Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế, trình bày sách lý luận chính trị

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế, trình bày sách lý luận chính trị

(LLCT) - Xuất bản sách lý luận chính trị phục vụ đắc lực công tác tư tưởng, lý luận, góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng; giáo dục nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng con người mới, nếp sống mới, đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái.

Trí tuệ nhân tạo: Thành tựu và nỗi lo của con người

Trí tuệ nhân tạo: Thành tựu và nỗi lo của con người

(LLCT) - Trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence - AI) là thuật ngữ chỉ sản phẩm máy móc thông minh do con người tạo ra, có thể tư duy, suy nghĩ, học hỏi và ra quyết định... mô phỏng theo trí tuệ con người. AI xuất hiện từ giữa thế kỷ XX tại Mỹ. Là máy móc thông minh nên mức độ xử lý dữ liệu của AI có phạm vi rộng, tính hệ thống, khoa học và nhanh hơn nhiều so với con người, do vậy là nhân tố cốt lõi của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, sự phát triển của AI cũng dấy lên lo ngại về nguy cơ con người bị “nô lệ hóa”, thậm chí AI có thể làm hại con người nếu con người không tìm ra phương thức kiểm soát hữu hiệu.

Thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn của đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên các Trường Chính trị

(LLCT) - Trường Chính trị tỉnh có chức năng, nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ công chức địa phương.Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của trường, cũng như xây dựng Đảng, nhà trường vững mạnh, yêu cầu hàng đầu là đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, nhân viênphải thực hiện nghiêmkỷ luật phát ngôn. Đây là một vấn đề rất cấp thiết hiện nay.

Sinh viên với việc kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của lối sống truyền thống dân tộc

Sinh viên với việc kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của lối sống truyền thống dân tộc

(LLCT) - Đảng, Nhà nước và xã hội luôn đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ nói chung và sinh viên nói riêng đối với sự phát triển của đất nước. Vì vậy, mỗi sinh viên cần ý thức được nhiệm vụ của mình để nghiêm túc học tập, lao động, trau dồi kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp trở thành người có ích cho xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong quá trình ấy, mỗi sinh viên không thể không kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong đó có lối sống truyền thống để xây dựng, hoàn thiện lối sống, nhân cách của sinh viên phù hợp với yêu cầu xây dựng con người trong điều kiện mới.

Bảo đảm tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội ở Việt Nam hiện nay

Bảo đảm tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội ở Việt Nam hiện nay

(LLCT)- Việt Nam đã có nhiều nỗ lực tăng cường tỉ lệ tham gia của phụ nữ vào các cơ quan dân cử, đặc biệt trong Quốc hội. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đã đề ra chỉ tiêu tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 là trên 35%.

Đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay

(LLCT) Là học thuyết khoa học và cách mạng, vũ khí sắc bén của giai cấp vô sản thế giới, chủ nghĩa Mác-Lênin từ khi ra đời đến nay luôn bị chủ nghĩa đế quốc, các phần tử phản động ra sức chống phá, phủ nhận hòng xóa bỏ. Tình hình đó đặt ra yêu cầu công tác tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản phải kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và mục tiêu chủ nghĩa xã hội.

Hoàn thiện quy định pháp luật về Trường Chính trị  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hoàn thiện quy định pháp luật về Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(LLCT) - Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị. Hiện nay, quy định pháp luật về Trường Chính trị còn thiếu đồng bộ, dẫn đến công tác quản lý nhà nước đối với các trường này kém hiệu lực, hiệu quả. Do đó, cần sớm hoàn thiện để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động và quản lý nhà nước đối với các Trường Chính trị.

Chủ nghĩa Mác - Lênin không thể lỗi thời!

Chủ nghĩa Mác - Lênin không thể lỗi thời!

(LLCT) - Thời gian gần đây, một số nhà nghiên cứu phương Tây và một bộ phận cán bộ, đảng viên trong nước cho rằng, trong thời đại ngày nay, chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời. Bởi vậy, chúng ta không thể xây dựng được một xã hội mới tốt đẹp, dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh trên nền tảng của học thuyết lỗi thời đó.

Cần khắc phục một số nhận thức sai lầm về doanh nghiệp nhà nước

Cần khắc phục một số nhận thức sai lầm về doanh nghiệp nhà nước

(LLCT) - Những năm vừa qua, nhiều phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam; trong một số cuộc họp, hội thảo khoa học, cũng như ngay trong các cơ quan do vô tình hay cố ý, có một số nhận thức sai lầm có thể gây hậu quả xấu với nền kinh tế nói chung. Đó là quản lý các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), nổi bật là:

Bệnh lãng phí, nguyên nhân và giải pháp khắc phục

(LLCT) - Xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của một Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội là yêu cầu cấp bách hiện nay. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đã làm rõ những biểu hiện của lãng phí trong Đảng, đồng thời chỉ rõ những giải pháp khắc phục.

Sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại mới

(LLCT) - Với bản chất cách mạng của mình, chủ nghĩa Mác - Lênin từ khi ra đời đến nayluôn gặpsự phê phán, công kích của các thế lực đối lập, thù địch. Trước những khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển đất nước, không ít người xuyên tạc, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu, không còn phù hợp với thời đại ngày nay, đòi hỏi phải xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa Mác - Lênin.

Nhận diện và đấu tranh phê phán quan điểm “muốn Việt Nam thực sự dân chủ và phát triển cần thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”

(LLCT) - Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, cả trong thời kỳ giành, giữ chính quyền và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam XHCN hiện nay. Để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam, hướng Việt Nam đi theo quỹ đạo TBCN, các thế lực thù địch đã nhận thức vấn đề đó và chú trọng tấn công vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

Cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng

(LLCT) - Ở Việt Nam, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 đề ra mục tiêu ngăn chặn, triệt tiêu các điều kiện và cơ hội phát sinh tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực nhà nước, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi(1). “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu” được coi là nhiệm vụ trọng tâm thứ hai trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Chỉ dẫn của Hồ Chí Minh phòng, chống tham nhũng từ gốc rễ

(LLCT) - Tham nhũng là hiện tượng khá phổ biến diễn ra ở các quốc gia, với mức độ, tính chất khác nhau. Để có biện pháp phòng chống hiệu quả, cần làm rõ nội hàm, bản chất của tham nhũng, để nhận diện và phòng, chống từ “gốc rễ”(1).

Phát huy vai trò của gia đình trong xây dựng đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên hiện nay

Phát huy vai trò của gia đình trong xây dựng đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên hiện nay

(LLCT)- Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng đầu tiên, là môi trường xã hội gần gũi, quan trọng nhất, nơi các tương tác xã hội hằng ngày của thanh, thiếu niên. Do vậy, gia đình và giáo dục gia đình là một trong những yếu tố tác động quan trọng nhất đối với quá trình phát triển nhân cách và định hướng lối sống của thanh, thiếu niên.

Trang 10 trong tổng số 22 trang.

Thông tin tuyên truyền