Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Tôn giáo học sinh thái - Thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay

Tôn giáo học sinh thái - Thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Năm 1996, Trung tâm nghiên cứu tôn giáo thế giới thuộc Đại học Harvard (Mỹ) đã thành lập một dự án Harvard về Tôn giáo và Sinh thái để tạo lập một diễn đàn lớn cho đối thoại liên tôn giữa 10 tôn giáo lớn trên thế giới gồm Phật giáo, Kitô giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Do Thái giáo, Hindu giáo, Jaina, Khổng giáo, Đạo giáo, Shinto (Thần đạo) và các tín ngưỡng truyền thống bản địa. 

Sắp xếp lại đội ngũ những người làm việc ở cấp xã - Một yêu cầu bức thiết hiện nay

(LLCT) - Từ khi thực hiện Pháp lệnh Cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung năm 2003)đến nay, số lượng những người làm việc ở cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã)hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước đã tăng nhanh, là gánh nặng lớn cho ngân sách nhà nước. Tính từ năm 2002 đến năm 2015,cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã tăng 264,35%; gấpkhoảng3 lần số lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên.Do đó,cần phải có biện pháp đồng bộ để sắp xếp, bố trí lại đội ngũ những người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách ở cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm gáng nặng đối với xã hội.

Những nhận thức sai lệch của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận chính trị

Lý luận chính trị có vai trò đặc biệt đối với sự nghiệp cách mạng nói chung, công cuộc đổi mới đất nước nói riêng. Nhưng hiện nay, còn một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận chính trị, dẫn đến những tác hại khôn lường. “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị...”(1) là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoáivề tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã nêu.

Sức mạnh mềm Việt Nam: từ truyền thống đến hiện đại

(LLCT) - Kế thừa kinh nghiệm của cha ông và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển sức mạnh mềm của Việt Nam lên tầm cao mới. Trong tiến trình hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay, việc khơi dậy và tận dụng sức mạnh mềm là vấn đề cấp bách để đưa đất nước phát triển bền vững.

Doanh nhân và công tác vận động doanh nhân trong thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Ra đời và phát triển cùng với sự nghiệp đổi mới, đội ngũ doanh nhân đã đóng vai trò ngày càng lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững. 

Những chuẩn mực đạo đức mới của người cán bộ, đảng viên, công chức viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị, địa phương theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Xây dựng Đảng về đạo đức và những vấn đề đặt ra ở Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Xây dựng Đảng về đạo đức có vai trò quyết định sự trong sạch, vững mạnh và sức chiến đấu của Đảng, được đặc biệt nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội XII. Việc quán triệt chủ trương của Đảng và cụ thể hóa vào điều kiện thực tiễn của Đảng bộ Học viện đã tạo sự chuyển biến mới trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới phong cách làm việc trong cán bộ, đảng viên.

Khuôn mẫu tư duy và định kiến xã hội đối với việc hình thành dư luận xã hội

(LLCT) Dư luận xã hội là tập hợp các ý kiến, thái độ có tính chất phán xét, đánh giá của các nhóm xã hội hay của xã hội nói chung trước những vấn đề mang tính thời sự, có liên quan tới lợi ích chung, thu hút sự quan tâm của nhiều người và được thể hiện trong các nhận định hoặc hành động thực tiễn của họ(1). Nội dung và sắc thái của dư luận xã hội được quy định đầu tiên và chủ yếu bởi trình độ hiểu biết, những đánh giá đúng/sai của công chúng, nhóm xã hội đối với các vấn đề, sự kiện, hiện tượng xã hội. Trong đó, nền tảng của các phản ứng này là các khuôn mẫu tư duy xã hội đã được định hình, tồn tại trong tiềm thức và gắn kết với tâm thế xã hội.

Dịch vụ hành chính công trong nền hành chính nhà nước Việt Nam

Dịch vụ hành chính công trong nền hành chính nhà nước Việt Nam

(LLCT) - Hiện nay, kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là xu thế dân chủ hóa, toàn cầu hóa và hội nhập đang đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi đối với nhà nước trong việc cung ứng dịch vụ công ngày càng cao hơn. Nhà nước không còn là một bộ máy quyền lực đứng trên nhân dân và cai trị nhân dân, mà phải có trách nhiệm phục vụ nhân dân, thể hiện bằng các hoạt động cung ứng dịch vụ công cho nhân dân và các tổ chức.

Khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ

(LLCT) - Thực tế thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ nói chung, trong công tác cán bộ nói riêng trong Đảng thời gian qua cho thấy, hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ thực hiện nghiêm túc, bảo đảm quá trình hoạt động, sinh hoạt vừa đúng nguyên tắc và mở rộng dân chủ trong Đảng, vừa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, vừa phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong công tác tổ chức, cán bộ, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm có đủ cả đức và tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong từng giai đoạn cách mạng. Đồng thời, góp phần bảo đảm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguyên nhân và một số biện pháp ngăn chặn nạn “chạy chức” hiện nay

(LLCT) - “Chạy chức, chạy quyền” đang là một hiện tượng tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, gây bức xúc trong nhân dân, làm giảm uy tín của Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và chế độ XHCN. Đây là một trong những nguyên nhân chính của sự tha hóa quyền lực của bộ máy công quyền và sự tha hóa quyền lực tất yếu dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước.

Báo chí phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý - Những vấn đề đặt ra

(LLCT) - Trong những năm qua, báo chí nước ta đã làm tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Báo chí đã thông tin nhanh nhạy, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế; tham gia giám sát, phản biện chính sách, đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí...Đặc biệt, báo chí đã tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội; góp phần nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý (LĐQL) trong hệ thống chính trị.

Nhà báo với vấn đề giám sát và phản biện xã hội

(LLCT) - Giám sát, phản biện xã hội từ nhân dân và dư luận xã hội thông qua báo chí - truyền thông góp phần kiểm soát quyền lực và hoàn thiện chính sách công. Bài viết này làm rõ nhận thức, thái độ của nhà báo và công chúng đối với vấn đề giám sát, phản biện xã hội qua cuộc điều tra trên phạm vi 4 địa điểm được chọn là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Quảng Ninh; với dung lượng mẫu nghiên cứu trên 900 công chúng và 600 nhà báo.

Xây dựng hình ảnh nhà giáo, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo

Xây dựng hình ảnh nhà giáo, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo

(LLCT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đội ngũ giáo viên nói riêng và những người làm công tác giáo dục nói chung. Người chỉ rõ sư phạm là một nghề đặc biệt vì đối tượng và “sản phẩm” lao động là con người. Để sự nghiệp “trồng người” thành công, theo Người trước hết phải quan tâm đến đội ngũ giáo viên, nhân tố cơ bản, then chốt, có ý nghĩa quyết định.

Đổi mới hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam

(LLCT) - Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, để ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị đòi hỏi phải xây dựng, hoàn thiện thể chế chính trị tương thích với sự vận động, phát triển của thể chế kinh tế, xã hội...

Trang 8 trong tổng số 23 trang.

Thông tin tuyên truyền