Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Displaying items by tag: giá trị trong giáo dục thanh niên
Displaying items by tag: giá trị trong giáo dục thanh niên

(LLCT) - Thanh niên, sinh viên là lực lượng đông đảo, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”, trong Di chúccho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Người căn dặn “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế, xây dựng chủ nghĩa xã hội” vừa “hồng” vừa “chuyên”; “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Thực hiện lời căn dặn của Người, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm công tác giáo dục thế hệ trẻ, luôn đặt niềm tin vào thanh niên. Đồng thời, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã và đang chứng tỏ vai trò của mình, không ngừng học tập và lao động, góp phần quan trọng làm nên những thành tựu của đất nước.