Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phải chăng chủ nghĩa xã hội chỉ là không tưởng và “lịch sử đã cáo chung”?
Thứ năm, 03 Tháng 11 2022 10:24
2805 Lượt xem

Phải chăng chủ nghĩa xã hội chỉ là không tưởng và “lịch sử đã cáo chung”?

PGS, TS HỒ TRỌNG HOÀI

Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 536 (10-2022)

 

Tóm tắt: Kể từ khi ra đời, chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành đối tượng chống phá của giai cấp tư sản và các thế lực phản động bởi học thuyết ấy công khai tuyên bố sẽ xóa bỏ chế độ người bóc lột người, thiết lập một xã hội thật sự tốt đẹp vì con người, cho con người. Một trong những thủ đoạn hiểm ác nhất mà kẻ thù tư tưởng đã sử dụng là nhân danh khoa học, nhân danh lịch sử để chứng minh chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội là không tưởng và chủ nghĩa tư bản là chế độ xã hội cuối cùng trong lịch sử. Trên cơ sở khoa học và chứng cứ lịch sử xác thực, bài viết vạch rõ tính chất vô căn cứ của các luận điệu trên và khẳng định, lý luận Mác - Lênin là học thuyết khoa học, cách mạng và chủ nghĩa xã hội là tương lai của nhân loại.

Từ khóa: chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền