Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường chính trị cấp tỉnh

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường chính trị cấp tỉnh

(LLCT)- Trường chính trị cấp tỉnh có vị trí, vai trò quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị cơ sở. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của nhà trường, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các trường chính trị cấp tỉnh cần phải được xây dựng một cách đồng bộ, toàn diện. Những năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy đã xác định một số quan điểm chỉ đạo, chính sách quan trọng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống trường chính trị cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ.

Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp cao ở Cộng hòa Pháp và một số kinh nghiệm cho Việt Nam

(LLCT) - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý là công việc vô cùng quan trọng. Trong bối cảnh đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, việc học hỏi và trao đổi kinh nghiệm quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng công chức lại càng trở nên cần thiết. Bài viết này giới thiệu kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp cao của Cộng hòa Pháp và một số gợi mở cho Việt Nam trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung và cán bộ cấp chiến lược nói riêng.

“Giáo dục 4.0” và những yêu cầu, giải pháp đổi mới giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học hiện nay

“Giáo dục 4.0” và những yêu cầu, giải pháp đổi mới giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học hiện nay

(LLCT) - “Giáo dục thông minh” hay “Giáo dục 4.0” đã và đang ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ đến giáo dục đại học nói chung, giáo dục lý luận chính trị (GDLLCT) nói riêng để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động mới. Trên cơ sở tận dụng thế mạnh của công nghệ thông tin (CNTT), nhiều cơ sở giáo dục đại học trên thế giới đã và đang đổi mới toàn diện và theo đó “Giáo dục 4.0” - Mô hình phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Vì thế, việc nhận diện những biểu hiện và tác động của giáo dục 4.0 đối với GDLLCT để tiến hành đổi mới kịp thời, hiệu quả là vấn đề có tính tất yếu và cấp thiết hiện nay đối với các cơ sở đào tạo đại học ở nước ta hiện nay.

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực báo chí - truyền thông trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

(LLCT) - Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) xuất hiện vào những năm đầu thế kỷ XXI ở châu Âu, đến nay, đã thực sự phát triển và lan tỏa tới nhiều quốc gia trên thế giới. CMCN 4.0 tác động mạnh mẽ đến tất cả các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều này, đòi hỏi phải có một nguồn nhân lực mới với những kiến thức, kỹ năng sáng tạo và khả năng nắm bắt kỹ thuật, công nghệ hiện đại để quản trị nhà máy, công sở nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng cao. Báo chí - truyền thông cũng không nằm ngoài xu thế trên. Để có được những sản phẩm truyền thông tương thích với nền tảng kỹ thuật, công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng hiện đại, đòi hỏi phải có một đội ngũ lao động báo chí - truyền thông chất lượng cao. Đây là vấn đề cấp bách đặt ra cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo báo chí - truyền thông hiện nay.

Quan niệm quốc tế về vị thế nhà giáo và nâng cao vị thế nhà giáo ở Việt Nam

(LLCT)- Để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, việc quan niệm đúng đắn và thể chế hóa thành các quy định về vị thế nhà giáo có vai trò quan trọng. Điều đó có ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục ở các quốc gia. Quan niệm quốc tế và Việt Nam về vị thế nhà giáo có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng nhiều khác biệt. Việt Nam cần có giải pháp đồng bộ để tiếp tục khẳng định và nâng cao vị thế nhà giáo (chế độ đãi ngộ, tiền lương; giáo dục - đào tạo; môi trường làm việc...); góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo.

Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay(*)

(LLCT) - Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới toàn diện và đồng bộ từ nhận thức, quy trình, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đến kiện toàn, tổ chức lại hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, phân cấp quản lý, xây dựng đội ngũ giảng viên, cơ chế quản lý kinh phí, hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân. Việc triển khai GDQPAN một cách toàn diện ở các cấp, các ngành là bước cụ thể hóa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và xây dựng CNXH ở Việt Nam. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã và đang tích cực thực hiện công tác GDQPAN trong toàn hệ thống. Trong quá trình thực hiện, công tác này đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ song vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần có giải pháp khắc phục nhằm đáp ứng yêu cầu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đổi mới mô hình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các đại học công lập đáp ứng yêu cầu tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Đổi mới mô hình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các đại học công lập đáp ứng yêu cầu tự chủ, tự chịu trách nhiệm

(LLCT) - Đảng và Nhà nước đã xác định tự chủ đại học là xu hướng tất yếu và các trường đại học công lập buộc phải gắn mục tiêu đào tạo với nhu cầu xã hội và thị trường lao động. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, năng lực quản trị và khả năng điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong trường đại học công lập chưa có nhiều thay đổi. Do vậy, cần đổi mới hệ thống đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao năng lực điều hành và quản trị trường đại học, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và đòi hỏi ngày càng cao đối với chất lượng đào tạo.

Tăng cường sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo cao cấp lý luận chính trị và cơ quan quản lý cán bộ

(LLCT) - Mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo và cơ quan cử cán bộ đi học được duy trì trong hầu hết các khâu của quá trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị, đạt nhiều kết quả. Bên cạnh đó vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập cần khắc phục. Các giải pháp cụ thể là: thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương; xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị; tổ chức kiểm tra nền nếp học tập, duy trì liên hệ giữa cơ sở đào tạo và cơ quan cử cán bộ đi học; đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và cách thức quản lý.

 
Trường chính trị các tỉnh Tây Nguyên đổi mới nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình mới

Trường chính trị các tỉnh Tây Nguyên đổi mới nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình mới

(LLCT) Nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ở các trường chính trị tỉnh, thành phố hiện nay. Mặc dù thời gian qua, công tác này đã đạt được những kết quả tích cực song chưa thật sự xứng tầm với chức năng, tiềm lực của các trường chính trị. Do vậy, cần có các giải pháp đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở các trường chính trị khu vực Tây Nguyên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Học tập phong cách lý luận Hồ Chí Minh của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường

Học tập phong cách lý luận Hồ Chí Minh của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường

(LLCT) - Phong cách lý luận Hồ Chí Minh là những đặc trưng riêng có, trong cách thức, phương pháp tiếp thu tinh hoa lý luận của phương Đông, phương Tây, đặc biệt là lý luận Mác - Lênin, tạo nên những giá trị riêng về các vấn đề lý luận của Hồ Chí Minh. Những đặc trưng và giá trị trong phong cách lý luận Hồ Chí Minh là một tài sản vô giá, luôn có sức hấp dẫn, là chuẩn mực để giảng viên lý luận chính trị học tập và rèn luyện theo, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nghiên cứu, phát triển lý luận; đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng.

Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về “gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành” trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị hiện nay

(LLCT) - Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập lý luận chính trị hiện nay là yêu cầu cấp bách đã được Đảng ta khẳng định trong Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này, cần quán triệt và vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về “Gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành” trong nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị hiện nay.

Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh

(LLCT) - Bài viết luận giải về tính cần thiết của việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; chỉ ra một số đặc thù của đội ngũ học viên học cao cấp lý luận chính trị là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh; làm rõ những khó khăn, bất cập đang đặt ra trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh hiện nay.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với thu hút, phát huy nhân tài tại tỉnh Tuyên Quang hiện nay

(LLCT) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với thu hút, phát huy nhân tài, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều chủ trương, chính sách thu hút đội ngũ cán bộ có trình độ cao, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về tỉnh công tác và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ. Nhờ đó, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh không ngừng được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cơ hội đi học ở Việt Nam - Từ cải cách giáo dục đến đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Cơ hội đi học ở Việt Nam - Từ cải cách giáo dục đến đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

(LLCT) - Việc thực hiện chính sách đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo đòi hỏi phải tiếp tục củng cố, phát huy thành tựu phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở và tiến tới phổ cập trung học phổ thông. Tiến bộ xã hội, công bằng xã hội và định hướng xã hội chủ nghĩa trong chính sách, chiến lược giáo dục cần được thực hiện thông qua việc củng cố, duy trì và mở rộng các cơ hội giáo dục từ mầm non đến đại học.

Trang 5 trong tổng số 13 trang.

Thông tin tuyên truyền