Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Về hai con đường phát triển của nhân loại

(LLCT) - Lịch sử loài người luôn tiến lên theo hướng tiến bộ, văn minh hơn, nhân loại đang tiến tới nấc thang mới theo hai con đường: con đường lịch sử tự nhiên và con đường rút ngắn XHCN. Con đường rút ngắn XHCN được thực hiện bởi cuộc cách mạng XHCN do Đảng Cộng sản  lãnh đạo nhằm xây dựng một xã hội mới không có người bóc lột người, có trình độ phát triển cao của LLSX. Các nước đi theo con đường rút ngắn XHCN, phải kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được trong quá trình phát triển lịch sử tự nhiên; khơi dậy mọi tiềm lực để phát triển.

Đông Á và Việt Nam - địa chính trị và văn hóa, từ lịch sử đến hiện đại

(LLCT) - Sự phát triển của Đông Á và Việt Nam ngoài việc phụ thuộc các yếu tố địa chính trị và văn hóa, còn chịu sự tác động của các yếu tố hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học công nghệ...Trước những tác động của tình hình thế giới hiện nay, sự ổn định về chính trị và phát triển một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng là điều kiện rất quan trọng, để một nước và nhóm nước có thể cùng nhau xây dựng một cộng đồng vì sự phát triển chung bền vững.

Một số điều kiện cơ bản để Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng hiệu quả

Một số điều kiện cơ bản để Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng hiệu quả

(LLCT) - Tham gia xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc. Thông qua tham gia xây dựng Đảng, vai trò của Mặt trận được đề cao và khẳng định rõ hơn; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với thực tiễn đất nước. Nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên được phát hiện và xử lý kịp thời... Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp trong tham gia góp ý xây dựng Đảng chưa ngang tầm với vị trí pháp lý, chính trị.

Một số mặt hạn chế của con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Một số mặt hạn chế của con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đặc biệt quan tâm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên, trước bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, con người Việt Nam vẫn còn những mặt hạn chế, đòi hỏi Đảng ta phải có những chủ trương, giải pháp để sớm khắc phục.

Một số vấn đề về hội và quản lý nhà nước đối với hội ở nước ta hiện nay

Một số vấn đề về hội và quản lý nhà nước đối với hội ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Ở nước ta hiện nay, hội phát triển khá đa dạng và phong phú. Đến cuối năm 2014, cả nước có 52.565 hội. Những năm gần đây, mỗi năm có khoảng 10 hội có phạm vi hoạt động toàn quốc được thành lập. Công tác quản lý nhà nước về hội được đổi mới: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hội tương đối đầy đủ và tiếp tục được bổ sung, cụ thể hóa; hoạt động quản lý nhà nước đổi mới theo hướng tạo điều kiện cho các hội thành lập đúng quy định và hỗ trợ hội hoạt động. Tuy vậy, hiện nay vẫn còn một số hạn chế trong quản lý nhà nước đối với hội. 

Vấn đề an ninh phi truyền thống và vai trò của báo chí truyền thông nước ta hiện nay

(LLCT) - “An ninh phi truyền thống” là một cụm từ bắt đầu được nói đến vào những năm 80 thế kỷ XX, sử dụng nhiều trong thập niên đầu thế kỷ XXI, trở thành một thuật ngữ phổ biến trong các hội nghị, diễn đàn khu vực, quốc tế, hợp tác song phương, đa phương...

Bác bỏ ý kiến Ngày nay trên thế giới và ở Việt Nam không thể có chủ nghĩa xã hội

(LLCT) - Khi nói về xã hội tương lai, Mác tránh đi vào sự mô tả chi tiết mà chỉ khẳng định rõ: CNCS nảy sinh không phải từ hư vô mà từ CNTB. CNTB tiêu biến cũng không phải vào hư vô mà để lại “những dấu vết” trong CNCS. Do đó, giữa chúng tất yếu có một “thời kỳ quá độ chính trị” - thời kỳ quá độ (TKQĐ) như lâu nay thường gọi tắt, với nhà nước là “nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản”

Nâng cao văn hóa ứng xử của người công an nhân dân

Nâng cao văn hóa ứng xử của người công an nhân dân

(LLCT) - Nâng cao Văn hóa ứng xử của người CAND là yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xây dựng nếp sống văn hóa cho mỗi cán bộ, chiến sỹ, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Một số giải pháp khắc phục bệnh lười học tập lý luận chính trị

(LLCT) - Học tập lý luận chính trị (LLCT) là công việc thường xuyên, lâu dài đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhằm hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và công việc. Tuy nhiên, hiện nay ở một số nơi, một số cán bộ, việc học tập LLCT có biểu hiện sao nhãng, coi thường. Nhận diện bệnh lười học tập LLCT để có giải pháp khắc phục là công việc cần thiết hiện nay.

Tư tưởng của John Locke về kiểm soát quyền lực

(LLCT) - John Locke (1632 - 1704), nhà triết học duy vật người Anh, có những cống hiến to lớn trong các lĩnh vực chính trị và pháp luật. Từ phương diện này, ông được xem là một nhà tư tưởng khởi nguồn cho cách mạng dân chủ tư sản. Ba cuộc cách mạng lớn của thế kỷ XVII và XVIII: Cách mạng Anh, Cách mạng Mỹ và Cách mạng Pháp đều bắt rễ từ tư tưởng về “pháp quyền tự nhiên” của John Locke.

Ứng xử với các nước lớn từ kinh nghiệm ngoại giao những ngày đầu độc lập (1945 - 1946)

Ứng xử với các nước lớn từ kinh nghiệm ngoại giao những ngày đầu độc lập (1945 - 1946)

(LLCT) - Thấm nhuần chủ nghĩa yêu nước, truyền thống ngoại giao dân tộc và tiếp thu cóchọn lọc tinh hoa văn hóanhân loại, kinh nghiệm thế giới dưới thế giới quan của chủ nghĩa Mác- Lênin, di sảnngoại giao Hồ Chí Minh vừa mang tính thời đại,vừa mang tính dân tộc sâu sắc. Trường học ngoại giao của Người là thực tiễn cách mạng, những năm bôn ba nước ngoài.Từ cội nguồn ấy, đã hình thànhnên tư tưởng và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh với phương pháp dự báo - nắm bắt thời cơ, ngoại giao tâm công và dĩ bất biến ứng vạn biến. Tư tưởng ngoại giao của Người thể hiệnrõ nét ởnhững năm 1945-1946,trong tình thế cách mạng“ngàn cân treo sợi tóc”.

Vai trò, vị thế của nữ trí thức Việt Nam trong phát triển bền vững

Vai trò, vị thế của nữ trí thức Việt Nam trong phát triển bền vững

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, nữ trí thức Việt Nam đã không ngừng vươn lên khẳng định vị thế của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm nhận nhiều vị trí, trọng trách trong hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu khoa học và giáo dục, đào tạo, đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương, cơ sở.

Những nhân tố tác động đến tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Trong công cuộc đổi mới, xuất hiện nhiều yếu tố mới, tác động nhiều chiều đến tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam, trước hết là 4 nhân tố: Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế; vị thế của người lao động; sự đa dạng của người sử dụng lao động; sự đổi mới của hệ thống tổ chức công đoàn. Thực tế đó đặt ra một số vấn đề với Công đoàn Việt Nam như một số tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài có nhiều tổ chức công đoàn cùng hoạt động và quan niệm công đoàn là một đối trọng với nhà nước và với người sử dụng lao động; một số công ước quốc tế quy định tự do hiệp hội, tự do nghiệp đoàn,... Những nhân tố trên đặt ra yêu cầu Công đoàn phải tự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để khẳng định vị thế trong xã hội và hệ thống chính trị.

Bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa với sự phát huy tự do sáng tạo

(LLCT) - Lịch sử nhân loại, ở tầm phổ quát nhất, chính là lịch sử loài người từng bước vươn lên làm chủ tự nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân. Cùng với sự tích lũy, phát triển tri thức, trí tuệ, hiểu biết và tiềm năng sáng tạo to lớn của mình, sức mạnh và năng lực, khả năng làm chủ tự nhiên, xã hội và bản thân của con người không ngừng được nâng cao theo hướng từng bước khống chế cái tất yếu, để từ “vương quốc của tất yếu bước sang vương quốc của tự do” (Ph.Ănghen).

Khoan dung, độ lượng, vị tha - tinh thần cơ bản của một nền chính trị truyền thống Việt Nam

(LLCT) - Ở Việt Nam, từ thế kỷ X, tầng lớp thống trị phong kiến, với những liều lượng khác nhau đã tiếp thu tư tưởng chính trị Nho giáo. Họ tìm thấy trong Nho giáo một mô hình tổ chức xã hội, xây dựng chính quyền. Chính vì thế mà khi nước Việt Nam được tự chủ thì Hán học lại thịnh vượng hơn thời Bắcthuộc nhiều. Trước hết vì nhà nước phong kiến đã tìm được trong Nho giáo một ý thức hệ vững chắc để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị.

Trang 10 trong tổng số 21 trang.