Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng

Kiểm tra đánh giá học viên hệ lãnh đạo quản lý tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo hướng gắn lý luận với thực tiễn

Kiểm tra đánh giá học viên hệ lãnh đạo quản lý tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo hướng gắn lý luận với thực tiễn

(LLCT) - Kiểm tra, đánh giá là hoạt động không thể thiếu nhằm xác định hiệu quả việc thực hiện mục tiêu dạy học, từ đó định hướng và thúc đẩy người dạy đổi mới phương pháp dạy học, người học đổi mới cách học, nhà quản lý đổi mới nội dung chương trình, điều chỉnh công tác quản lý. Từ đó, nâng cao chất lượng dạy học, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giáo dục. Công việc này cung cấp các thông tin về kết quả học tập của người học, phản ánh kết quả dạy học của người dạy và nội dung chương trình của nhà quản lý. Nhiều quyết định quan trọng đều dựa trên kết quả của kiểm tra, đánh giá. 

Giáo dục hệ giá trị trong bối cảnh hội nhập

Giáo dục hệ giá trị trong bối cảnh hội nhập

(LLCT) - Việt Nam là quốc gia đang phát triển, đang chuyển sang nền kinh tế mở, tham gia ngày càng sâu rộng và cũng chịu tác động sâu rộng từ quá trình toàn cầu hóa. Sự chuyển hóa, thậm chí đảo lộn hệ giá trị, không chỉ trong lĩnh vực văn hóa (theo nghĩa hẹp) mà cả trong các lĩnh vực khác như: giáo dục, y tế… Vì vậy, với Việt Nam hiện nay, vấn đề xác định chuẩn giá trị và giáo dục, trang bị hệ giá trị đúng đắn đang đặt ra rất cơ bản và cấp bách.

Cần, Kiệm, Liêm, Chính - Chuẩn mực đầu tiên của người công an nhân dân

(LLCT) - Công an nhân dân (CAND) là công cụ chuyên chính trọng yếu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có vai trò to lớn trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam; tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an toàn, trật tự xã hội và trực tiếp đấu tranh với các thế lực phản động, bọn tội phạm. Là lực lượng thể hiện sức mạnh, uy tín của Nhà nước, CAND phải hoạt động trong nền văn hóa chính trị nên phải có văn hóa xã hội và văn hóa công vụ.

Thực trạng liên kết đào tạo nhân lực ở các tỉnh duyên hải miền Trung

(LLCT) - Vùng duyên hải miền Trung (DHMT) gồm các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với tổng diện tích tự nhiên là 38.236,4 km², dân số hơn 8.186,8 nghìn người (2013), chiếm 11,54% diện tích và gần 10,1% dân số toàn quốc.

Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số nước và kinh nghiệm với Việt Nam

Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số nước và kinh nghiệm với Việt Nam

(LLCT) - Trong những năm vừa qua, DNNVV đã có sự phát triển mạnh mẽ và đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, hiệu quả hoạt động kinh doanh và năng lực cạnh tranh của DNNVV được đánh giá là còn rất hạn chế. Một trong những nguyên nhân của vấn đề này chính là do năng lực, trình độ của CBQL trong DNNVV còn yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. TTrước các thách thức và yêu cầu ngày càng cao của hội nhập kinh tế quốc tế, nếu các DNNVV Việt Nam không chú trọng đào tạo quản lý thì rất khó để có thể tạo dựng được đội ngũ các nhà quản trị có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển ở hiện tại, cũng như chuẩn bị cho việc thực hiện các mục tiêu chiến lược trong tương lai.

Công nghệ thông tin với nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Giáo dục công dân hiện nay

(LLCT) - Nguồn lực con người là yếu tố hạt nhân, là động lực chính của tiến trình CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Môn giáo dục công dân (GDCD) giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn nhân lực cho đất nước. Nhằm giáo dục nên thế hệ những con người mới có tính năng động, sáng tạo, thích ứng với cơ chế thị trường, có phẩm chất và năng lực để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay và phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại. Do đặc thù của môn học, người thày có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hiệu quả giáo dục. Trong bối cảnh hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào việc nghiên cứu, nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên đang là vấn đề được các nhà quản lý, nhà giáo dục quan tâm.

Công tác lưu trữ tư liệu của Viện Lịch sử Đảng phục vụ nghiên cứu, giảng dạy

Công tác lưu trữ tư liệu của Viện Lịch sử Đảng phục vụ nghiên cứu, giảng dạy

(LLCT) - Trải qua gần 55 năm xây dựng và phát triển, Viện Lịch sử Đảng đã khai thác, bảo quản và lưu trữ hơn 26.000  tư liệu. Chính nhờ nguồn tư liệu phong phú, chính xác, công tác nghiên cứu và giảng dạy của Viện đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác lưu trữ tư liệu của Viện đã thực sự trở thành một trong hai “lá phổi” của ngành khoa học Lịch sử Đảng.

Vai trò của giáo dục đạo đức trong xây dựng nhân cách sinh viên hiện nay

Vai trò của giáo dục đạo đức trong xây dựng nhân cách sinh viên hiện nay

(LLCT) - Thanh niên (trong đó có sinh viên) là lực lượng xã hội to lớn; một nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên và xác định “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Vì thế, việc giáo dục, bồi dưỡng nhân cách cho sinh viên nhằm xây dựng đội ngũ trí thức tương lai vừa “hồng” vừa “chuyên”, kế tục các thế hệ cha anh trong sự nghiệp cách mạng mới là yêu cầu cơ bản lâu dài và cấp bách.

Phòng ngừa, khắc phục những căn bệnh trong tư duy lãnh đạo, quản lý

(LLCT) - Phép biện chứng duy vật là khoa học để nhận thức và cải tạo thế giới, trong đó 5 nguyên tắcphương pháp luận duy vật biện chứng (khách quan, toàn diện - hệ thống, lịch sử - cụ thể, phát triển và thực tiễn) là chỉ dẫn cụ thể cho nhận thức và thực hành. Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, nếu quán triệt đúng đắn và đầy đủ 5 nguyên tắc nêu trên sẽ tối ưu hóa hoạt động của người cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, trong thực tế, 5 nguyên tắc này thường bị vi phạm ở mức độ này hay mức độ khác, thậm chí làm trái. Do đó, vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận duy vật biện chứng để nhận diện các căn bệnh trong nhận thức và hoạt động thực tiễn và tìm biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, sửa chữa có ý nghĩa cấp bách trong điều kiện hiện nay. 

 Định hướng giá trị trong giáo dục thanh niên, sinh viên Công an nhân dân hiện nay

Định hướng giá trị trong giáo dục thanh niên, sinh viên Công an nhân dân hiện nay

(LLCT) - Thanh niên, sinh viên là lực lượng đông đảo, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”, trong Di chúccho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Người căn dặn “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế, xây dựng chủ nghĩa xã hội” vừa “hồng” vừa “chuyên”; “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Thực hiện lời căn dặn của Người, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm công tác giáo dục thế hệ trẻ, luôn đặt niềm tin vào thanh niên. Đồng thời, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã và đang chứng tỏ vai trò của mình, không ngừng học tập và lao động, góp phần quan trọng làm nên những thành tựu của đất nước.

Đánh giá chất chất lượng đào tạo đại học qua phản hồi của sinh viên

Đánh giá chất chất lượng đào tạo đại học qua phản hồi của sinh viên

(LLCT) - Giáo dục là vấn đề hệ trọng của mỗi quốc gia. Chất lượng giáo dục, đặc biệt ở bậc đại học, cần phải được các nhà quản lý đặt lên hàng đầu. Việc quy định các trường đại học phải tự đánh giá chất lượng và đánh giá ngoài để xác định một cách khách quan vị thế và khả năng đào tạo của các trường trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam là sự khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý giáo dục, đào tạo

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý giáo dục, đào tạo

(LLCT) - Việt Nam đang trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, giáo dục và đào tạo liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ hết sức hệ trọng là chuẩn bị nguồn lực con người, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để hoàn thành các mục tiêu đặt ra.

Hoạt động kiểm định chất lượng đối với bảo đảm chất lượng đào tạo

Hoạt động kiểm định chất lượng đối với bảo đảm chất lượng đào tạo

(LLCT) - Hoạt động kiểm định chất lượng làcông cụ trọng yếu, phổ biến để bảo đảm chất lượng đào tạo. Ở không ít quốc gia, kiểm định chất lượng đào tạo được xem như một cơ chế bắt buộc phải có đối với mỗi cơ sở giáo dục. Kiểm định chất lượng đào tạo có uy tín sẽ góp phần định hướng, tạo niềm tin cho xã hội vào chất lượng chương trình và hiệu quả đào tạo của cơ sở đào tạo.

 

Điều kiện để thực hiện đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ

(LLCT) - Quản lý, đánh giá và phân loại công chức có một số cách tiếp cận như theo đầu vào, quy trình và đầu ra (kết quả), trong đó, đánh giá công chức theo kết quả thực thi là cách tiếp cận phổ biến. Để đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ phát huy được giá trị là hệ thống đo lường khách quan và đáng tin cậy đòi hỏi những điều kiện nhất định. 1. Ý nghĩa của đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ

 
Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý khoa học trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý khoa học trong giai đoạn hiện nay

(LLCT) - Tầm quan trọng của khoa học chỉ có thể bắt đầu từ nhận thức mới và phương pháp mới về hoạt động lãnh đạo, quản lý khoa học trong giai đoạn hiện nay ở các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu chuyên ngành. Trong đó, đặc biệt quan trọng ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - nơi đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp, đào tạo sau đại học về khoa học xã hội.

Trang 8 trong tổng số 11 trang.

Thông tin tuyên truyền