Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta khẳng định: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin “là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”(1). Kế thừa và phát huy tinh thần đó, Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra những quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay. 

Tác động của biến đổi các giá trị văn hóa tới xây dựng nông thôn mới bền vững

Tác động của biến đổi các giá trị văn hóa tới xây dựng nông thôn mới bền vững

(LLCT) - Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều thành tựu, làm thay đổi toàn diện nông thôn Việt Nam. Bên cạnh các nguồn lực kinh tế, yếu tố văn hóa là động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Bài viết dự báo sự biến đổi các giá trị văn hóa và tác động của nó đến quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, theo hướng bền vững.  

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

(LLCT) - Văn kiện Đại hội XIII của Đảng toát lên nội dung, tinh thần xuyên suốt là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bài viết luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn của quan điểm chỉ đạo này; từ đó phân tích một số giải pháp cơ bản trong Văn kiện Đại hội XIII nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phấn đấu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân

(LLCT) - Thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân là một hình thức làm chủ của nhân dân, có ý nghĩa to lớn để hướng tới xây dựng Nhà nước thực sự dân chủ, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Bài viết tập trung luận giải những quan điểm cần quán triệt và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy các chuyên đề triết học Chương trình cao cấp lý luận chính trị

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy các chuyên đề triết học Chương trình cao cấp lý luận chính trị

(LLCT) - Trên cơ sở quan niệm duy vật về lịch sử của các nhà kinh điển mácxít, tác giả bài viết cho rằng, để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam và đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào việc giảng dạy các chuyên đề triết học (phần chủ nghĩa duy vật lịch sử) thuộc Chương trình cao cấp lý luận chính trị hiện nay.

Trang 7 trong tổng số 12 trang.

Thông tin tuyên truyền