Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Vấn đề gia đình và giải phóng phụ nữ trong tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước” của Mác và Ph.Ăngghen

(LLCT) - Mặc dù C.Mác hầu như không trực tiếp viết gì đề cập đến chủ đề gia đình và giới, nhưng “Nguồn gốc của gia đình, chế độ tư hữu và Nhà nước” (1884), tác phẩm mà ông viết chung cùng Ph.Ăngghen, vẫn luôn được coi là tác phẩm tiên phong viết về lịch sử của gia đình. Nó cũng được coi là căn cứ lý luận cơ bản và quan trọng của những người theo lý thuyết nữ quyền mácxít.

Xác lập triết lý văn hóa công vụ trong cải cách hành chính nhà nước

Xác lập triết lý văn hóa công vụ trong cải cách hành chính nhà nước

(LLCT) - Trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách hành chính nhà nước được lấy làm trọng tâm. Bắt đầu từ những mô hình thí điểm về chấn chỉnh thủ tục hành chính đến Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, được xây dựng một cách quy mô cho đến nay, diễn ra đã hơn 20 năm. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, cải cách hành chính nhà nước tiến hành chậm, những kết quả đạt được còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu, đổi mới toàn diện theo chủ trương của Đảng.

Thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

(LLCT) - Thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật ĐảngXuất phát từ nguyên tắc tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh của Đảng, “Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác”(1), như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, nên khi nói đến công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng, nhiều người thường hiểu theo nghĩa tập trung, thiên về áp dụng các biện pháp mang tính mệnh lệnh, trừng phạt, răn đe. Đó là cách hiểu phiến diện, một chiều về công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng. Cần phải nhận thức đúng đắn, nhất quán và thống nhất về mối quan hệ biện chứng và thực hiện tốt cả hai mặt của nguyên tắc tập trung, dân chủ trong công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Dân chủ và những trở lực cần khắc phục ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Đại hội XII của Đảng khẳng định: Dân chủ là một trong những nội dung hợp thành mục tiêu và động lực của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay(1). Quan điểm này là sự kế thừa và phát triển học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa dân chủ và chủ nghĩa xã hội; về mục tiêu và động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Tìm hiểu quan điểm của đồng chí Lê Duẩn về phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản cầm quyền

(LLCT) - Đồng chí Lê Duẩn là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là một Tổng Bí thư tài năng, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí có nhiều đóng góp quan trọng về lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng và hoạt động lãnh đạo của Đảng. Trong đó phải kể đến những quan điểm sâu sắc của đồng chí về phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản cầm quyền.

 
Quyền công đoàn và việc bảo đảm quyền công đoàn ở Việt Nam hiện nay

Quyền công đoàn và việc bảo đảm quyền công đoàn ở Việt Nam hiện nay

(LLCT)Với tư cách là thành viên của hầu hết các công ước quốc tế về quyền con người, Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ thành viên công ước, trong đó có nghĩa vụ nội luật hóa các chuẩn mực quốc tế về quyền công đoàn trong pháp luật Việt Nam và tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam: đặc điểm, vai trò và xu hướng phát triển

Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam: đặc điểm, vai trò và xu hướng phát triển

(LLCT) - Việt Nam đang trên con đường phát triển và hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế. Doanh nghiệp Việt Nam hiện đang phải đối mặt, cạnh tranh bình đẳng với các tập đoàn kinh tế đa quốc gia hùng mạnh trên thế giới, đặc biệt là sau khi gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO và bắt đầu với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới cho thấy những tập đoàn kinh tế mạnh ở cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân sẽ là “đội quân chủ lực” đảm bảo quá trình hội nhập thành công

Phát huy vai trò của tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách trong lĩnh vực chính sách công

(LLCT) - Chính sách công là công cụ cóvai trò đặc biệt quan trọng trong quản trị công. Tính đáp ứng, đại diện, trách nhiệm, đáng tin cậy và hiệu quả của quản trị chính phủ đều gắn liền với chính sách công. Do đó, một trong những vấn đề then chốt là phải đề ra chính sách công có chất lượng. Trong xã hội hiện đại, cùng với xu thế dân chủ hóa ngày càng tăng lên thì các tổ chức nghiên cứu, tư vấnchính sách (viết tắt là tổ chức nghiên cứu chính sách (TCNCCS)) là một chủ thể không thể thiếu tham gia vào quá trình hoạch định chính sách công.

Phật giáo với chính trị ở Việt Nam thời Lý - Trần

(LLCT) - Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ rất sớm, tồn tại và phát triển gắn liền với lịch sử đất nước và góp phần hình thành bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt, thời Lý - Trần, Phật giáo phát triển hưng thịnh và trở thành hệ tư tưởng chủ đạo trong đời sống chính trị nước ta.

Một số tiêu chí cơ bản đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ở Việt Nam

(LLCT) - Pháp luật xử lý hành vi xâm phạm QSHCN đối với nhãn hiệu là công cụ để Nhà nước quản lý hoạt động xử lý hành vi xâm phạm QSHCN đối với nhãn hiệu nói riêng và hoạt động thực thi quyền SHCN nói chung. Để quản lý hiệu quả hoạt động này, các cơ quan có thẩm quyền cần thường xuyên rà soát các văn bản pháp luật để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý xã hội của Nhà nước.

Quan điểm Hồ Chí Minh về chính sách xã hội

(LLCT) - Trong triết lý phát triển Hồ Chí Minh, mục tiêu xây dựng xã hội mới là giải phóng con người thoát khỏi mọi áp bức, bất công, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí và phát huy dân chủ. Để thực hiện mục tiêu đó, cần quan tâm đến vấn đề hoạch định và thực thi chính sách xã hội trong quản lý phát triển đất nước.

Một số điểm mới về quyền của bị can, bị cáo trong Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015

(LLCT) - BLTTHS 2015 có một số quy định mới về quyền của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng; khắc phục tình trạng bức cung, dùng nhục hình đối với bị can, bị cáo.

Văn hóa cầm quyền: Nội hàm và giải pháp nâng cao

Văn hóa cầm quyền: Nội hàm và giải pháp nâng cao

(LLCT) - Văn hóa câm quyền là nhân tố quyết định đến nội dung, bản chất, phương thức cầm quyền của Đảng. Để Đảng ta thực sự là đại biểu về danh dự, lương tâm, trí tuệ của dân tộc, cần thực hiện tốt, đồng bộ nhiều biện pháp.

Xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính Nhà nước

(LLCT) - Xác định vị trí việc làm là nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách chế độ công vụ, công chức, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc quản lý, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức và cải cách tiền lương hiệu quả. Tuy nhiên, xác định vị trí việc làm cũng là một công việc còn mới mẻ ở nước ta, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm nên quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, các bộ, ngành,địa phương cần có sự quyết tâm cao,tránh tình trạng triển khai thực hiện một cách qua quýt, gây lãng phí và không hiệu quả .

Trang 11 trong tổng số 20 trang.