Trang chủ    Cùng bạn đọc    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Vấn đề tiếp thu các giá trị lý luận của nhân loại trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Vấn đề tiếp thu các giá trị lý luận của nhân loại trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(LLCT) - Trong quá trình đổi mới ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng một cách sáng tạo những giá trị lý luận của nhân loại, đặc biệt là quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam. Thông qua sự vận dụng đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước xây dựng, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng mang đặc sắc Việt Nam. Bài viết khái quát vấn đề tiếp thu giá trị lý luận của nhân loại trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trên các nội dung: về kinh tế, về chính trị, về văn hóa và tiếp thu vận dụng các nội dung khác.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng hiện nay

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng hiện nay

(LLCT) - Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, trong đó có công tác cán bộ của Đảng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây có tình trạng vi phạm quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Bài viết làm rõ thực trạng, xác định nguyên nhân và giải pháp thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng.

Quản trị và xây dựng nền quản trị quốc gia theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Quản trị và xây dựng nền quản trị quốc gia theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Đại hội XIII của Đảng đánh giá: trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến đổi nhanh chóng, khó lường; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng cùng những biến đổi khí hậu, thiên tai bất ngờ đòi hỏi mọi quốc gia, dân tộc phải có nền quản trị quốc gia thích ứng nhanh chóng, sớm đưa ra được các quyết định phù hợp, hiệu quả. Bài viết phân tích những quan điểm trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về quản trị quốc gia, trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị để quán triệt và thực hiện chủ trương xây dựng nền quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đề ra những quan điểm có tính đột phá, đồng bộ và toàn diện về phát triển kinh tế tư nhân, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Bài viết trình bày những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Từ đó đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam

Phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam

(LLCT) - Du lịch là ngành công nghiệp không khói và là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 nhấn mạnh: Phát triển du lịch bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác, góp phần hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại. Phát triển du lịch bền vững cũng là một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo vệ môi trường, giữ gìn các giá trị, bản sắc văn hóa, bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội. Bài viết được thực hiện trong khuôn khổ của đề tài nghiên cứu khoa học được tài trợ bởi Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MB).

Trang 1 trong tổng số 17 trang.

Thông tin tuyên truyền