Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tư duy mới của Đảng về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc

Tư duy mới của Đảng về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc

(LLCT) - Tư duy mới của Đảng về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc thể hiện trong đường lối, chủ trương, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đặt ra vừa cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài. Bởi vậy, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cần được quán triệt, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong giai đoạn cách mạng mới.

Các đột phá chiến lược trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Các đột phá chiến lược trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Xác định các đột phá chiến lược trong từng giai đoạn phát triển đất nước có ý nghĩa quan trọng, là đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức được điều đó, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 đã xác định ba đột phá chiến lược; Văn kiện Đại hội XIII tiếp tục bổ sung và phát triển. Bài viết đưa ra định nghĩa, làm rõ sự kế thừa có bổ sung, phát triển của Đại hội XIII và một số điều kiện thực hiện thành công các "các đột phá chiến lược".

Bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo và xây dựng Đảng qua 35 năm đổi mới

Bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo và xây dựng Đảng qua 35 năm đổi mới

(LLCT) - Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (26-1-2021), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, trong đó nêu bật 5 bài học kinh nghiệm quý báu sau 35 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Bài viết tập trung phân tích làm rõ nội dung chủ yếu những bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

Năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng - Nhân tố quyết định thành công sự nghiệp đổi mới

Năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng - Nhân tố quyết định thành công sự nghiệp đổi mới

(LLCT) - Sau 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1). Đó là thành quả lãnh đạo của một chính đảng cầm quyền đầy bản lĩnh, độc lập, sáng tạo - một đảng vì dân - Đảng Cộng sản Việt Nam. Để viết tiếp những bản anh hùng ca thực hiện khát vọng tự cường dân tộc, xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đại hội XIII đã khẳng định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng “có ý nghĩa quyết định thành công”(2) sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Đảng lãnh đạo phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị

Đảng lãnh đạo phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta rất quan tâm đến công tác lý luận nói chung, công tác nghiên cứu lý luận chính trị và phát huy dân chủ trong nghiên cứu nói riêng. Nhờ đó, chúng ta đã hình thành được hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, hệ thống lý luận đó ngày càng được bổ sung, phát triển qua các nhiệm kỳ đại hội Đảng. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng, đề xuất định hướng giải pháp phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị ở nước ta hiện nay.

Trang 8 trong tổng số 12 trang.

Thông tin tuyên truyền