Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Vấn đề sở hữu, lao động dịch vụ và giá trị thặng dư

(LLCT) - Đảng và Nhà nước ta đang đấu tranh quyết liệt với hiện tượng tham nhũng, tự tha hóa, tự diễn biến, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một số không ít cán bộ và đảng viên. Hy vọng rằng cuộc đấu tranh lần này sẽ đem lại kết quả khả quan hơn để lực lượng sản xuất nói chung, kinh tế tư nhân nói riêng có điều kiện phát triển tốt.

Khoa học lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam - Một số vấn đề cơ bản và cấp bách

(LLCT) - Ở Việt Nam, từ lâu nay, chính trị là yếu tố ảnh hưởng bao trùm, chi phối các hoạt động lãnh đạo, quản lý. Khoa học về lãnh đạo, quản lý dường như chưa xác định được mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, các lý thuyết riêng và chưa có sự độc lập cần thiết so với khoa học chính trị (chính trị học). Trong khi đó, ở các nước phát triển, các môn học về hoạt động lãnh đạo (leadership), khoa học về sự thành công... đã được nghiên cứu, đào tạo một cách chính quy trong nhiều trường đại học. Do vậy, phải khẳng định chúng ta đang có sự lạc hậu trong lĩnh vực này.

Có những nhân tố xã hội chủ nghĩa ở Ấn Độ

(LLCT) - Ấn Độ có nhiều giá trị XHCN vốn tồn tại trong lịch sử và vẫn còn hiện hữu trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Lịch sử cận đại và hiện đại của Ấn Độ cũng đang tiếp nối và bồi đắp cho những nhân tố XHCN ấy, song dường như là bằng những cách thức khác. Xã hội hóa kinh tế và dân chủ hóa chính trị ở Ấn Độ hiện nay có thể được xem là những nhân tố XHCN góp phần làm cho sự phát triển của nước này đạt tới các  tiêu chí nhanh, nhân bản và bền vững. Còn không ít những trở lực trên con đường phát triển của Ấn Độ, nhưng với những di sản của quá khứ, với những nỗ lực cải cách hiện nay, có thể tin tưởng rằng, các nhân tố tích cực ấy sẽ lớn dần.

Một số trao đổi về quản lý hoạt động lễ hội hiện nay

Một số trao đổi về quản lý hoạt động lễ hội hiện nay

(LLCT) - Lễ hội dân gian đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của cộng đồng. Ở đó không chỉ có sự phản chiếu mà còn là môi trường bảo tồn, làm giàu và phát huy những giá trị của bản sắc văn hoá dân tộc. Bên cạnh những giá trị tích cực, to lớn là nhiềuvấn đề phức tạp, gây bức xúc, cần giải quyết để làm lành mạnh hóa lễ hội. 

Phát huy các giá trị văn hóa của đạo Cao đài trong đời sống cư dân Nam Bộ hiện nay

Phát huy các giá trị văn hóa của đạo Cao đài trong đời sống cư dân Nam Bộ hiện nay

(LLCT) - Đạo Cao đài là tôn giáo do người Việt Nam sáng lập năm 1926 tại Tây Ninh nên mang đặc điểm văn hoá của cư dân Nam Bộ.Hiện nay, đạo Cao đài có trên 1 vạn chức sắc, gần 3 vạn chức việc, khoảng 2,4 triệu tín đồ, với 958 tổ chức họ đạo cơ sở, hàng nghìn cơ sở thờ tự(1). Các giá trị văn hóa của đạo Cao đài được kết tinh, lan tỏa, hình thành cộng đồng văn hóa riêng, có giá trị thiết thực trong đời sống cư dân Nam Bộ.

Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử các vụ án hình sự theo tinh thần Hiến pháp 2013

(LLCT) - Tranh tụng trong xét xử các vụ án hình sự là việc các bên tham gia tố tụng đưa ra quan điểm, chứng cứ và tranh luận của mình (chủ yếu là bên buộc tội và bên bào chữa) để làm sáng tỏ sự thật của vụ án trên cơ sở những chứng cứ không thể bác bỏ và quy định pháp luật để hội đồng xét xử phán quyết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và quy trách nhiệm pháp lý đối với bị cáo, bị hại, qua đó bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật.

Đặc điểm hoạt động của cán bộ lãnh đạo chính trị

(LLCT) - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị trí của cán bộ là "người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng"(1). Như vậy, cán bộ là lực lượng nòng cốt của Đảng, của Nhà nước, làm nhiệm vụ hướng dẫn, tổ chức,triển khai thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước trong hoạt động thực tiễn; là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với quần chúng nhân dân.

Về hai con đường phát triển của nhân loại

(LLCT) - Lịch sử loài người luôn tiến lên theo hướng tiến bộ, văn minh hơn, nhân loại đang tiến tới nấc thang mới theo hai con đường: con đường lịch sử tự nhiên và con đường rút ngắn XHCN. Con đường rút ngắn XHCN được thực hiện bởi cuộc cách mạng XHCN do Đảng Cộng sản  lãnh đạo nhằm xây dựng một xã hội mới không có người bóc lột người, có trình độ phát triển cao của LLSX. Các nước đi theo con đường rút ngắn XHCN, phải kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được trong quá trình phát triển lịch sử tự nhiên; khơi dậy mọi tiềm lực để phát triển.

Đông Á và Việt Nam - địa chính trị và văn hóa, từ lịch sử đến hiện đại

(LLCT) - Sự phát triển của Đông Á và Việt Nam ngoài việc phụ thuộc các yếu tố địa chính trị và văn hóa, còn chịu sự tác động của các yếu tố hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học công nghệ...Trước những tác động của tình hình thế giới hiện nay, sự ổn định về chính trị và phát triển một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng là điều kiện rất quan trọng, để một nước và nhóm nước có thể cùng nhau xây dựng một cộng đồng vì sự phát triển chung bền vững.

Một số điều kiện cơ bản để Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng hiệu quả

Một số điều kiện cơ bản để Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng hiệu quả

(LLCT) - Tham gia xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc. Thông qua tham gia xây dựng Đảng, vai trò của Mặt trận được đề cao và khẳng định rõ hơn; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với thực tiễn đất nước. Nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên được phát hiện và xử lý kịp thời... Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp trong tham gia góp ý xây dựng Đảng chưa ngang tầm với vị trí pháp lý, chính trị.

Một số mặt hạn chế của con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Một số mặt hạn chế của con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đặc biệt quan tâm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên, trước bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, con người Việt Nam vẫn còn những mặt hạn chế, đòi hỏi Đảng ta phải có những chủ trương, giải pháp để sớm khắc phục.

Một số vấn đề về hội và quản lý nhà nước đối với hội ở nước ta hiện nay

Một số vấn đề về hội và quản lý nhà nước đối với hội ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Ở nước ta hiện nay, hội phát triển khá đa dạng và phong phú. Đến cuối năm 2014, cả nước có 52.565 hội. Những năm gần đây, mỗi năm có khoảng 10 hội có phạm vi hoạt động toàn quốc được thành lập. Công tác quản lý nhà nước về hội được đổi mới: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hội tương đối đầy đủ và tiếp tục được bổ sung, cụ thể hóa; hoạt động quản lý nhà nước đổi mới theo hướng tạo điều kiện cho các hội thành lập đúng quy định và hỗ trợ hội hoạt động. Tuy vậy, hiện nay vẫn còn một số hạn chế trong quản lý nhà nước đối với hội. 

Vấn đề an ninh phi truyền thống và vai trò của báo chí truyền thông nước ta hiện nay

(LLCT) - “An ninh phi truyền thống” là một cụm từ bắt đầu được nói đến vào những năm 80 thế kỷ XX, sử dụng nhiều trong thập niên đầu thế kỷ XXI, trở thành một thuật ngữ phổ biến trong các hội nghị, diễn đàn khu vực, quốc tế, hợp tác song phương, đa phương...

Bác bỏ ý kiến Ngày nay trên thế giới và ở Việt Nam không thể có chủ nghĩa xã hội

(LLCT) - Khi nói về xã hội tương lai, Mác tránh đi vào sự mô tả chi tiết mà chỉ khẳng định rõ: CNCS nảy sinh không phải từ hư vô mà từ CNTB. CNTB tiêu biến cũng không phải vào hư vô mà để lại “những dấu vết” trong CNCS. Do đó, giữa chúng tất yếu có một “thời kỳ quá độ chính trị” - thời kỳ quá độ (TKQĐ) như lâu nay thường gọi tắt, với nhà nước là “nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản”

Nâng cao văn hóa ứng xử của người công an nhân dân

Nâng cao văn hóa ứng xử của người công an nhân dân

(LLCT) - Nâng cao Văn hóa ứng xử của người CAND là yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xây dựng nếp sống văn hóa cho mỗi cán bộ, chiến sỹ, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Trang 11 trong tổng số 22 trang.