Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng

Nâng cao năng lực tư duy chiến lược của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp

Nâng cao năng lực tư duy chiến lược của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp

(LLCT) - Tư duy của người lãnh đạo là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định hiệu quả lãnh đạo. Cùng với tư duy khoa học, tư duy hệ thống và tính sáng tạo... đội ngũ lãnh đạo cần phải nâng cao năng lực tư duy chiến lược nhằm đáp ứng các yêu cầu trong thực thi công vụ. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực tư duy chiến lược của đội ngũ lãnh đạo trong thực thi công vụ.

Một số kỹ năng cơ bản về công bố bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế

Một số kỹ năng cơ bản về công bố bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế

(LLCT) - Công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên tạp chí có uy tín là yêu cầu đối với nhà khoa học và là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực nghiên cứu của các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Công bố quốc tế đòi hỏi nhiều thủ tục phức tạp với quá trình trình bình duyệt khắt khe. Bài viết này chia sẻ một số thông tin, kinh nghiệm chuẩn bị, nộp bài viết và đáp ứng phản hồi khi tác giả gửi bài cho tạp chí quốc tế, đồng thời đưa ra một số gợi ý về cấu trúc cơ bản của một của một bài báo khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. 

Nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên hiện nay (qua khảo sát tại các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ)

Nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên hiện nay (qua khảo sát tại các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ)

(LLCT) - Bản lĩnh chính trị của sinh viên là tổng hòa những tri thức chính trị, ý chí chính trị và niềm tin chính trị. Nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên không chỉ tăng cường “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” trước những tác động của mặt trái kinh tế thị trường, mà còn rèn luyện khả năng kiên trì vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt đến mục tiêu. Bài viết làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ hiện nay.

Thực hiện pháp luật về quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Thực hiện pháp luật về quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam

(LLCT) - Trong công cuộc xây dựng đất nước, Đảng và Nhà nước luôn xác định “Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu” và đặc biệt quan tâm thực hiện quyền học tập của nhân dân nói chung, người dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng thông qua hệ thống pháp luật, chính sách đặc thù. Bài viết làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về quyền học tập của người DTTS ở Việt Nam hiện nay.

Nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học

Nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học

(LLCT) - Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của mình. Để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao là đội ngũ thật sự am hiểu và có niềm tin vững chắc vào hệ thống giá trị khoa học, nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì việc giảng dạy và học tập các môn học lý luận chính trị ở bậc đại học giữ vai trò hết sức quan trọng.

Nhận diện đặc điểm chương trình đào tạo, bồi dưỡng và yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy ở Trường Đảng hiện nay

Nhận diện đặc điểm chương trình đào tạo, bồi dưỡng và yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy ở Trường Đảng hiện nay

(LLCT) - Thực hiện các nghị quyết của Đảng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có nhiều đổi mới về xây dựng chương trình, giáo trình, phát triển đội ngũ giảng viên, phương pháp giảng dạy, bước đầu đạt chất lượng, hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có một số mâu thuẫn nảy sinh, nhất là về chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy. Góp bàn về những vấn đề trên, bài viết tập trung nhận diện, phân tích bốn đặc điểm của chương trình đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống Trường Đảng; đồng thời, tiếp cận, chỉ ra yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy ở hệ thống Trường Đảng hiện nay.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu, giảng dạy  (NC, GD) tư tưởng Hồ Chí Minh là một khâu có ý nghĩa quyết định trong nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài viết tập trung làm rõ quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ NC, GD tư tưởng Hồ Chí Minh và việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ này

Công tác tổ chức - cán bộ góp phần phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới

Công tác tổ chức - cán bộ góp phần phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới

(LLCT) - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị; là trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận, tham mưu, đề xuất cơ sở lý luận và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chính sách. Để làm tròn chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Học viện cần tăng cường nguồn nhân lực khoa học, trong đó đội ngũ giảng viên đóng vai trò nòng cốt. 

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

(LLCT) - Năm 2020 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và thiên tai diễn biến phức tạp, tác động lớn đến đời sống đất nước nói chung, các mặt công tác của Học viện nói riêng. Tuy nhiên, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới.

Bồi dưỡng công chức các cơ quan hành chính Thành phố Hà Nội

Bồi dưỡng công chức các cơ quan hành chính Thành phố Hà Nội

(LLCT) - Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng và yêu cầu mới trong xây dựng và phát triển bền vững đất nước, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc và phẩm chất chính trị đối với công chức nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan hành chính luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Thành phố Hà Nội quan tâm hàng đầu. Bài viết khái quát thực trạng công tác bồi dưỡng công chức và bước đầu đưa ra các giải pháp tăng cường công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan hành chính Thành phố Hà Nội hiện nay.

Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập

Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập

(LLCT) - Trên cơ sở khái quát thực trạng về số lượng, chất lượng, tỷ lệ và cơ cấu đội ngũ giảng viên (ĐNGV) các trường đại học công lập hiện nay, bài viết tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập.

Phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới

(LLCT) - Trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần có sự phát triển đột phá cả về số lượng và chất lượng. Giảng viên của Học viện phải gương mẫu về mọi mặt; có trình độ chuyên môn cao; tích cực nghiên cứu khoa học; am hiểu thực tiễn; tham gia hiệu quả vào cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm chủ phương pháp giảng dạy tích cực. Để phát triển đội ngũ giảng viên ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cần áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp: xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên giai đoạn 2020-2030; tạo nguồn giảng viên bằng các hình thức phù hợp; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng giảng viên; tạo môi trường khoa học rộng mở cho giảng viên; thực hiện chế độ luân chuyển thường xuyên đối với giảng viên; chú trọng công tác dự giờ; định kỳ đánh giá đội ngũ giảng viên; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp.

 Nhận diện bản chất Trường Đảng và yêu cầu tổ chức giảng dạy lý luận chính trị hiện nay

Nhận diện bản chất Trường Đảng và yêu cầu tổ chức giảng dạy lý luận chính trị hiện nay

(LLCT) - Trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Học viện là Trường Đảng có sứ mệnh ưu tiên hàng đầu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và toàn hệ thống chính trị thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ngang tầm với nhiệm vụ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân". Từ chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bài viết tập trung phân tích làm rõ về bản chất Trường Đảng; những yêu cầu trong tổ chức giảng dạy lý luận chính trị của Trường Đảng nhằm góp thêm cách tiếp cận về đổi mới nội dung chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay.

Góp ý đổi mới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

Góp ý đổi mới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

(LLCT) - Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển tầm nhìn, tư duy chiến lược, cập nhật kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý hiện đại... cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là nhiệm vụ trọng tâm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.Trong những năm qua, Học viện đã thực hiện tốt sứ mệnh này và luôn chú trọng điều chỉnh, bổ sung, đổi mới nội dung, chư­ơng trình đào tạo, bồi dưỡng. Tuy nhiên, để phù hợp với xu thế phát triển, đòi hỏi Học viện phải thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới toàn diện, trong đó có đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trang 3 trong tổng số 13 trang.

Thông tin tuyên truyền