Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Từ lý luận triết học của C.Mác về tư bản, phê phán những quan điểm không đúng về phạm trù tư bản

Từ lý luận triết học của C.Mác về tư bản, phê phán những quan điểm không đúng về phạm trù tư bản

(LLCT) - “Tư bản” được coi như là phạm trù trung tâm của Bộ Tư bản để C.Mác phân tích chủ nghĩa tư bản (CNTB) bằng quan điểm duy vật lịch sử. Giải quyết những vấn đề cơ bản về phạm trù tư bản từ góc độ triết học giúp chúng ta khẳng định được những chân giá trị trong học thuyết của C.Mác về CNTB và bác bỏ những quan điểm không đúng về tư bản trong tư tưởng của C.Mác.

Phê phán việc đối lập V.I.Lênin với C.Mác trong quan điểm về điều kiện kinh tế của cách mạng vô sản

Phê phán việc đối lập V.I.Lênin với C.Mác trong quan điểm về điều kiện kinh tế của cách mạng vô sản

(LLCT) - Bài viết làm rõ những đóng góp khoa học của V.I.Lênin trong bảo vệ, bổ sung và phát triển học thuyết kinh tế của C.Mác trong điều kiện mới của CNTB cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX thông qua lý luận về CNTB độc quyền và CNTB độc quyền nhà nước, tạo cơ sở khoa học cho sự vận dụng vào thực hiện Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và xây dựng CNXH trong giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước Nga, qua  đó phản bác ý kiến cho rằng V.I.Lênin mâu thuẫn với C.Mác trong quan điểm lý luận kinh tế về điều kiện chín muồi của cách mạng vô sản. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Dòng chảy tiếp nối chủ nghĩa Mác - Lênin - Điều không thể xuyên tạc

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Dòng chảy tiếp nối chủ nghĩa Mác - Lênin - Điều không thể xuyên tạc

(LLCT) - Trong những năm qua, các thế lực thù địch đã không ngừng phủ nhận, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, mà một trong những thủ đoạn thâm độc của chúng là cố tình tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin. Hành động này chẳng khác gì cắt đi một cái gốc quan trọng nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài viết tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh chính là dòng chảy tiếp nối chủ nghĩa Mác - Lênin, đây là điều cần khẳng định, không ai có thể xuyên tạc được.

Vai trò của đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vai trò của đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT) - Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết xác định đây là nội dung cơ bản của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Để thực hiện nhiệm vụ này, thiết yếu phải có sự tham gia của đội ngũ cán bộ trực tiếp nghiên cứu, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng mà Đảng đã lựa chọn.

Tư tưởng của Ph.Ăngghen về “quyền lực công cộng” - Cơ sở lý luận để chống lại âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

Tư tưởng của Ph.Ăngghen về “quyền lực công cộng” - Cơ sở lý luận để chống lại âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

(LLCT) - Bài viết nêu ra quan niệm của Ph.Ăngghen về những đặc trưng cơ bản của nhà nước, phân tích một số nội dung cơ bản trong tư tưởng của ông về “quyền lực công cộng” gồm: tính tất yếu của việc thiết lập quyền lực công cộng; tính giai cấp của quyền lực công cộng; sức mạnh của quyền lực công cộng; đồng thời khẳng định đây là một trong những cơ sở lý luận khoa học để chống lại âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch trong thời gian qua.

Không thể xuyên tạc những giá trị cốt lõi trong Học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác

Không thể xuyên tạc những giá trị cốt lõi trong Học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác

(LLCT) - Học thuyết giá trị thặng dư là "hòn đá tảng" trong lý luận kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trải qua 153 năm, học thuyết này đã trở thành vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp công nhân. Ngày nay, dưới tác động của cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại, lực lượng sản xuất đã có những biến đổi sâu sắc, kéo theo những thay đổi nhất định trong quan hệ sản xuất - xã hội... Sự phát triển này đòi hỏi vừa biết phải vận dụng linh hoạt lý luận này trong điều kiện mới, vừa phải đấu tranh phê phán các tư tưởng hoài nghi, mơ hồ và xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với lý luận của C.Mác.

Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch

Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch

(LLCT) - Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã nêu ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 35, Đảng đã xác định mục tiêu, phương châm chỉ đạo xuyên suốt và thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra. Trong đó, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là một giải pháp cấp thiết. Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực này của cán bộ, đảng viên.

Cần phản bác những quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin về đấu tranh giai cấp

Cần phản bác những quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin về đấu tranh giai cấp

(LLCT) - Tại Đại hội XII, Đảng ta đã khẳng định: “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”(1). Tuy nhiên, trong thời gian qua, trên nhiều diễn đàn khác nhau, các thế lực thù địch đã không ngừng xuyên tạc, phủ nhận bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, bác bỏ từng phần hay toàn bộ học thuyết này, trong đó có vấn đề đấu tranh giai cấp. Do đó, cần phải nhận diện những quan điểm sai trái này và chỉ ra sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta về đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay.

Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở thành phố Hồ Chí Minh

Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở thành phố Hồ Chí Minh

(LLCT) - Nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển và tiến bộ của mỗi địa phương và quốc gia dân tộc. Trong những năm qua, phát triển nguồn nhân lực luôn được coi là chương trình đột phá nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết làm rõ thực trạng chất lượng nguồn nhân lực và đề xuất giải pháp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Nhận thức về cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực lý luận hiện nay

Nhận thức về cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực lý luận hiện nay

(LLCT) - Công tác lý luận phải góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, nhất là âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, từ đó củng cố và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước.

Phải chăng chủ nghĩa Mác - Lênin lỗi thời, không phù hợp với Việt Nam?

Phải chăng chủ nghĩa Mác - Lênin lỗi thời, không phù hợp với Việt Nam?

(LLCT) - Từ khi ra đời, chủ nghĩa Mác - Lênin đã bị xuyên tạc, bóp méo một cách giáo điều hay cơ hội đủ loại. Đặc biệt sau khi CNXH hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu bị sụp đổ thì các thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo chủ nghĩa Mác - Lênin lại càng lớn về quy mô, đa dạng về hình thức, nguy hiểm về tính chất và thâm độc về mức độ. Bài viết góp phần làm rõ bản chất khoa học, cách mạng và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch.

Phát triển xã hội ở Việt Nam - “Quản lý” hay “Quản trị”?

Phát triển xã hội ở Việt Nam - “Quản lý” hay “Quản trị”?

(LLCT) - Đảng Cộng sản Việt Nam xác định phát triển xã hội là hướng đến xây dựng một xã hội công bằng, quan hệ hài hòa giữa các giai tầng xã hội, bảo đảm an sinh và an toàn xã hội. Mục đích phát triển xã hội tất yếu đặt ra nhu cầu đổi mới hoạt động quản lý xã hội, vốn gắn với trách nhiệm của chủ thể nhà nước. Bài viết tóm lược quá trình phát triển lý luận về quản lý khu vực công, chỉ ra những giới hạn của tư duy quản lý hành chính truyền thống, quản lý công mới, và giới thiệu những phát triển mới nhất về tư duy quản trị xã hội hiện đại, từ đó gợi mở những vấn đề lý luận cần làm sáng tỏ liên quan đến quản lý hay quản trị tiến trình phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh

(LLCT) - Hiện nay, các thế lực thù địch sử dụng nhiều âm mưu, thủ đoạn khác nhau xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối cách mạng nước ta. Vì thế, nhận diện đúng và đề ra các giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của chúng là nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trong đó, thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là thanh niên Học viện) vừa là đối tượng chịu tác động, vừa là lực lượng xung kích trong mặt trận này. 

 

Bảo vệ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước trước những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận

Bảo vệ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước trước những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận

(LLCT) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có nội dung rộng và thể hiện trên nhiều phương diện. Một trong những nội dung quan trọng là bảo vệ hệ thống quan điểm lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước chống lại những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận hiện nay. Bài viết sau đây tập trung khẳng định lại những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận.

Phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sai lầm

Phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sai lầm

(LLCT) - Lựa chọn con đường quá độ bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa đi lên CNXH là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn, là sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc ta, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Tuy nhiên, thời gian qua trên một số diễn đàn, nhất là trên các trang mạng xã hội xuất hiện các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận con đường đi lên CNXH ở nước ta. Những quan điểm này không có cơ sở khoa học và thực tiễn. Những thành tựu đạt được sau gần 35 năm đổi mới và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam ngày càng được nhận thức rõ hơn, là những minh chứng thuyết phục để bác bỏ quan điểm sai trái đó. 

Trang 10 trong tổng số 32 trang.

Thông tin tuyên truyền