Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Nâng cao chất lượng hoạt động mỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa và con người Việt Nam

Nâng cao chất lượng hoạt động mỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa và con người Việt Nam

(LLCT) - Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, mỹ thuật nước ta đã có sự phát triển, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đời sống tinh thần và môi trường thẩm mỹ của nhân dân, hình thành lối sống, lối ứng xử văn hóa nhân văn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bài viết làm rõ những thành tựu, hạn chế, đề xuất một số giải pháp phát triển hoạt động mỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa và con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Cách mạng thông tin hiện đại và những tác động toàn cầu

Cách mạng thông tin hiện đại và những tác động toàn cầu

(LLCT) - Cách mạng thông tin toàn cầu hiện đại (Cách mạng thông tin lần thứ năm) và những chuyển biến mà nó đã và đang đem lại cho toàn xã hội và mỗi người, là mở đầu và nội dung chủ yếu của kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại. Thực chất của cách mạng thông tin hiện đại là gì và cuộc cách mạng này mang đến điều gì mới cho xã hội và con người, cần phải làm gì để hài hòa nhu cầu và năng lực của con người với dòng thông tin đa tầng và biến đổi như vũ bão hiện nay. Bài viết góp phần làm rõ các vấn đề nêu trên.

Tầm quan trọng, cơ hội và thách thức đối với đổi mới sáng tạo trong khu vực công

Tầm quan trọng, cơ hội và thách thức đối với đổi mới sáng tạo trong khu vực công

(LLCT) - Đổi mới khu vực công là tìm kiếm các phương tiện mới và tốt hơn để đạt được các mục đích công. Đổi mới sáng tạo trong khu vực công không chỉ tạo ra sự đổi mới bên trong mà còn góp phần, tạo điều kiện để đổi mới bên ngoài khu vực công hay toàn xã hội. Bài viết khái quát một số vấn đề lý luận về đổi mới sáng tạo trong khu vực công, đồng thời chỉ ra các cơ hội và thách thức đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại Việt Nam.

Báo chí, truyền thông với truyền thông chính sách kinh tế tại Việt Nam

Báo chí, truyền thông với truyền thông chính sách kinh tế tại Việt Nam

(LLCT) - Truyền thông chính sách là một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí, truyền thông. Hệ thống truyền thông như cầu nối giữa chính phủ và công chúng để giám sát và định hướng thông tin. Truyền thông đại chúng do vậy đóng vai trò quan trọng, tác động sâu rộng đến toàn bộ quá trình chính sách. 

 

Truyền thông đại chúng với quá trình xây dựng và thực thi chính sách công

Truyền thông đại chúng với quá trình xây dựng và thực thi chính sách công

(LLCT) - Truyền thông đại chúng có vai trò quan trọng xuyên suốt quy trình chính sách công. Với vai trò quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội nói chung và trong truyền thông chính sách nói riêng, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông. Bài viết làm rõ vai trò của truyền thông đại chúng trong việc truyền thông chính sách công hiện nay.

Phát huy đạo đức, văn hóa kinh doanh của doanh nhân nhằm phát triển bền vững

Phát huy đạo đức, văn hóa kinh doanh của doanh nhân nhằm phát triển bền vững

(LLCT) - Đạo đức và văn hóa kinh doanh của doanh nhân là những yếu tố quan trọng, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển bền vững. Bài viết phân tích vai trò của đạo đức và văn hóa kinh doanh, chỉ rõ thực trạng, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp phát huy đạo đức, văn hóa kinh doanh của doanh nhân Việt Nam góp phần phát triển bền vững đất nước.

Kinh tế ngầm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Kinh tế ngầm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(LLCT) - Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế ngầm phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực, kinh tế ngầm cũng gây ra những tác động bất lợi đối với nền kinh tế và hệ thống pháp luật. Bài viết phân tích những ảnh hưởng của kinh tế ngầm đối với nền kinh tế và hệ thống pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế ngầm trong thời gian tới.

Phát huy tính tích cực, chủ động nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ chính quyền cơ sở

Phát huy tính tích cực, chủ động nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ chính quyền cơ sở

(LLCT) - Cán bộ hệ thống chính trị cấp cơ sở là những người trực tiếp tuyên truyền và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, ý thức pháp luật của cán bộ chính quyền cấp cơ sở là yếu tố có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Bài viết phân tích vai trò của ý thức pháp luật đối với phẩm chất, năng lực của cán bộ chính quyền cơ sở và nêu các giải pháp phát huy tính tích cực, chủ động của đội ngũ này trong việc tự nâng cao ý thức pháp luật.

Phát huy vai trò thanh niên trong thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Phát huy vai trò thanh niên trong thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

(LLCT) - Thanh niên là lực lượng xung kích, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo nói riêng. Bài viết làm rõ vai trò của thanh niên trong việc phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện nay; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường vai trò của thanh niên trong thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

Phát huy vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong công tác thông tin đối ngoại

Phát huy vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong công tác thông tin đối ngoại

(LLCT) - Trong công tác thông tin đối ngoại, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có vai trò quan trọng, là lực lượng tuyến đầu thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại địa bàn ngoài nước, là kênh nhanh nhất, hữu hiệu nhất để truyền tải thông tin trong nước đến với bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Các cơ quan đại diện đang ngày càng chủ động, tích cực thông tin về những thành tựu đổi mới của đất nước và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc gia trên trường quốc tế.

Tư duy, phương pháp chính trị Việt Nam

Tư duy, phương pháp chính trị Việt Nam

(LLCT) - Tư duy và phương pháp chính trị Việt Nam là trí tuệ, là lý luận đồng thời cũng là quá trình thực hành đường lối. Có tư duy, phương pháp chính trị tốt sẽ giải quyết được những nhiệm vụ cách mạng đặt ra. Bài viết làm rõ vai trò và mối quan hệ tư duy, phương pháp chính trị và luận bàn về cách thức để thể hiện nền chính trị khoa học, cách mạng và tiến bộ của Việt Nam hiện nay.

Từ tham nhũng kinh tế đến tham nhũng chính trị và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - nguy cơ và giải pháp ngăn chặn

Từ tham nhũng kinh tế đến tham nhũng chính trị và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - nguy cơ và giải pháp ngăn chặn

(LLCT) - Tham nhũng ở Việt Nam ngày càng tinh vi, phức tạp, nhiều vụ đã có sự cấu kết từ cán bộ, công chức cơ quan trung ương đến địa phương. Bài viết góp phần làm rõ hơn các khái niệm “tham nhũng kinh tế”, “tham nhũng chính trị” hiện nay và mối quan hệ giữa các loại tham nhũng này, dự báo về bước chuyển hóa sang “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và một số giải pháp ngăn chặn.

Nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục và đào tạo

Nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục và đào tạo

(LLCT) - Đảng ta xác định, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Trong công cuộc đổi mới, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được Đảng ta vận dụng và phát triển sáng tạo, trở thành nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy nội lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Ngành giáo dục và đào tạo đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để việc học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành.

 “Báo hóa” tạp chí điện tử - thực trạng và giải pháp

“Báo hóa” tạp chí điện tử - thực trạng và giải pháp

(LLCT) - Trong thời đại chuyển đổi số, công nghệ 4.0 đã thúc đẩy các tờ báo luôn tìm mọi cách để đưa tin nhanh nhất. Tuy nhiên, một bộ phận người làm báo đang dễ dàng đánh đổi giá trị cao quý của nghề báo để chạy theo giá trị vật chất, trong đó có hiện tượng “báo hóa” tạp chí, khiến công chúng rất bức xúc và yêu cầu cần được chấn chỉnh, xử lý.

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông đối ngoại về bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông đối ngoại về bảo vệ chủ quyền biển, đảo

(LLCT) - Trong bối cảnh tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động truyền thông đối ngoại được Đảng và Nhà nước ta vận dụng với vai trò là một kênh thông tin hiệu quả trong việc đưa ra các quan điểm, sáng kiến, nhằm xoa dịu tình hình tranh chấp giữa các bên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông đối ngoại về bảo vệ chủ quyền biển, đảo là rất cần thiết. Bài viết đề xuất các giải phápđẩy mạnh hoạt động truyền thông đối ngoại về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, nhằm góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trang 2 trong tổng số 32 trang.

Thông tin tuyên truyền