Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Quá trình nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Quá trình nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

(LLCT) - Trong quá trình đổi mới, Đảng ta đã xây dựng hệ thống lý luận về phát triển nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN ở Việt Nam. Bài viết khái quát các quan điểm trước Đại hội XIII; đánh giá kết quả và những hạn chế, từ đó, làm rõ những quan điểm mới của Văn kiện Đại hội XIII về nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam.

Bản lĩnh chính trị của Đảng với xây dựng Đảng về chính trị theo quan điểm Đại hội XIII

Bản lĩnh chính trị của Đảng với xây dựng Đảng về chính trị theo quan điểm Đại hội XIII

(LLCT) - Từ những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh, kinh nghiệm, bài học xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới, Đại hội XIII của Đảng xác định rõ những nội dung cơ bản trong xây dựng Đảng về chính trị và nhấn mạnh, trong bối cảnh đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế càng đòi hỏi không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. 

Những điểm mới về hệ quan điểm chỉ đạo trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Những điểm mới về hệ quan điểm chỉ đạo trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Bài viết phân tích một số điểm mới trong hệ 5 quan điểm chỉ đạo được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời làm rõ để người học nắm vững, vận dụng các quan điểm chỉ đạo đó; góp phần tạo dựng và củng cố được niềm tin vững chắc, khơi dậy ý chí, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn thể dân tộc để thực hiện cho được các mục tiêu mà Đại hội XIII đã đặt ra.

Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về đối ngoại từ Đại hội VI đến Đại hội XIII

Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về đối ngoại từ Đại hội VI đến Đại hội XIII

(LLCT) - Trải qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, “chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới... Đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1). Đây là thành quả của quá trình tìm tòi, trải nghiệm và phát triển trong nhận thức của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có đổi mới nhận thức về bối cảnh thế giới, khu vực và đặc biệt là nhận thức về đối ngoại.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng Nhà nước ta hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng Nhà nước ta hiện nay

(LLCT) - Xác định xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị, Đại hội XIII của Đảng đã đề ra quan điểm nhằm lãnh đạo thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm này. Tiếp cận từ góc độ vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền, bài viết trình bày nội dung quan điểm của Đảng và nêu một số gợi ý nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trang 2 trong tổng số 9 trang.

Thông tin tuyên truyền