Trang chủ
Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 16:50
3116 Lượt xem

Phê phán quan điểm phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

TS PHẠM VĂN GIANG
Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 546 (8-2023)

 

Tóm tắt: Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại của C.Mác đối với tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại. Trước những biến đổi nhanh chóng, phức tạp của thế giới, các thế lực phản động luôn tìm mọi cách để phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay. Bài viết nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, góp phần quan trọng vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Bài viết đạt giải Khuyến khích Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, lần thứ nhất, năm 2021.
Từ khóa: giai cấp công nhân; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; quan điểm sai trái, thù địch; thời đại ngày nay.
  

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền