng chí nhanh chóng thay đổi nếp sinh hoạt, học tập hàng ngày, phù hợp với điều kiện mới. Đề nghị Ban Giám đốc Học viện quán triệt sâu sắc rằng: rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức, tác phong, lối sống của học viên là một trong những mục đích, yêu cầu, nội dung hữu cơ trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Ban Giám đốc cần chỉ đạo các đơn vị quản lý đào tạo, các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy và các đơn vị sự nghiệp, chức năng trực thuộc, phối hợp với cấp ủy cử người đi học, có giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng tu dưỡng, rèn luyện của học viên.

5. Để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, nhân đây, tôi đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ của mình cần phối hợp, cộng tác chặt chẽ, tạo điều kiện để Học viện làm tốt công tác đào tạo, bối dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Phát huy truyền thống vẻ vang 65 năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức và học viên, tôi tin tưởng chắc chắn rằng Học viện sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Trung ương Đảng và Chính phủ giao phó.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền