Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Bệnh lãng phí, nguyên nhân và giải pháp khắc phục

(LLCT) - Xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của một Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội là yêu cầu cấp bách hiện nay. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đã làm rõ những biểu hiện của lãng phí trong Đảng, đồng thời chỉ rõ những giải pháp khắc phục.

Sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại mới

(LLCT) - Với bản chất cách mạng của mình, chủ nghĩa Mác - Lênin từ khi ra đời đến nayluôn gặpsự phê phán, công kích của các thế lực đối lập, thù địch. Trước những khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển đất nước, không ít người xuyên tạc, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu, không còn phù hợp với thời đại ngày nay, đòi hỏi phải xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa Mác - Lênin.

Nhận diện và đấu tranh phê phán quan điểm “muốn Việt Nam thực sự dân chủ và phát triển cần thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”

(LLCT) - Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, cả trong thời kỳ giành, giữ chính quyền và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam XHCN hiện nay. Để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam, hướng Việt Nam đi theo quỹ đạo TBCN, các thế lực thù địch đã nhận thức vấn đề đó và chú trọng tấn công vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

Cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng

(LLCT) - Ở Việt Nam, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 đề ra mục tiêu ngăn chặn, triệt tiêu các điều kiện và cơ hội phát sinh tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực nhà nước, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi(1). “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu” được coi là nhiệm vụ trọng tâm thứ hai trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Chỉ dẫn của Hồ Chí Minh phòng, chống tham nhũng từ gốc rễ

(LLCT) - Tham nhũng là hiện tượng khá phổ biến diễn ra ở các quốc gia, với mức độ, tính chất khác nhau. Để có biện pháp phòng chống hiệu quả, cần làm rõ nội hàm, bản chất của tham nhũng, để nhận diện và phòng, chống từ “gốc rễ”(1).

Phát huy vai trò của gia đình trong xây dựng đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên hiện nay

Phát huy vai trò của gia đình trong xây dựng đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên hiện nay

(LLCT)- Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng đầu tiên, là môi trường xã hội gần gũi, quan trọng nhất, nơi các tương tác xã hội hằng ngày của thanh, thiếu niên. Do vậy, gia đình và giáo dục gia đình là một trong những yếu tố tác động quan trọng nhất đối với quá trình phát triển nhân cách và định hướng lối sống của thanh, thiếu niên.

Chức năng của Quốc hội theo Hiến pháp 2013 và một số kiến nghị  bảo đảm thực hiện

Chức năng của Quốc hội theo Hiến pháp 2013 và một số kiến nghị bảo đảm thực hiện

(LLCT) - Kể từ khi bộ máy nhà nước Việt Nam được tổ chức theo mô hình XHCN (từ Hiến pháp năm 1959 tới nay), Quốc hội luôn được quy định ba chức năng gồm: lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Ba chức năng này của Quốc hội được quy định rõ trong Hiến pháp năm 2013 và một số văn bản pháp luật hiện hành. Điều 69 Hiến pháp năm 2013 viết Quốc hội “thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước”.

Vấn đề sở hữu, lao động dịch vụ và giá trị thặng dư

(LLCT) - Đảng và Nhà nước ta đang đấu tranh quyết liệt với hiện tượng tham nhũng, tự tha hóa, tự diễn biến, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một số không ít cán bộ và đảng viên. Hy vọng rằng cuộc đấu tranh lần này sẽ đem lại kết quả khả quan hơn để lực lượng sản xuất nói chung, kinh tế tư nhân nói riêng có điều kiện phát triển tốt.

Khoa học lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam - Một số vấn đề cơ bản và cấp bách

(LLCT) - Ở Việt Nam, từ lâu nay, chính trị là yếu tố ảnh hưởng bao trùm, chi phối các hoạt động lãnh đạo, quản lý. Khoa học về lãnh đạo, quản lý dường như chưa xác định được mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, các lý thuyết riêng và chưa có sự độc lập cần thiết so với khoa học chính trị (chính trị học). Trong khi đó, ở các nước phát triển, các môn học về hoạt động lãnh đạo (leadership), khoa học về sự thành công... đã được nghiên cứu, đào tạo một cách chính quy trong nhiều trường đại học. Do vậy, phải khẳng định chúng ta đang có sự lạc hậu trong lĩnh vực này.

Có những nhân tố xã hội chủ nghĩa ở Ấn Độ

(LLCT) - Ấn Độ có nhiều giá trị XHCN vốn tồn tại trong lịch sử và vẫn còn hiện hữu trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Lịch sử cận đại và hiện đại của Ấn Độ cũng đang tiếp nối và bồi đắp cho những nhân tố XHCN ấy, song dường như là bằng những cách thức khác. Xã hội hóa kinh tế và dân chủ hóa chính trị ở Ấn Độ hiện nay có thể được xem là những nhân tố XHCN góp phần làm cho sự phát triển của nước này đạt tới các  tiêu chí nhanh, nhân bản và bền vững. Còn không ít những trở lực trên con đường phát triển của Ấn Độ, nhưng với những di sản của quá khứ, với những nỗ lực cải cách hiện nay, có thể tin tưởng rằng, các nhân tố tích cực ấy sẽ lớn dần.

Một số trao đổi về quản lý hoạt động lễ hội hiện nay

Một số trao đổi về quản lý hoạt động lễ hội hiện nay

(LLCT) - Lễ hội dân gian đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của cộng đồng. Ở đó không chỉ có sự phản chiếu mà còn là môi trường bảo tồn, làm giàu và phát huy những giá trị của bản sắc văn hoá dân tộc. Bên cạnh những giá trị tích cực, to lớn là nhiềuvấn đề phức tạp, gây bức xúc, cần giải quyết để làm lành mạnh hóa lễ hội. 

Phát huy các giá trị văn hóa của đạo Cao đài trong đời sống cư dân Nam Bộ hiện nay

Phát huy các giá trị văn hóa của đạo Cao đài trong đời sống cư dân Nam Bộ hiện nay

(LLCT) - Đạo Cao đài là tôn giáo do người Việt Nam sáng lập năm 1926 tại Tây Ninh nên mang đặc điểm văn hoá của cư dân Nam Bộ.Hiện nay, đạo Cao đài có trên 1 vạn chức sắc, gần 3 vạn chức việc, khoảng 2,4 triệu tín đồ, với 958 tổ chức họ đạo cơ sở, hàng nghìn cơ sở thờ tự(1). Các giá trị văn hóa của đạo Cao đài được kết tinh, lan tỏa, hình thành cộng đồng văn hóa riêng, có giá trị thiết thực trong đời sống cư dân Nam Bộ.

Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử các vụ án hình sự theo tinh thần Hiến pháp 2013

(LLCT) - Tranh tụng trong xét xử các vụ án hình sự là việc các bên tham gia tố tụng đưa ra quan điểm, chứng cứ và tranh luận của mình (chủ yếu là bên buộc tội và bên bào chữa) để làm sáng tỏ sự thật của vụ án trên cơ sở những chứng cứ không thể bác bỏ và quy định pháp luật để hội đồng xét xử phán quyết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và quy trách nhiệm pháp lý đối với bị cáo, bị hại, qua đó bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật.

Đặc điểm hoạt động của cán bộ lãnh đạo chính trị

(LLCT) - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị trí của cán bộ là "người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng"(1). Như vậy, cán bộ là lực lượng nòng cốt của Đảng, của Nhà nước, làm nhiệm vụ hướng dẫn, tổ chức,triển khai thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước trong hoạt động thực tiễn; là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với quần chúng nhân dân.

Về hai con đường phát triển của nhân loại

(LLCT) - Lịch sử loài người luôn tiến lên theo hướng tiến bộ, văn minh hơn, nhân loại đang tiến tới nấc thang mới theo hai con đường: con đường lịch sử tự nhiên và con đường rút ngắn XHCN. Con đường rút ngắn XHCN được thực hiện bởi cuộc cách mạng XHCN do Đảng Cộng sản  lãnh đạo nhằm xây dựng một xã hội mới không có người bóc lột người, có trình độ phát triển cao của LLSX. Các nước đi theo con đường rút ngắn XHCN, phải kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được trong quá trình phát triển lịch sử tự nhiên; khơi dậy mọi tiềm lực để phát triển.

Trang 10 trong tổng số 22 trang.