Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng

Nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên các trường chính trị

(LLCT) - Đánh giá năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên các trường chính trị cũng còn có những khác nhau thường là qua bằng cấp chuyên môn, qua thâm niên công tác... Tuy nhiên, năng lực là một tổng thể của nhiều yếu tố có liên hệ, tác động qua lại.

Một số yếu tố tạo động lực làm việc cho giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành bại của tổ chức. Vấn đề tạo động lực trong lao động là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý nhân sự, thúc đẩy các thành viên của tổ chức, người lao động hăng say làm việc, nâng cao hiệu suất lao động.

Thực hiện nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị

Thực hiện nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị

 
(LLCT) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn,coi đây là nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; là một biện pháp cơ bản để ngăn ngừa, khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều.
Một số trao đổi về giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Một số trao đổi về giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chương trình các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng nước ta hiện nay, nói chung, về kết cấu đã khá ngắn gọn. Tuy nhiên, xét cụ thể, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin của Bộ Giáo dục và đào tạo, được xuất bản từ năm 2009 và tái bản có sửa chữa cho đến nay, có một số vấn đề cần trao đổi thêm (nội dung và số trang là theo Giáo trình được tái bản có sửa chữa năm 2014).

Trường Chính trị Trần Phú thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh

(LLCT) - Nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong những năm qua Trường Chính trị Trần Phú đã tích cực triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và quy định của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 20-11-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị Trần Phú và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã”. Theo đó, quy mô, hình thức và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường không ngừng được nâng lên.

Quán triệt tinh thần, nội dung Đại hội XII vào giảng dạy môn lý luận ở các trường đại học – yêu cầu và giải pháp

Quán triệt tinh thần, nội dung Đại hội XII vào giảng dạy môn lý luận ở các trường đại học – yêu cầu và giải pháp

(LLCT) - Trong tiến trình lịch sử Việt Nam hiện đại, mỗi kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện trọng đại, là một dấu mốc mới của đất nước trên con đường đi lên CNXH. Qua mỗi Đại hội, công tuộc xây dựng và bảo vệ đất nước lại có thêm động lực phát triển mới. Động lực ấy xuất phát từ sự đánh giá đúng tình hình nhiệm vụ cách mang, xác định rõ đường lối, phương hướng và những giải pháp cụ thể, Nghị quyết Đại hội là ngọn cờ dẫn đường để toàn dân tộc, đồng sức đồng lòng vững bước tiến về phía trước.

Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và vấn đề giáo dục bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và vấn đề giáo dục bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

(LLCT) - Theo quan điểm của các nhà kinh điển Chủ nghĩa Mác - Lênin, giữa con người và giới tự nhiên có mối quan hệ khăng khít với nhau, trong đó giới tự nhiên làm tiền đề cho con người tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, hiện nay trong quá trình phát triển của mình, con người đang bất chấp quy luật tác động vào tự nhiên và tự nhiên đang đáp trả những hành động đó của con người. Do vậy, nhận thức đúng đắn mối quan hệ giữa con người và tự nhiên sẽ tạo cơ sở để làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường, thích ứng với tự nhiên trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay ở Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng là việc làm cần thiết.

Kiểm tra đánh giá học viên hệ lãnh đạo quản lý tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo hướng gắn lý luận với thực tiễn

Kiểm tra đánh giá học viên hệ lãnh đạo quản lý tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo hướng gắn lý luận với thực tiễn

(LLCT) - Kiểm tra, đánh giá là hoạt động không thể thiếu nhằm xác định hiệu quả việc thực hiện mục tiêu dạy học, từ đó định hướng và thúc đẩy người dạy đổi mới phương pháp dạy học, người học đổi mới cách học, nhà quản lý đổi mới nội dung chương trình, điều chỉnh công tác quản lý. Từ đó, nâng cao chất lượng dạy học, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giáo dục. Công việc này cung cấp các thông tin về kết quả học tập của người học, phản ánh kết quả dạy học của người dạy và nội dung chương trình của nhà quản lý. Nhiều quyết định quan trọng đều dựa trên kết quả của kiểm tra, đánh giá. 

Giáo dục hệ giá trị trong bối cảnh hội nhập

Giáo dục hệ giá trị trong bối cảnh hội nhập

(LLCT) - Việt Nam là quốc gia đang phát triển, đang chuyển sang nền kinh tế mở, tham gia ngày càng sâu rộng và cũng chịu tác động sâu rộng từ quá trình toàn cầu hóa. Sự chuyển hóa, thậm chí đảo lộn hệ giá trị, không chỉ trong lĩnh vực văn hóa (theo nghĩa hẹp) mà cả trong các lĩnh vực khác như: giáo dục, y tế… Vì vậy, với Việt Nam hiện nay, vấn đề xác định chuẩn giá trị và giáo dục, trang bị hệ giá trị đúng đắn đang đặt ra rất cơ bản và cấp bách.

Cần, Kiệm, Liêm, Chính - Chuẩn mực đầu tiên của người công an nhân dân

(LLCT) - Công an nhân dân (CAND) là công cụ chuyên chính trọng yếu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có vai trò to lớn trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam; tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an toàn, trật tự xã hội và trực tiếp đấu tranh với các thế lực phản động, bọn tội phạm. Là lực lượng thể hiện sức mạnh, uy tín của Nhà nước, CAND phải hoạt động trong nền văn hóa chính trị nên phải có văn hóa xã hội và văn hóa công vụ.

Thực trạng liên kết đào tạo nhân lực ở các tỉnh duyên hải miền Trung

(LLCT) - Vùng duyên hải miền Trung (DHMT) gồm các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với tổng diện tích tự nhiên là 38.236,4 km², dân số hơn 8.186,8 nghìn người (2013), chiếm 11,54% diện tích và gần 10,1% dân số toàn quốc.

Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số nước và kinh nghiệm với Việt Nam

Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số nước và kinh nghiệm với Việt Nam

(LLCT) - Trong những năm vừa qua, DNNVV đã có sự phát triển mạnh mẽ và đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, hiệu quả hoạt động kinh doanh và năng lực cạnh tranh của DNNVV được đánh giá là còn rất hạn chế. Một trong những nguyên nhân của vấn đề này chính là do năng lực, trình độ của CBQL trong DNNVV còn yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. TTrước các thách thức và yêu cầu ngày càng cao của hội nhập kinh tế quốc tế, nếu các DNNVV Việt Nam không chú trọng đào tạo quản lý thì rất khó để có thể tạo dựng được đội ngũ các nhà quản trị có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển ở hiện tại, cũng như chuẩn bị cho việc thực hiện các mục tiêu chiến lược trong tương lai.

Công nghệ thông tin với nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Giáo dục công dân hiện nay

(LLCT) - Nguồn lực con người là yếu tố hạt nhân, là động lực chính của tiến trình CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Môn giáo dục công dân (GDCD) giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn nhân lực cho đất nước. Nhằm giáo dục nên thế hệ những con người mới có tính năng động, sáng tạo, thích ứng với cơ chế thị trường, có phẩm chất và năng lực để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay và phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại. Do đặc thù của môn học, người thày có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hiệu quả giáo dục. Trong bối cảnh hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào việc nghiên cứu, nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên đang là vấn đề được các nhà quản lý, nhà giáo dục quan tâm.

Công tác lưu trữ tư liệu của Viện Lịch sử Đảng phục vụ nghiên cứu, giảng dạy

Công tác lưu trữ tư liệu của Viện Lịch sử Đảng phục vụ nghiên cứu, giảng dạy

(LLCT) - Trải qua gần 55 năm xây dựng và phát triển, Viện Lịch sử Đảng đã khai thác, bảo quản và lưu trữ hơn 26.000  tư liệu. Chính nhờ nguồn tư liệu phong phú, chính xác, công tác nghiên cứu và giảng dạy của Viện đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác lưu trữ tư liệu của Viện đã thực sự trở thành một trong hai “lá phổi” của ngành khoa học Lịch sử Đảng.

Vai trò của giáo dục đạo đức trong xây dựng nhân cách sinh viên hiện nay

Vai trò của giáo dục đạo đức trong xây dựng nhân cách sinh viên hiện nay

(LLCT) - Thanh niên (trong đó có sinh viên) là lực lượng xã hội to lớn; một nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên và xác định “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Vì thế, việc giáo dục, bồi dưỡng nhân cách cho sinh viên nhằm xây dựng đội ngũ trí thức tương lai vừa “hồng” vừa “chuyên”, kế tục các thế hệ cha anh trong sự nghiệp cách mạng mới là yêu cầu cơ bản lâu dài và cấp bách.

Trang 14 trong tổng số 17 trang.

Thông tin tuyên truyền