Trang chủ
Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 16:49
2294 Lượt xem

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái tác động tiêu cực đến xây dựng ý thức xã hội mới

PGS, TS NGUYỄN THỊ NGA
Viện Triết học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
TS ĐỖ THỊ VÂN HÀ
Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 546 (8-2023)

 

Tóm tắt: Ý thức xã hội là một bộ phận quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng dân tộc. Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức tuyên truyền những quan điểm sai trái về công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, trong đó chúng tấn công trực diện vào hạt nhân tư tưởng cốt lõi của ý thức xã hội mới. Bài viết phân tích những nội dung cơ bản của xây dựng ý thức xã hội mới, vạch trần một số luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời đề xuất các giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái tác động tiêu cực đến xây dựng ý thức xã hội mới ở nước ta.
Từ khóa: ý thức xã hội mới; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền