Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Giải quyết tốt vấn đề an dân góp phần phòng ngừa “điểm nóng”, “vụ việc phức tạp”

(LLCT)- “Dân an cư lạc nghiệp” thì quốc gia mới thái bình thịnh vượng. Đó là tổng kết từ lịch sử Việt Nam qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Bài học đó còn nguyên giá trị đến ngày nay. Có an dân mới đảm bảo cho sự ổn định và phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0. Từ lý luận giải quyết điểm nóng, vụ việc phức tạp, áp dụng tổng hợp các giải pháp về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, bài viết đề xuất giải pháp để giải quyết tốt vấn đề an dân góp phần phòng ngừa “điểm nóng”, “vụ việc phức tạp”.

Bản lĩnh chính trị của Đảng trước những khó khăn, thử thách

(LLCT) Gần 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng không phải lúc nào cũng thuận lợi mà là cả một chặng đường dài phải vượt qua nhiều thách thức, khó khăn. Có những thời điểm lịch sử đặt ra thử thách “ngặt nghèo”, thậm chí có lúc vận mệnh dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”. Lãnh đạo đất nướcvượt qua thử thách trong những thời điểm khó khăn đó là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Vấn đề bản quyền trong phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta hiện nay

Vấn đề bản quyền trong phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo hộ bản quyền tác giả nhằm bảo vệ những thành quả lao động sáng tạo của cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, hoạt động thực thi bảo hộ bản quyền nói chung, bản quyền trong công nghiệp văn hóa ở nước ta nói riêng còn nhiều hạn chế, bất cập, tình trạng vi phạm bản quyền diễn ra khá phổ biến, đa dạng và ngày càng tinh vi hơn. Do vậy, cần phải có các giải pháp khả thi để sớm khắc phục.

Một số thách thức đặt ra trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Một số thách thức đặt ra trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

(LLCT) - Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động đến mọi quốc gia trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Việt Nam không nằm ngoài sự tác động đó. Bên cạnh những tác động đa chiều cả về mặt tích cực và tiêu cực đến các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội..., cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 còn tạo ra những ưu thế cùng những thách thức đòi hỏi cần được nhận thức và giải quyết nhằm tăng cường sức mạnh quân sự, quốc phòng Việt Nam, đặc biệt trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị giai đoạn hiện nay.

Vai trò nhà nước đối với dịch vụ công trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, cải cách hành chính

(LLCT) - Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, cải cách hành chính, Nhà nước không chỉ tổ chức, quản lý xã hội bằng các thiết chế pháp luật mà còn phải thông qua việc thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu của người dân - cung ứng các dịch vụ công cho xã hội. Để thực hiện tốt chức năng này, cần phải đổi mới và xác định rõ hơn vai trò, chức năng của bộ máy nhà nước nói chung, vai trò, trách nhiệm trong cung cấp dịch vụ công nói riêng nhằm hướng tới nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động này, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của người dân và xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững và xây dựng Nhà nước ngày càng vững mạnh.

Đóng góp của các tạp chí khoa học lý luận chính trị trong tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về công tác cán bộ

(LLCT) - Trong những năm qua, các tạp chí khoa học lý luận chính trị đã có những đóng góp quan trọng vào công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận nói chung và công tác cán bộ nói riêng thông qua việc đăng tải các công trình nghiên cứu về vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những hạn chế, bất cập đòi hỏi các tạp chí phải có các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng.

 

Đảng lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp

(LLCT) - Công an nhân dân (CAND) là một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốcXHCN, lực lượng CAND được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, rèn luyện và lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt.Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, lực lượng Công an đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mở ra một giai đoạn mới của cách mạng nước ta, giai đoạn xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN, đấu tranh giải phóng miền Nam đi đến thống nhất đất nước.

Về mô hình vườn ươm doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Nhận thức rõ vai trò, tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với nền kinh tế đất nước, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển, trong đó các Vườn ươm doanh nghiệp (bussiness incubator) được coi là một công cụ hữu hiệu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

 

 

 

Sự cần thiết phải có luật an ninh mạng

Sự cần thiết phải có luật an ninh mạng

(LLCT) - Nhằm tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; khắc phục hạn chế, yếu kém liên quan đến bảo vệ an ninh mạng, Kỳ họp thứ 5 (từ ngày 21-5-2018 đến ngày 15-6-2018), Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng năm 2018 (sau đây gọi là Luật An ninh mạng). Không như một số luận điểm xuyên tạc của kẻ xấu, Luật hoàn toàn phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự phù hợp với thông lệ quốc tế(1).

 

Thật là sai trái khi phủ nhận Học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác

(LLCT) - C.Mác đã khẳng định CNTB không hề thay đổi bản chất bóc lột giá trị thặng dư của công nhân. Nhưng ngày nay, CNTB đã điều chỉnh về kinh tế để thích nghi với quan hệ sở hữu tư nhân, làm cho nhiều người lầm tưởng là CNTB đã thay đổi bản chất. Đặc biệt, sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã trở thành “cớ” để các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác.

WEF ASEAN 2018: Việt Nam cần làm gì để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức?

WEF ASEAN 2018: Việt Nam cần làm gì để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức?

(LLCTHội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 13-9-2018, với chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” đã thành công tốt đẹp,nhiều đề xuất được đưa ra nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững trong khu vực và thế giới. Vấn đề đặt ra hiện nay là Việt Nam cần làm gì và bằng cách nào để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức do Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại?

Thực hiện tốt sinh hoạt chi bộ - biện pháp quan trọng để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Thực hiện tốt sinh hoạt chi bộ - biện pháp quan trọng để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

(LLCT) - Sinh hoạt Đảng nói chung, sinh hoạt chi bộ nói riêng là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng và trở thành một quy định mang tính nguyên tắc trong mọi hoạt động của Đảng.

Công nghiệp văn hóa đối với phát triển bền vững đất nước

Công nghiệp văn hóa đối với phát triển bền vững đất nước

(LLCT) - Nước ta lại có không ít lợi thế để phát triển CNVH trên một số lĩnh vực, tuy lợi thế này còn ở dạng tiềm năng, cần có đầu tư lớn, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, đặc biệt là ngành công nghiệp du lịch, phát triển các dịch vụ văn hóa du lịch.

Phê phán sự phê phán thiếu tính khoa học đối với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Bài viết tập trung phê phán quan điểm cho rằng: chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ phù hợp với thế kỷ XIX, cùng lắm là đầu thế kỷ XX, ở các nước Tây Âu, chứ không thích hợp với các nước phương Đông lạc hậu như Việt Nam; Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam là “một sai lầm của lịch sử”,“đã kìm hãm sự phát triển của đất nước”; “Người tiếp thu mù quáng chủ nghĩa Mác - Lênin chứ không hề có tư tưởng cao siêu”; đồng thời chỉ ra đây là là một sự bôi nhọ, vu khống trắng trợn, phi văn hóa, thiếu tính khoa học của những người phê phán chủ nghĩa Mác - Lênin.

Phải chăng Ph.Ăngghen đã “trở cờ”?

(LLCT) - Tháng 3-1895, Ph.Ăngghen hoàn thành viết “Lời nói đầu” cho tác phẩm “Đấu tranh giai cấp ở Pháp 1848-1850” của C.Mác. Sau khi tác phẩm được công bố, một số nhân vật xét lại đã trích đăng một số đoạn, nhưng tách rời hoàn cảnh ra đời, và kết luận đây là “di chúc chính trị”, sự “trở cờ” của Ph.Ăngghen. Vậy, thực chất những quan điểm của ông là gì? Bài viết dưới đây sẽ phân tích bối cảnh và nội dung những quan điểm đó.

Trang 2 trong tổng số 21 trang.