Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời đại mạng internet

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời đại mạng internet

(LLCT) - Văn hóa doanh nghiệp trong thời đại mạng internet đã làm cho cơ chế quản lý truyền thống từng bước chuyển sang xu hướng lấy văn hóa doanh nghiệp làm trung tâm, lấy con người làm giá trị hạt nhân của doanh nghiệp. “Văn hóa doanh nghiệp” là một khái niệm có tính trừu tượng đã dần dần được cụ thể hóa bằng một số nét đặc trưng và xu hướng mới. Vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện nay cũng chính là sự đáp ứngnhững nhu cầu mới và những cách làm mới trong xã hội hiện đại.

Tác động của bạo lực gia đình đối với việc thực hiện quyền của phụ nữ

(LLCT) - Bạo lực gia đình (BLGĐ) là một vấn đề xã hội nhức nhối gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng mà trước hết là vi phạm đến quyền con người, danh dự, nhân phẩm và tính mạng của mỗi cá nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. BLGĐ làm xói mòn các giá trị truyền thống tốt đẹp, tác động xấu đến môi trường giáo dục thế hệ trẻ, ảnh hưởng đến sự an toàn lành mạnh của cộng đồng và trật tự xã hội.

Sự biến đổi mối quan hệ dân tộc - tôn giáo trong cộng đồng người H’Mông theo Tin lành ở Tây Bắc

(LLCT) - Khảo sát nơi có đông đồng bào H'mông sinh sống  ở các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu về sự biến đổi trong mối quan hệ gia đình, dòng họ và quan hệ cộng đồng của người H'mông theo theo Lin lành. Qua đó, làm rõ tác động của Tin lành đối với cácmối quan hệ xã hội trong cộng đồng H'mông những năm gần đây, từ đó gợi mở đối việc xây dựng hoàn thiện chính sách dân tộc,tôn giáo ở nước ta hiện nay.

Xây dựng văn hóa trường Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Trong một trường học, các thầy nên thi nhau tìm cách dạy sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, nhanh chóng và thiết thực. Các trò nên thi đua nhau học. Đồng thời biết tiết kiệm giấy bút, biết giữ kỷ luật”(1).

Nhận diện kịp thời và đấu tranh mạnh mẽ chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch

(LLCT) - Cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa diễn ra ngày càng quyết liệt, phức tạp, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo ra sức đề kháng trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; giữ vững sự thống nhất cao về chính trị - tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

(LLCT) - Trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay, vấn đề độc lập dân tộc gắn liền với CNXH luôn là một trong những chủ đề nóng. Các thế lực thù địch cho rằng: CNXH sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, thế giới đương đại là thế giới đi theo con đường TBCN nên Việt Nam không thể giữ định hướng XHCN. Những luận điệu đó đã tác động nhất định đối với một số người nhẹ dạ, cả tin. Chính vì thế, rất cần phải lý giải một cách cặn kẽ hơn việc Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.

Đấu tranh chống lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” nhằm chuyển hóa chính trị ở Việt Nam

(LLCT) - “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có quan hệ chặt chẽ với “diễn biến hòa bình”. “Diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đến lượt nó “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, trong đó “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhân tố bên trong quan trọng nhất. Hoạt động lợi dụng vấn đề xã hội dân sự để tác động chuyển hóa chính trị ở nước ta đã và đang được các thế lực thù địch thực hiện theo phương thức như vậy. Do vậy,chúng ta cần hết sức cảnh giác và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những mưu đồ thâm hiểm này.

Phê phán một số quan điểm phủ nhận, xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng

(LLCT) - Độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa là đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới. Đường lối đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và được dư luận quốc tế đồng tình ủng hộ. Nhờ thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xứng đáng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong hơn 30 năm đổi mới.

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế, trình bày sách lý luận chính trị

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế, trình bày sách lý luận chính trị

(LLCT) - Xuất bản sách lý luận chính trị phục vụ đắc lực công tác tư tưởng, lý luận, góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng; giáo dục nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng con người mới, nếp sống mới, đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái.

Trí tuệ nhân tạo: Thành tựu và nỗi lo của con người

Trí tuệ nhân tạo: Thành tựu và nỗi lo của con người

(LLCT) - Trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence - AI) là thuật ngữ chỉ sản phẩm máy móc thông minh do con người tạo ra, có thể tư duy, suy nghĩ, học hỏi và ra quyết định... mô phỏng theo trí tuệ con người. AI xuất hiện từ giữa thế kỷ XX tại Mỹ. Là máy móc thông minh nên mức độ xử lý dữ liệu của AI có phạm vi rộng, tính hệ thống, khoa học và nhanh hơn nhiều so với con người, do vậy là nhân tố cốt lõi của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, sự phát triển của AI cũng dấy lên lo ngại về nguy cơ con người bị “nô lệ hóa”, thậm chí AI có thể làm hại con người nếu con người không tìm ra phương thức kiểm soát hữu hiệu.

Thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn của đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên các Trường Chính trị

(LLCT) - Trường Chính trị tỉnh có chức năng, nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ công chức địa phương.Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của trường, cũng như xây dựng Đảng, nhà trường vững mạnh, yêu cầu hàng đầu là đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, nhân viênphải thực hiện nghiêmkỷ luật phát ngôn. Đây là một vấn đề rất cấp thiết hiện nay.

Sinh viên với việc kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của lối sống truyền thống dân tộc

Sinh viên với việc kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của lối sống truyền thống dân tộc

(LLCT) - Đảng, Nhà nước và xã hội luôn đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ nói chung và sinh viên nói riêng đối với sự phát triển của đất nước. Vì vậy, mỗi sinh viên cần ý thức được nhiệm vụ của mình để nghiêm túc học tập, lao động, trau dồi kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp trở thành người có ích cho xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong quá trình ấy, mỗi sinh viên không thể không kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong đó có lối sống truyền thống để xây dựng, hoàn thiện lối sống, nhân cách của sinh viên phù hợp với yêu cầu xây dựng con người trong điều kiện mới.

Bảo đảm tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội ở Việt Nam hiện nay

Bảo đảm tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội ở Việt Nam hiện nay

(LLCT)- Việt Nam đã có nhiều nỗ lực tăng cường tỉ lệ tham gia của phụ nữ vào các cơ quan dân cử, đặc biệt trong Quốc hội. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đã đề ra chỉ tiêu tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 là trên 35%.

Đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay

(LLCT) Là học thuyết khoa học và cách mạng, vũ khí sắc bén của giai cấp vô sản thế giới, chủ nghĩa Mác-Lênin từ khi ra đời đến nay luôn bị chủ nghĩa đế quốc, các phần tử phản động ra sức chống phá, phủ nhận hòng xóa bỏ. Tình hình đó đặt ra yêu cầu công tác tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản phải kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và mục tiêu chủ nghĩa xã hội.

Hoàn thiện quy định pháp luật về Trường Chính trị  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hoàn thiện quy định pháp luật về Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(LLCT) - Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị. Hiện nay, quy định pháp luật về Trường Chính trị còn thiếu đồng bộ, dẫn đến công tác quản lý nhà nước đối với các trường này kém hiệu lực, hiệu quả. Do đó, cần sớm hoàn thiện để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động và quản lý nhà nước đối với các Trường Chính trị.

Trang 10 trong tổng số 23 trang.

Thông tin tuyên truyền