Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Sự giống và khác nhau giữa nội dung, phương thức lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Bài viết đưa ra các khái niệm đảng cầm quyền và đảng lãnh đạo; khu biệt nội dung, phương thức lãnh đạo và nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng, đồng thời nhận diện mối quan hệ giữa đảng cầm quyền và đảng lãnh đạo; nội dung, phương thức lãnh đạo và nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng. Bài viết cho rằng lãnh đạo và cầm quyền là hai vấn đề có quan hệ gắn bó với nhau; nội dung, phương thức lãnh đạo và nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng có những điểm khác nhau nhưng đều hướng tới thực hiện mục đích của Đảng.

Một số biến đổi trong văn hóa làng ở đồng bằng Bắc Bộ

Một số biến đổi trong văn hóa làng ở đồng bằng Bắc Bộ

(LLCT) - Trong quá trình xây dựng và triển khai các chiến lược, dự án phát triển nông thôn, các nhà hoạch định chính sách chú ý tới hai nhóm nhân tố mang tính văn hóa: nhân tố tĩnh, mang tính truyền thống, thường chậm thay đổi; nhân tố động dễ thay đổi và có thể thay đổi nhanh(1). Theo đó, văn hóa làng thuộc về các loại nhân tố tĩnh, chậm thay đổi. Văn hóa làng bao gồm những giá trị, những chuẩn mực đã được cộng đồng lựa chọn, được thử thách qua thời gian, được bảo tồn có ý thức hoặc thậm chí, trong một vài trường hợp, là vô thức. Do vậy, những đặc trưng của văn hóa làng Việt ở đồng bằng Bắc Bộ cho đến nay tuy có một vài biến đổi nhưng không hề đứt đoạn với quá khứ, trái lại, có sự tiếp nối bền bỉ và sống động cách sống, cách nghĩ, những hội hè, đình đám, những tập tục, tín ngưỡng của các thế hệ đi trước.

Bàn về sự tồn tại của đạo đức phổ quát trong kỷ nguyên đa văn hóa

(LLCT) - Ngày nay, trong thời đại toàn cầu hóa và đa văn hóa,khi mà ngày càng phổ biếncác quan điểm“đề cao sựđa dạng”hay “tôn trọng sự khác biệt”(1), thì câu hỏi “liệu có thể có một thứ đạo đức phổ quát trong thế giới đa văn hóa này không?” vẫn đang là một vấn đề gây nhiều tranh luận.

Thử tìm hiểu tư duy về phân chia và kiểm soát quyền lực nhà nước Việt Nam qua các bản Hiến pháp

(LLCT) - Tổ chức quyền lực nhà nước là công việc chính trị hàng đầu của mỗi quốc gia. Song điều này sẽ bị chi phối bởi tư duy chính trị pháp lý của người cầm quyền và thực tiễn chính trị của đất nước. Do vai trò quan trọng, nên tổ chức quyền lực nhà nước luôn được quy định ở trong hiến pháp của mỗi nước, mà Việt Nam không phải là một ngoại lệ.

Vấn đề hợp nhất cơ quan kiểm tra và thanh tra - Tiếp cận từ lý thuyết hệ thống

(LLCT) - Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hệ thống chính trị, trong đó có Nhà nước. Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội có hệ thống tổ chức riêng, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan tư pháp đối với cơ quan hành pháp

(LLCT) - Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp, tư pháp”. Lần đầu tiên Hiến pháp quy định 3 cơ quan thực hiện ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp(1) và xác định rõ cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước giữa các cơ quan này thể hiện ở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Phúc trình nhân quyền 2016 của tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) về Việt Nam hoàn toàn vô giá trị

(LLCT) - Vẫn như hằng năm, ngày 19-6-2017, tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) có trụ sở ở Hoa Kỳ đã ra “Phúc trình thường niên” về tình trạng nhân quyền thế giới, trong đó có Việt Nam. Phúc trình năm nay dài 65 trang... Trong phần về Việt Nam được Hãng BBC rút “tít”: “Không chốn dung thân cho các nhà hoạt động vì nhân quyền” ở Việt Nam! Vậy Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) là gì? Nội dung, bản chất của “Phúc trình” năm nay như thế nào? Cơ sở dữ liệu của văn bản có đáng tin cậy không?

Tôn giáo học sinh thái - Thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay

Tôn giáo học sinh thái - Thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Năm 1996, Trung tâm nghiên cứu tôn giáo thế giới thuộc Đại học Harvard (Mỹ) đã thành lập một dự án Harvard về Tôn giáo và Sinh thái để tạo lập một diễn đàn lớn cho đối thoại liên tôn giữa 10 tôn giáo lớn trên thế giới gồm Phật giáo, Kitô giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Do Thái giáo, Hindu giáo, Jaina, Khổng giáo, Đạo giáo, Shinto (Thần đạo) và các tín ngưỡng truyền thống bản địa. 

Sắp xếp lại đội ngũ những người làm việc ở cấp xã - Một yêu cầu bức thiết hiện nay

(LLCT) - Từ khi thực hiện Pháp lệnh Cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung năm 2003)đến nay, số lượng những người làm việc ở cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã)hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước đã tăng nhanh, là gánh nặng lớn cho ngân sách nhà nước. Tính từ năm 2002 đến năm 2015,cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã tăng 264,35%; gấpkhoảng3 lần số lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên.Do đó,cần phải có biện pháp đồng bộ để sắp xếp, bố trí lại đội ngũ những người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách ở cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm gáng nặng đối với xã hội.

Những nhận thức sai lệch của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận chính trị

Lý luận chính trị có vai trò đặc biệt đối với sự nghiệp cách mạng nói chung, công cuộc đổi mới đất nước nói riêng. Nhưng hiện nay, còn một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận chính trị, dẫn đến những tác hại khôn lường. “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị...”(1) là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoáivề tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã nêu.

Sức mạnh mềm Việt Nam: từ truyền thống đến hiện đại

(LLCT) - Kế thừa kinh nghiệm của cha ông và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển sức mạnh mềm của Việt Nam lên tầm cao mới. Trong tiến trình hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay, việc khơi dậy và tận dụng sức mạnh mềm là vấn đề cấp bách để đưa đất nước phát triển bền vững.

Doanh nhân và công tác vận động doanh nhân trong thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Ra đời và phát triển cùng với sự nghiệp đổi mới, đội ngũ doanh nhân đã đóng vai trò ngày càng lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững. 

Những chuẩn mực đạo đức mới của người cán bộ, đảng viên, công chức viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị, địa phương theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Xây dựng Đảng về đạo đức và những vấn đề đặt ra ở Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Xây dựng Đảng về đạo đức có vai trò quyết định sự trong sạch, vững mạnh và sức chiến đấu của Đảng, được đặc biệt nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội XII. Việc quán triệt chủ trương của Đảng và cụ thể hóa vào điều kiện thực tiễn của Đảng bộ Học viện đã tạo sự chuyển biến mới trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới phong cách làm việc trong cán bộ, đảng viên.

Khuôn mẫu tư duy và định kiến xã hội đối với việc hình thành dư luận xã hội

(LLCT) Dư luận xã hội là tập hợp các ý kiến, thái độ có tính chất phán xét, đánh giá của các nhóm xã hội hay của xã hội nói chung trước những vấn đề mang tính thời sự, có liên quan tới lợi ích chung, thu hút sự quan tâm của nhiều người và được thể hiện trong các nhận định hoặc hành động thực tiễn của họ(1). Nội dung và sắc thái của dư luận xã hội được quy định đầu tiên và chủ yếu bởi trình độ hiểu biết, những đánh giá đúng/sai của công chúng, nhóm xã hội đối với các vấn đề, sự kiện, hiện tượng xã hội. Trong đó, nền tảng của các phản ứng này là các khuôn mẫu tư duy xã hội đã được định hình, tồn tại trong tiềm thức và gắn kết với tâm thế xã hội.

Trang 8 trong tổng số 23 trang.

Thông tin tuyên truyền