Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Công tác tổ chức - cán bộ góp phần phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới
Thứ tư, 24 Tháng 2 2021 08:18
117 Lượt xem

Công tác tổ chức - cán bộ góp phần phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới

(LLCT) - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị; là trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận, tham mưu, đề xuất cơ sở lý luận và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chính sách. Để làm tròn chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Học viện cần tăng cường nguồn nhân lực khoa học, trong đó đội ngũ giảng viên đóng vai trò nòng cốt. 

Từ khóa: đội ngũ giảng viên, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

1. Thực trạng đội ngũ giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được xây dựng thành hệ thống trên quy mô toàn quốc, gồm Học viện Chính trị quốc gia là trung tâm và 05 Học viện trực thuộc: Học viện Chính trị khu vực I (tại Hà Nội), Học viện Chính trị khu vực II (tại Thành phố Hồ Chí Minh), Học viện Chính trị khu vực III (tại Đà Nẵng), Học viện Chính trị khu vực IV (tại Cần Thơ, thành lập năm 2006) và Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Học viện chuyên ngành và được xác định là một trong những trường Đại học trọng điểm quốc gia về lĩnh vực báo chí truyền thông, đào tạo giảng viên lý luận chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09-10-2014 của Bộ Chính trị đã nêu nhiệm vụ: “Từ nay đến năm 2030, tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nâng cao năng lực khoa học phục vụ phát triển công tác lý luận, bảo đảm cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa”(1). Là “trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý”(2), hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện đóng góp tích cực, thiết thực vào việc cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Học viện là trường Đảng có sứ mệnh ưu tiên hàng đầu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và toàn hệ thống chính trị thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ngang tầm với nhiệm vụ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”(3). Để thực hiện tốt sứ mệnh của mình, việc xây dựng đội ngũ giảng viên của Học viện có ý nghĩa quyết định.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đội ngũ cán bộ Học viện không ngừng lớn mạnh về số l­ượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có cơ cấu phù hợp. Tính đến tháng 6-2020, toàn hệ thống Học viện có 2.112 công chức, viên chức, người lao động; Học viện Trung tâm: 809 đồng chí; các Học viện trực thuộc: 1.303 đồng chí. Trong đó, có 7 giáo sư, 159 phó giáo sư, 497 tiến sĩ, 855 thạc sĩ, 426 cử nhân. Trình độ lý luận chính trị cao cấp có 1.099 đồng chí, chiếm 52,04%. Đội ngũ giảng viên có 976 đồng chí.

Trải qua các chặng đường phát triển, đến nay, Học viện đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng và mục tiêu chủ nghĩa xã hội; phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, giản dị; có tinh thần trách nhiệm, nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ, tâm huyết với nghề nghiệp, say mê với công tác nghiên cứu, giảng dạy; tuyệt đại đa số được đào tạo cơ bản, có năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Đội ngũ cán bộ của Học viện không ngừng tr­ưởng thành cả về số lượng, cơ cấu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đội ngũ giảng viên luôn tích cực và gương mẫu trong học tập, nâng cao trình độ. Nhiều giảng viên Học viện được học tập, trao đổi những vấn đề lý luận chính trị chuyên sâu, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn cùng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược. Nhiều giảng viên có trình độ chuyên môn cao, đ­ược đào tạo dài hạn, trung hạn ở nước ngoài, có trình độ ngoại ngữ tốt, sử dụng thành thạo trong nghiên cứu khoa học và giao tiếp. Đội ngũ giảng viên đã và đang phát huy có hiệu quả năng lực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và giảng dạy lý luận chính trị. Trên nhiều lĩnh vực chuyên ngành đã có những giảng viên có uy tín trong và ngoài Học viện; nhiều người vừa là nhà giáo, nhà sư­ phạm g­ương mẫu, vừa là nhà khoa học có nhiều công trình khoa học được đánh giá cao. Một số giảng viên có khả năng s­ư phạm tốt, kết hợp một cách sáng tạo các ph­ương pháp nghiên cứu, giảng dạy hiện đại, các ph­ương tiện  công nghệ cho từng môn học và từng đối t­ượng học viên, mang lại hiệu quả cao, phát huy được tính chủ động, tích cực và sáng tạo của ng­ười học. Một số giảng viên nhạy cảm chính trị, theo sát những vấn đề bức thiết nảy sinh từ thực tiễn để nghiên cứu, đề xuất những cách thức luận giải vấn đề khoa học.

Đội ngũ giảng viên đang ngày càng được trẻ hóa. Thể hiện ở số lượng và tỷ lệ giảng viên ở độ tuổi dưới 50 tuổi đang ngày càng tăng và chiếm tỷ lệ lớn; số lượng và tỷ lệ giảng viên trên 50 tuổi theo xu hướng chung sẽ chiếm tỷ lệ giảm dần. Điều này chứng tỏ nguồn lực giảng dạy của Học viện ở giai đoạn chín về độ tuổi và ngày càng được bổ sung, phát triển trong thời gian tới. Đội ngũ giảng viên của Học viện có bước phát triển rõ rệt. Số giảng viên có học vị tiến sĩ và học hàm phó giáo sư tăng lên những năm gần đây.

Thông qua hoạt động giảng dạy cho đối tượng là cán bộ trung, cao cấp của hệ thống chính trị đã giúp cho đội ngũ giảng viên của Học viện có cơ hội học hỏi, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn. Nhờ đó, trong quá trình giảng dạy, giảng viên có thể vận dụng lý luận để phân tích, luận giải có cơ sở khoa học, thuyết phục những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên còn thường xuyên cập nhật đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các thông tin khác để không ngừng bổ sung, nâng cao trình độ học vấn, trình độ khoa học, tri thức ngoài chuyên ngành để phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nhiều lần chỉ ra và Đảng ủy, Giám đốc Học viện cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế của đội ngũ giảng viên Học viện:

Thứ nhất, chất lượng đội ngũ giảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của Học viện. Trong công tác cán bộ, có lúc chưa xuất phát từ nhu cầu công việc, chưa có chiến lược, quy hoạch tổng thể về xây dựng đội ngũ giảng viên, dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu. Học viện chưa xây dựng được đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Khả năng hợp tác quốc tế, năng lực tổ chức và nghiên cứu khoa học, năng lực tổng kết thực tiễn... còn nhiều hạn chế. Tình trạng này diễn ra nhiều năm nhưng chưa khắc phục đ­ược. Về cơ cấu, đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tham mưu, giúp việc chiếm tỷ lệ cao so với đội ngũ giảng viên trên tổng biên chế được giao cho Học viện.

Thứ hai, về cơ cấu và độ tuổi, số giảng viên dưới 40 tuổi chiếm gần 36%. Hạn chế lớn nhất của số giảng viên này là còn thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đội ngũ này chưa được rèn luyện và thử thách nhiều nên gặp khó khăn trong gắn lý luận với thực tiễn. Số giảng viên từ 40-50 tuổi, đây là đội ngũ giảng viên đã có bước trưởng thành trong nghiên cứu, giảng dạy, có kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, hăng say công tác, nhạy bén với cái mới, có khả năng tiếp thu nhanh tri thức hiện đại. Tuy nhiên, chỉ đạt tỷ lệ dưới 29%, tỷ lệ khá thấp so với yêu cầu đặt ra của Học viện. Số giảng viên trên 50 tuổi chiếm gần 35%. Đây là đội ngũ giảng dạy nòng cốt, có thâm niên nghề nghiệp cao, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu. Tuy nhiên, đa số đang đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị, nên chưa dành được nhiều thời gian cho công tác nghiên cứu, giảng dạy.

Thứ ba, số giảng viên là giáo s­ư, phó giáo sư, tiến sỹ còn chưa cao, tập trung chủ yếu ở Trung tâm Học viện và ở một số chuyên ngành có lịch sử phát triển. Chức danh phó giáo sư tăng lên nhưng chức danh giáo sư giảm mạnh và chiếm tỷ lệ rất thấp. Số lượng giảng viên ở những chuyên ngành cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin (chủ nghĩa xã hội khoa học, triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị học), ngành trụ cột của Học viện (xây dựng Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng) chưa đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra. Đây là tình trạng chung của Học viện, chư­a có những giải pháp đột phá để khắc phục. Trên thực tế, trong đội ngũ giảng viên, số tham gia giảng dạy được ở các hệ lớp chiếm tỷ lệ thấp. Một số đơn vị chỉ khoảng 1/3 -1/2 giảng viên tham gia giảng dạy trực tiếp trên lớp.

Thứ tư, đội ngũ giảng viên cơ hữu hiện mỏng, công tác tuyển chọn, bổ sung đội ngũ này còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào biên chế được giao. Hiện nay, Học viên chưa xây dựng được đội ngũ giảng dạy chuyên sâu các tác phẩm kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận trên thế giới. Đặc biệt, những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách do thực tiễn đặt ra chưa được tổ chức nghiên cứu bài bản, đội ngũ giảng viên cũng chưa thực sự coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để tập trung nghiên cứu nâng cao trình độ. Học viện ch­ưa có cơ chế đủ mạnh để thu hút nhân tài, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tiễn về công tác tại Học viện. Trong khi đó, số công chức, viên chức đ­ược đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn ch­ưa phát huy hết tài năng.

Thứ năm, công tác đánh giá, phân loại, sàng lọc giảng viên ch­ưa được chú ý đúng mức; ch­ưa thật thẳng thắn với những hạn chế, khuyết điểm. Do vậy, công tác sàng lọc cán bộ - giảng viên còn rất hạn chế. Trên thực tế, Học viện đã xây dựng Đề án phân định công chức, viên chức với mục đích xây dựng khung năng lực, xác định rõ chức danh, ngạch bậc, làm cơ sở, căn cứ để thực hiện các khâu của công tác cán bộ: tuyển dụng, tập sự, bổ nhiệm, ký hợp đồng làm việc; đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng và quản lý; xếp ngạch, chuyển ngạch lương; thực hiện phụ cấp nghề nghiệp, phụ cấp đặc thù; việc thực hiện các chế độ chính sách cán bộ, xử lý các sai phạm của cán bộ bảo đảm thống nhất trong toàn Học viện và đúng quy định pháp luật. Tuy vậy, Học viện chưa xây dựng được đội ngũ cán bộ chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, đề cao thực nghiệp, thúc đẩy xây dựng đội ngũ chuyên gia trên các lĩnh vực.

Thứ sáu, do trình độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên còn những hạn chế nên việc trao đổi học thuật, kỹ năng giảng dạy giữa Học viện với các cơ sở đào tạo trong khu vực và trên thế giới còn gặp nhiều khó khăn. Thực tế Học viên đã chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ về ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên theo kế hoạch hằng năm, nhưng chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Phương pháp giảng dạy chưa theo kịp với xu thế phát triển của thế giới, vẫn còn tình trạng dạy và học theo cách truyền thống, nặng về thuyết trình, đơn điệu, ít thực tiễn, khiến người học không phát huy được tư duy sáng tạo. Việc áp dụng phương pháp tích cực vào giảng dạy cũng như sử dụng các phương tiện trợ giảng còn hạn chế, chưa phong phú, chưa thực hiện tốt phương châm lấy người học làm trung tâm. Mặc dù, những năm gần đây, Học viện đã tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên Học viện, tuy nhiên hiệu quả chưa như mong muốn.

2. Phương hướng phát triển đội ngũ giảng viên giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030

Mục tiêu phát triển đội ngũ giảng viên Học viện đến năm 2025, có cơ cấu 4 độ tuổi, bảo đảm sự kế thừa liên lục và hỗ trợ nhau: dưới 40 tuổi chiếm 10%, từ 40-50 tuổi chiếm 35-40%; từ 50 - 60 tuổi chiếm 20-25%; trên 60 tuổi chiếm 5-10%. Phấn đấu đến năm 2030, giảng viên chiếm không dưới 65% công chức, viên chức trong từng đơn vị trực thuộc Học viện. Đến năm 2030, có 70% trở lên được chuẩn hóa, có trình độ chuyên môn phù hợp chức danh, vị trí việc làm, thành thạo phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp giảng dạy hiện đại; 50% chuyên ngành khoa học của Học viện có chuyên gia đầu ngành.

Chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ, có 50% cán bộ khoa học 40 tuổi trở xuống sử dụng trực tiếp ngoại ngữ trong nghiên cứu và giảng dạy (tiếng Anh); đủ giảng viên thành thạo tiếng Lào trực tiếp dịch và tham gia đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Để phát triển đội ngũ giảng viên, công tác tổ chức - cán bộ phải tham mưu giúp Ban Giám đốc thực hiện nhiều giải pháp trong tuyển dụng, về cơ chế chính sách đãi ngộ, về đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên... Cụ thể là một số giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên

Nâng cao trình độ lý luận chính trị,  lập trường tư tưởng, phẩm chất chính trị của giảng viên Học viện đang là yêu cầu đặt ra hết sức cấp bách.  Là trung tâm quốc gia về lý luận chính trị nhưng tri thức về kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của một số giảng viên chưa thật sâu sắc, toàn diện, đồng bộ.

Trước những vấn đề mới nảy sinh của đất nước, khu vực và thế giới diễn ra ngày càng phức tạp, nhanh chóng, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tình trạng chậm đổi mới và thiếu thông tin về lý luận để thực hiện “diễn biến hòa bình”, bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng, lý luận chống những luận điệu chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đòi hỏi đội ngũ giảng viên của Học viện có trình độ lý luận cao, hiểu biết sâu rộng các trào lưu tư tưởng của thế giới đương đại; có tri thức sâu sắc về lý luận chính trị; am tường tình hình thực tiễn của Việt Nam và thế giới.

Để nâng cao trình độ lý luận của đội ngũ giảng viên Học viện, đáp ứng được đòi hỏi của đất nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, rất cần có những biện pháp đồng bộ, mang tính đột phá.

Thứ hai, tập trung rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Học viện có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ giảng viên, nhất là giảng viên trẻ về chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa Trường Đảng, xứng đáng là những chiến sĩ tiền phong trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng.

Xây dựng các chương trình đào tạo cơ bản, đào tạo đặc thù và bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giảng viên về lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chuyên ngành khoa học mới; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, ngoại ngữ, tin học,v.v.. nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đủ năng lực làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế.

Thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên về kiến thức thực tiễn trong nước và quốc tế,  với phương châm gắn lý luận với thực tiễn, gắn nhà trường với cuộc sống. Tăng cường cử giảng viên Học viện đi thực tế, biệt phái, luân chuyển ở các ban, bộ, ngành, địa phương.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy với sự tham gia của chuyên gia nước ngoài. Mời chuyên gia nước ngoài báo cáo, giảng bài cho một số lớp bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy, phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại; chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, quản trị học viện, nhà trường.

Thứ ba, đổi mới chế độ chính sách, đầu tư kinh phí nghiên cứu khoa học cho các “nhóm nghiên cứu”, từ đó xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành ở Học viện

Xây dựng chế độ chính sách ưu đãi, lương và phụ cấp đối với đội ngũ giảng viên Học viện phù hợp với thực tế. Thực hiện công tác đào tạo chuyên gia, thành lập các nhóm nghiên cứu về các lĩnh vực, chuyên ngành, đồng thời có chính sách hỗ trợ kinh phí phù hợp cho các nhóm nghiên cứu phát huy vai trò chủ đạo trong nghiên cứu, đề xuất cơ sở lý luận và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chính sách đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước. Từ đó dần hình thành các chuyên gia đầu ngành cho các lĩnh vực, chuyên ngành của Học viện.

Thứ tư, xây dựng quy định đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trẻ

Thống nhất tầm nhìn và xác định trúng các nguồn bổ sung, phát triển đội ngũ giảng viên Học viện: từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ở các trường đại học lớn trong nước và nước ngoài; từ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp am hiểu thực tiễn và có năng lực nghiên cứu, giảng dạy; từ đội ngũ các nhà khoa học đang công tác tại các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo đại học,...

Xây dựng quy định về trách nhiệm, chế độ đối với các giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp về đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên trẻ bằng nhiều hình thức như: kèm cặp trực tiếp, mỗi nhà khoa học chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho 1-2 giảng viên trẻ theo từng chuyên ngành cụ thể; tăng cường chế độ trợ giảng đối với giảng viên trẻ.

Xây dựng “Trung tâm chia sẻ tri thức quốc tế” - một mô hình tổ chức khoa học mềm, nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ tri thức, phối hợp nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo, bồi dưỡng theo chuẩn mực quốc tế, chất lượng cao, có tính lan tỏa lớn; mở rộng hợp tác với bên ngoài, thu hút nhân tài và tạo điều kiện cho giảng viên Học viện làm việc trong môi trường quốc tế. 

Thứ năm, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn về năng lực của đội ngũ giảng viên Học viện giai đoạn mới, nâng cao văn hóa Trường Đảng cho đội ngũ giảng viên

Xây dựng và ban hành bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, khung năng lực của từng chức danh công chức, viên chức Học viện gồm: về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; về kiến thức (chuyên môn, ngoại ngữ, tin học); về năng lực, kỹ năng phù hợp với từng chức danh, vị trí việc làm (năng lực tư duy; năng lực phân tích, đánh giá; năng lực tổng hợp; năng lực vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống,...); phong cách người cán bộ Trường Đảng.

Xây dựng đội ngũ giảng viên Học viện đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp mẫu mực, có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ tinh thông, có năng lực sư phạm, phong cách làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hội nhập quốc tế. Bố trí, sắp xếp và bổ sung, thanh lọc đội ngũ, bảo đảm cơ cấu hợp lý trên nguyên tắc không tăng biên chế.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nguồn nhân lực khoa học có ý nghĩa quyết định sức mạnh và sự phát triển của Học viện. Cùng với sự lớn mạnh đội ngũ nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia trên những lĩnh vực chuyên sâu lý luận chính trị, tạo bản sắc và uy tín trong nước và quốc tế, chiến lược phát triển số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên sẽ góp phần quan trọng nâng cao vị thế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ở tầm cao mới.

__________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 11-2020

(1) Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09-10-2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.

(2) Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 08-8-2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

(3) Phát biểu  của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, https://baoquocte.vn/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tai-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-101138.html.

Tài liệu tham khảo:

1. Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17-5-2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030”.

2. Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25-01-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025.

3. Đề tài nghiên cứu khoa học Giám đốc giao nhiệm vụ “Cơ sở khoa học cho việc xác định định mức lao động của đội ngũ cán bộ khoa học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” do PGS, TS Lê Văn Lợi làm chủ nhiệm.

4. Nguyễn Vĩnh Thanh, Vũ Văn Hậu: Nhận diện bản chất Trường Đảng và yêu cầu tổ chức giảng dạy lý luận chính trị hiện nay, Tạp chí Lý luận chính trị, số 9-2020.

5. Hoàng Anh: Phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Tạp chí Lý luận chính trị, số 9-2020.

Ths  Nguyễn Thế Sang

Vụ Tổ chức - Cán bộ

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền