Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Một số vấn đề về hội và quản lý nhà nước đối với hội ở nước ta hiện nay

Một số vấn đề về hội và quản lý nhà nước đối với hội ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Ở nước ta hiện nay, hội phát triển khá đa dạng và phong phú. Đến cuối năm 2014, cả nước có 52.565 hội. Những năm gần đây, mỗi năm có khoảng 10 hội có phạm vi hoạt động toàn quốc được thành lập. Công tác quản lý nhà nước về hội được đổi mới: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hội tương đối đầy đủ và tiếp tục được bổ sung, cụ thể hóa; hoạt động quản lý nhà nước đổi mới theo hướng tạo điều kiện cho các hội thành lập đúng quy định và hỗ trợ hội hoạt động. Tuy vậy, hiện nay vẫn còn một số hạn chế trong quản lý nhà nước đối với hội. 

Vấn đề an ninh phi truyền thống và vai trò của báo chí truyền thông nước ta hiện nay

(LLCT) - “An ninh phi truyền thống” là một cụm từ bắt đầu được nói đến vào những năm 80 thế kỷ XX, sử dụng nhiều trong thập niên đầu thế kỷ XXI, trở thành một thuật ngữ phổ biến trong các hội nghị, diễn đàn khu vực, quốc tế, hợp tác song phương, đa phương...

Bác bỏ ý kiến Ngày nay trên thế giới và ở Việt Nam không thể có chủ nghĩa xã hội

(LLCT) - Khi nói về xã hội tương lai, Mác tránh đi vào sự mô tả chi tiết mà chỉ khẳng định rõ: CNCS nảy sinh không phải từ hư vô mà từ CNTB. CNTB tiêu biến cũng không phải vào hư vô mà để lại “những dấu vết” trong CNCS. Do đó, giữa chúng tất yếu có một “thời kỳ quá độ chính trị” - thời kỳ quá độ (TKQĐ) như lâu nay thường gọi tắt, với nhà nước là “nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản”

Nâng cao văn hóa ứng xử của người công an nhân dân

Nâng cao văn hóa ứng xử của người công an nhân dân

(LLCT) - Nâng cao Văn hóa ứng xử của người CAND là yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xây dựng nếp sống văn hóa cho mỗi cán bộ, chiến sỹ, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Một số giải pháp khắc phục bệnh lười học tập lý luận chính trị

(LLCT) - Học tập lý luận chính trị (LLCT) là công việc thường xuyên, lâu dài đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhằm hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và công việc. Tuy nhiên, hiện nay ở một số nơi, một số cán bộ, việc học tập LLCT có biểu hiện sao nhãng, coi thường. Nhận diện bệnh lười học tập LLCT để có giải pháp khắc phục là công việc cần thiết hiện nay.

Tư tưởng của John Locke về kiểm soát quyền lực

(LLCT) - John Locke (1632 - 1704), nhà triết học duy vật người Anh, có những cống hiến to lớn trong các lĩnh vực chính trị và pháp luật. Từ phương diện này, ông được xem là một nhà tư tưởng khởi nguồn cho cách mạng dân chủ tư sản. Ba cuộc cách mạng lớn của thế kỷ XVII và XVIII: Cách mạng Anh, Cách mạng Mỹ và Cách mạng Pháp đều bắt rễ từ tư tưởng về “pháp quyền tự nhiên” của John Locke.

Ứng xử với các nước lớn từ kinh nghiệm ngoại giao những ngày đầu độc lập (1945 - 1946)

Ứng xử với các nước lớn từ kinh nghiệm ngoại giao những ngày đầu độc lập (1945 - 1946)

(LLCT) - Thấm nhuần chủ nghĩa yêu nước, truyền thống ngoại giao dân tộc và tiếp thu cóchọn lọc tinh hoa văn hóanhân loại, kinh nghiệm thế giới dưới thế giới quan của chủ nghĩa Mác- Lênin, di sảnngoại giao Hồ Chí Minh vừa mang tính thời đại,vừa mang tính dân tộc sâu sắc. Trường học ngoại giao của Người là thực tiễn cách mạng, những năm bôn ba nước ngoài.Từ cội nguồn ấy, đã hình thànhnên tư tưởng và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh với phương pháp dự báo - nắm bắt thời cơ, ngoại giao tâm công và dĩ bất biến ứng vạn biến. Tư tưởng ngoại giao của Người thể hiệnrõ nét ởnhững năm 1945-1946,trong tình thế cách mạng“ngàn cân treo sợi tóc”.

Vai trò, vị thế của nữ trí thức Việt Nam trong phát triển bền vững

Vai trò, vị thế của nữ trí thức Việt Nam trong phát triển bền vững

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, nữ trí thức Việt Nam đã không ngừng vươn lên khẳng định vị thế của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm nhận nhiều vị trí, trọng trách trong hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu khoa học và giáo dục, đào tạo, đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương, cơ sở.

Những nhân tố tác động đến tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Trong công cuộc đổi mới, xuất hiện nhiều yếu tố mới, tác động nhiều chiều đến tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam, trước hết là 4 nhân tố: Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế; vị thế của người lao động; sự đa dạng của người sử dụng lao động; sự đổi mới của hệ thống tổ chức công đoàn. Thực tế đó đặt ra một số vấn đề với Công đoàn Việt Nam như một số tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài có nhiều tổ chức công đoàn cùng hoạt động và quan niệm công đoàn là một đối trọng với nhà nước và với người sử dụng lao động; một số công ước quốc tế quy định tự do hiệp hội, tự do nghiệp đoàn,... Những nhân tố trên đặt ra yêu cầu Công đoàn phải tự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để khẳng định vị thế trong xã hội và hệ thống chính trị.

Bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa với sự phát huy tự do sáng tạo

(LLCT) - Lịch sử nhân loại, ở tầm phổ quát nhất, chính là lịch sử loài người từng bước vươn lên làm chủ tự nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân. Cùng với sự tích lũy, phát triển tri thức, trí tuệ, hiểu biết và tiềm năng sáng tạo to lớn của mình, sức mạnh và năng lực, khả năng làm chủ tự nhiên, xã hội và bản thân của con người không ngừng được nâng cao theo hướng từng bước khống chế cái tất yếu, để từ “vương quốc của tất yếu bước sang vương quốc của tự do” (Ph.Ănghen).

Khoan dung, độ lượng, vị tha - tinh thần cơ bản của một nền chính trị truyền thống Việt Nam

(LLCT) - Ở Việt Nam, từ thế kỷ X, tầng lớp thống trị phong kiến, với những liều lượng khác nhau đã tiếp thu tư tưởng chính trị Nho giáo. Họ tìm thấy trong Nho giáo một mô hình tổ chức xã hội, xây dựng chính quyền. Chính vì thế mà khi nước Việt Nam được tự chủ thì Hán học lại thịnh vượng hơn thời Bắcthuộc nhiều. Trước hết vì nhà nước phong kiến đã tìm được trong Nho giáo một ý thức hệ vững chắc để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị.

Đảm bảo quyền bào chữa theo quy định của Hiến pháp 2013 và Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

(LLCT) - Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đặt mục tiêu: Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao. Để đạt được mục tiêu này, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp là phải nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử, coi đây là khâu đột phá của hoạt động tư pháp. Theo đó, yêu cầu đầu tiên đối với hoạt động cải cách tư pháp là phải đảm bảo cho bị can, bị cáo thực hiện được quyền tự mình bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa.

Hoàn thiện thể chế quản lý và phát triển các tổ chức xã hội ở nước ta

(LLCT) - Hệ thống các tổ chức xã hội ở nước ta bao gồm nhiều loại hình, gắn bó với Đảng và Nhà nước ở nhiều mức độ khác nhau, có những đóng góp khác nhau vào sự phát triển đất nước. Trong giai đoạn đất nước chuyển mình mạnh mẽ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đòi hỏi phải có thể chế đầy đủ hơn trong việc quản lý và phát triển với các tổ chức này.

Cán bộ trẻ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

(LLCT) - Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là một văn kiện chính trị quan trọngvề công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa to lớn với mỗi cán bộ, đảng viên. Để ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, mỗi đoàn viên thanh niên Học viện cần học tập, quán triệt nghiêm túc những nội dung của Nghị quyết, tích cực biến những tinh thần, tư tưởng đúng đắn của Nghị quyết thành phương châm hành động của mình vì sự phát triển của bản thân và góp phần vào sự phát triển của Học viện.

Chống quan liêu là khâu đột phá làm chuyển biến mọi mặt của hệ thống chính trị

(LLCT) - Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, tình trạng quan liêu trong bộ máy nhà nước đã bước đầu được khắc phục, mang lại niềm tin cho nhân dân và các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Trang 10 trong tổng số 21 trang.