Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng

Dạy và học các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng - Thực trạng và giải pháp

(LLCT) - Sinh viên là nguồn cho đội ngũ trí thức. Sinh viên không chỉ cần có kiến thức chuyên môn vững vàng mà cần phải có những phẩm chất chính trị, đạo đức, kỹ năng và lý tưởng sống cao đẹp. Các môn lý luận chính trị trang bị thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận khoa học, đồng thời bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp ở các trường chính trị (qua thực tế Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng)

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp ở các trường chính trị (qua thực tế Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng)

(LLCT) - Trong những năm qua, các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong đó, công tác chủ nhiệm lớp luôn được lãnh đạo các nhà trường, coi là nhiệm vụ hàng đầu. Tuy vậy, công tác này cũng còn những hạn chế cần đổi mới, tăng cường.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở tỉnh Hưng Yên

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở tỉnh Hưng Yên

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có đào tạo bồi dưỡng lý uận chính trị, đóng vai trò, vị trí quan trọng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Công tác này cũng đang có nhiều yêu cầu mới, đặt ra những vấn đề về tổ chức và hoạt động của các Trường chính trị tỉnh, thành phố.

Công tác tuyển sinh cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Công tác tuyển sinh cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Công tác tuyển sinh có ý nghĩa to lớn đối với chất lượng, hiệu quả của bất kỳ loại hình đào tạo, bồi dưỡng nào cho nên nó luôn được chú trọng. Đối với đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hệ đào tạo đặc biệt quan trọng dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, thể hiện rõ nét bản sắc của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, vai trò của công tác tuyển sinh lại càng được đề cao.

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tiểu luận cuối khóa lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (Qua thực tiễn tại trường chính trị tỉnh Bắc Giang)

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tiểu luận cuối khóa lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (Qua thực tiễn tại trường chính trị tỉnh Bắc Giang)

(LLCT) - Đánh giá chất lượng đào tạo hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính được thông qua kết quả các môn học trong toàn khóa học, kết quả thi tốt nghiệp và viết tiểu luận cuối khóa. Thực tế cho thấy, việc viết tiểu luận cuối khóa là điều kiện để học viên rèn luyện kỹ năng viết, vận dụng những kiến thức lý luận được trang bị với thực tiễn nội dung nghiên cứu. Đồng thời, giúp học viên thể hiện tư duy độc lập trong nghiên cứu khoa học theo chuyên đề và phát huy năng lực sáng tạo trong việc đề xuất những giải pháp, kiến nghị khả thi thuộc lĩnh vực mà học viên đang đảm nhiệm ở cơ quan, đơn vị.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học

(LLCT) - Để khoa học, công nghệ đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, các nhà nghiên cứu, nhất là giảng viên tại các trường đại học và học viện phải là lực lượng nòng cốt trong việc nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu đó vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong những năm qua, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học các trường đại học ở Việt Nam chưa cao. Công trình nghiên cứu khoa học không mang lại hiệu quả như mong muốn, thậm chí đề tài nghiệm thu xong chỉ để “xếp ngăn kéo” diễn ra phổ biến. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp (cả vĩ mô và vi mô) để hướng đến mục tiêu “mỗi trường đại học là một viện nghiên cứu”, để những công trình nghiên cứu thực sự đem lại hiệu quả trong giảng dạy và ứng dụng thực tiễn là việc làm rất cần thiết.

Tầm quan trọng của giáo dục và bồi dưỡng thanh niên

Tầm quan trọng của giáo dục và bồi dưỡng thanh niên

(LLCT) - Thanh niên (theo Luật Thanh niên, gồm công dân từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi), là một tầng lớp xã hội đặc biệt, có mặt trong mọi giai cấp và tham gia vào tất cả hoạt động của đời sống xã hội với những ước mơ, hoài bão lớn, ý chí và hành động sáng tạo, mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết và sức trẻ, là một lực lượng xã hội to lớn. Tương lai của đất nước nằm trong tay thanh niên. Vì vậy, giáo dục và bồi dưỡng thanh niên là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Học tập và vận dụng phong cách diễn đạt của Hồ Chí Minh trong công tác giảng dạy ở trường Đảng

Học tập và vận dụng phong cách diễn đạt của Hồ Chí Minh trong công tác giảng dạy ở trường Đảng

(LLCT) - Phong cách Hồ Chí Minh xuất phát từ cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú của Người; là sự kết tinh của truyền thống văn hoá dân tộc với tinh hoa văn hoá của nhân loại, luôn là tấm gương cho chúng ta học tập và làm theo.

Học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh

Học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh

(LLCT) - Phong cách Hồ Chí Minh là những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn của Người, được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động. Phong cách Hồ Chí Minh là một chỉnh thể bao gồm phong cách suy nghĩ (phong cách tư duy), phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt...

Tăng cường đào tạo lãnh đạo học cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Đào tạo lãnh đạo học cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm trang bị tri thức, kỹ năng, nghệ thuật lãnh đạo để họ có đủ năng lực nắm bắt thời vận, biết cách chuyển chúng thành những chiến lược, chính sách và kịp thời, quyết liệt chỉ đạo triển khai hành động để đạt mục tiêu, hiệu quả.

Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng cho học viên trong các học viện, nhà trường quân đội hiện nay

Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng cho học viên trong các học viện, nhà trường quân đội hiện nay

(LLCT) - Trong thời gian qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho học viên trong các học viện, nhà trường quân đội đã đạt kết quả góp phần xây dựng nguồn bổ sung cho đội ngũ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Tuy vậy, tình hình diễn biến phức tạp hiện nay đang đặt ra yêu cầu mới đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác này.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Sơn La hiện nay

(LLCT) - Trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các cấp, trong đó có cấp xã, là công việc quan trọng, và công tác này đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tiêu chí đánh giá và điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số

(LLCT) - Trong những năm qua, vấn đề đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được đặc biệt chú trọng, vì thế chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, cán bộ là người dân tộc thiểu số nói riêng đã không ngừng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu phát triển của sự nghiệp đổi mới.

Chính sách giáo dục ở Việt Nam nhìn từ cách tiếp cận phát triển bao trùm và bền vững

Chính sách giáo dục ở Việt Nam nhìn từ cách tiếp cận phát triển bao trùm và bền vững

(LLCT) - Sự phát triển bao trùm và bền vững, thể hiện ở xu thế chuyển đổi các mô hình phát triển từ chiều rộng sang hiệu quả đến sáng tạo đòi hỏi phải mở rộng cơ hội giáo dục bậc cao gồm trung học phổ thông và cao đẳng, đại học cho tất cả mọi người. Cần cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình đi học đúng tuổi và trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động để có thể đổi mới tư duy và chính sách giáo dục bậc cao vì phát triển bao trùm, bền vững của đất nước.

 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc - Thực trạng và giải pháp

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc - Thực trạng và giải pháp

(LLCT) - Vùng Tây Bắc gồm 12 tỉnh(1) có chung đường biên giới với Lào và Trung Quốc, là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh. Với tiềm năng về nông, lâm nghiệp, thủy điện, khoáng sản, du lịch và kinh tế cửa khẩu, Tây Bắc có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế.

Trang 7 trong tổng số 13 trang.

Thông tin tuyên truyền