Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng

Một số kỹ năng triển khai luận văn, luận án (qua thực tiễn chuyên ngành báo chí)

(LLCT) - Luận văn, luận án là công trình nghiên cứu khoa học của học viên cao học, nghiên cứu sinh (NCS) dưới sự hướng dẫn của cán bộ khoa học, kết thúc một quá trình đào tạo công phu của cả người dạy và người học. Thực tế cho thấy bên cạnh nhiều luận án, luận văn có chất lượng tốt, cũng còn không ít có chất lượng không cao.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Từ thực trạng các chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng và đội ngũ cán bộ giảng viên, với góc độ trực tiếp tác nghiệp trong lĩnh vực quản lý đào tạo, chúng tôi xin nhấn mạnh một số giải pháp sau đây:

Đẩy mạnh dân chủ hóa trong công tác cán bộ

(LLCT) - Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng nêu: “Đẩy mạnh dân chủ hóa công tác cán bộ, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi tổ chức, mỗi cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới”(1). Dự thảo đã thể hiện quan điểm, chủ trương xuyên suốt và có sự đổi mới về công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong sạch, vững mạnh; bảo đảm tính dân chủ, khoa học, công minh; nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đức, có tài trong hệ thống chính trị.

Triết lý giáo dục Việt Nam: Từ truyền thống đến Hồ Chí Minh

Triết lý giáo dục Việt Nam: Từ truyền thống đến Hồ Chí Minh

(LLCT) - Có hay không triết lý giáo dục Việt Nam? Đa số các nhà nghiên cứu đều cho rằng, từ trong truyền thống, Việt Nam đã có triết lý giáo dục. Nó được phát triển, bổ sung, nâng tầm cho phù hợp với mỗi giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước. Đỉnh cao của sự phát triển đó chính là triết lý giáo dục Hồ Chí Minh mà ngày nay Đảng và Nhà nước ta không ngừng tiếp thu, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn để phát triển nền giáo dục nước nhà.

Trí thức nữ trong nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị

Trí thức nữ trong nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị

(LLCT) - Sự tham gia nghiên cứu lý luận chính trị không chỉ khẳng định địa vị của nữ giới trong lĩnh vực chính trị, quản lý lãnh đạo mà còn bảo đảm cho nữ giới bảo vệ quyền của giới mình trong cung cấp luận cứ cho hoạch định đường lối, chính sách. Nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị là lĩnh vực khó khăn, không hấp dẫn nên ít nữ trí thức tham gia. Hoạt động chuyên môn của nữ trí thức trong công tác này có những thuận lợi cùng những khó khăn với những yếu tố tác động từ chủ trương, chính sách, từ yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ; gánh nặng của nữ trí thức do thực hiện đồng thời chức năng gia đình và xã hội; đặc điểm giới và những rào cản xã hội. Thực tế đặt ra yêu cầu có chính sách tạo điều kiện và môi trường thuận lợi hơn cho nữ trí thức nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị.

Bồi dưỡng theo chức danh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới

(LLCT) - Việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay còn có những bất cập trước sự vận động và phát triển của thực tiễn, như đào tạo bồi dưỡng chung cho nhiều đối tượng,... Hơn nữa sự thay đổi công việc, vị trí chức vụ, nên người cán bộ có sự thiếu hụt kiến thức và kỹ năng. Do vậy, bồi dưỡng theo chức danh cho đội ngũ cán bộ là góp phần bù đắp những thiếu hụt, bổ sung những tri thức mới, sát hợp, giúp cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hoạt động bồi dưỡng theo chức danh có đặc thù về nội dung, kết cấu chương trình. Để bảo đảm hiệu quả, cần xác định đúng đối tượng, chủ thể bồi dưỡng; cần lựa chọn phương pháp áp dụng phù hợp, tăng cường cơ sở vật chất- kỹ thuật đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập.

Sự điều chỉnh của pháp luật về viên chức trong trường đại học

(LLCT) - Trong trường đại học, đội ngũ viên chức thực hành chuyên môn (giảng viên, nghiên cứu viên) là lực lượng lao động chủ chốt, trực tiếp quyết định chất lượng cung cấp dịch vụ công của trường đại học, thậm chí quyết định sự tồn vong, hưng thịnh của trường đại học. Vì vậy, bên cạnh việc điều chỉnh bởi Luật Viên chức, đối tượng này còn được điều chỉnh bởi Luật Giáo dục đại học.

Phát triển đội ngũ giảng viên Học viện đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Phát triển đội ngũ giảng viên Học viện đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

(LLCT) - Nâng cao chất lượng ĐNGV và khắc phục những yếu kém trong công tác nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng là yêu cầu cấp bách.

Nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên các trường chính trị

(LLCT) - Đánh giá năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên các trường chính trị cũng còn có những khác nhau thường là qua bằng cấp chuyên môn, qua thâm niên công tác... Tuy nhiên, năng lực là một tổng thể của nhiều yếu tố có liên hệ, tác động qua lại.

Một số yếu tố tạo động lực làm việc cho giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành bại của tổ chức. Vấn đề tạo động lực trong lao động là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý nhân sự, thúc đẩy các thành viên của tổ chức, người lao động hăng say làm việc, nâng cao hiệu suất lao động.

Thực hiện nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị

Thực hiện nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị

 
(LLCT) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn,coi đây là nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; là một biện pháp cơ bản để ngăn ngừa, khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều.
Một số trao đổi về giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Một số trao đổi về giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chương trình các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng nước ta hiện nay, nói chung, về kết cấu đã khá ngắn gọn. Tuy nhiên, xét cụ thể, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin của Bộ Giáo dục và đào tạo, được xuất bản từ năm 2009 và tái bản có sửa chữa cho đến nay, có một số vấn đề cần trao đổi thêm (nội dung và số trang là theo Giáo trình được tái bản có sửa chữa năm 2014).

Trường Chính trị Trần Phú thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh

(LLCT) - Nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong những năm qua Trường Chính trị Trần Phú đã tích cực triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và quy định của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 20-11-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị Trần Phú và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã”. Theo đó, quy mô, hình thức và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường không ngừng được nâng lên.

Quán triệt tinh thần, nội dung Đại hội XII vào giảng dạy môn lý luận ở các trường đại học – yêu cầu và giải pháp

Quán triệt tinh thần, nội dung Đại hội XII vào giảng dạy môn lý luận ở các trường đại học – yêu cầu và giải pháp

(LLCT) - Trong tiến trình lịch sử Việt Nam hiện đại, mỗi kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện trọng đại, là một dấu mốc mới của đất nước trên con đường đi lên CNXH. Qua mỗi Đại hội, công tuộc xây dựng và bảo vệ đất nước lại có thêm động lực phát triển mới. Động lực ấy xuất phát từ sự đánh giá đúng tình hình nhiệm vụ cách mang, xác định rõ đường lối, phương hướng và những giải pháp cụ thể, Nghị quyết Đại hội là ngọn cờ dẫn đường để toàn dân tộc, đồng sức đồng lòng vững bước tiến về phía trước.

Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và vấn đề giáo dục bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và vấn đề giáo dục bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

(LLCT) - Theo quan điểm của các nhà kinh điển Chủ nghĩa Mác - Lênin, giữa con người và giới tự nhiên có mối quan hệ khăng khít với nhau, trong đó giới tự nhiên làm tiền đề cho con người tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, hiện nay trong quá trình phát triển của mình, con người đang bất chấp quy luật tác động vào tự nhiên và tự nhiên đang đáp trả những hành động đó của con người. Do vậy, nhận thức đúng đắn mối quan hệ giữa con người và tự nhiên sẽ tạo cơ sở để làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường, thích ứng với tự nhiên trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay ở Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng là việc làm cần thiết.

Trang 7 trong tổng số 11 trang.

Thông tin tuyên truyền