Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

(LLCT) - Từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007, vượt qua những yếu kém trong bản thân nền kinh tế, những bất cập trong hệ thống pháp luật, chính sách, những thiếu hụt về kinh nghiệm quản lý và kinh doanh, cùng những khó khăn vô cùng to lớn từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, chúng ta đã gia nhập khá thành công vào nền kinh tếkhu vực và thếgiới. Trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia sẽ là chìa khóa cho sự hội nhập thành công.

 

Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc tăng cường tính chuyên nghiệp của công tác xã hội

(LLCT) - Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta là tăng trưởng kinh tế phải đồng thời với tiến bộ và công bằng xã hội. Song song với tăng trưởng kinh tế phải tập trung giảm nghèo, trợ giúp các đối tượng yếu thế. Thực hiện chủ trương này, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội (CTXH) giai đoạn 2010-2020 (còn gọi là Đề án 32), mở ra một bước ngoặt quan trọng cho sự hình thành và phát triển nghề CTXH chuyên nghiệp ở Việt Nam.

 
Tuyên truyền sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh - nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay

Tuyên truyền sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh - nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay

(LLCT) - Tuyên truyền sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt là trong công tác tư tưởng, lý luận, công tác xây dựng Đảng, giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng cho đội ngũ, cán bộ, đảng viên hiện nay; tạo ra động lực niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

 

Báo chí và trách nhiệm ngăn ngừa, hạn chế tác hại của tin đồn

(LLCT) - Tin đồn là một hiện tượng thường gặp trong đời sống xã hội ở bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ giai đoạn nào. Ngày nay, trong xã hội hiện đại, mặc dù công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông phát triển mạnh mẽ nhưng tin đồn vẫn tồn tại, phát triển và có tác động nhất định đến đời sống, nhận thức xã hội.

 

Việt Nam bảo đảm về pháp lí quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

(LLCT) - Dù đang trong quá trình chuyển đổi hệ thống pháp luật còn những bất cập; hàng loạt vấn đề đang đặt ra cần được giải quyết, song chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đã khá phù hợp với quy định và mục tiêu của các công ước nhân quyền mà Việt Nam là thành viên cũng như thông lệ quốc tế.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có phải là một tổ chức chính trị có tính xã hội?

(LLCT) - Trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức quần chúng do Đảng thành lập và lãnh đạo, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội luôn giữ một vị trí, vai trò quan trọng. Trong cách mạng giải phóng dân tộc, Mặt trận dân tộc thống nhất đoàn kết mọi lực lượng yêu nước, yêu hòa bình làm thành sức mạnh to lớn để chiến thắng thực dân, đế quốc xâm lược, giành độc lập, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ngày nay, trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò hết sức to lớn trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một trong những điều kiện đảm bảo cho thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.      

Giáo dục quyền con người tại các trường đại học hiện nay

(LLCT) - Việc nâng cao nhận thức của người dân về quyền con người là một yêu cầu bức thiết, nhất là khi Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc và các công ước quốc tế về quyền con người. Trên thực tế các quyền con người đã được giảng dạy thông qua nhiều môn học, ở nhiều cấp học tại Việt Nam. Tuy vậy, việc giáo dục quyền con người vẫn còn nhiều hạn chế, đôi khi mang tính hình thức, chưa thực sự cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết để người dân có thể tự đề kháng với những thông tin không chính xác đang ngày càng phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, giáo dục quyền con người là một yêu cầu bức thiết, nhất là ở bậc giáo dục đại học.       

Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của thanh niên, học sinh, sinh viên về biển đảo

(LLCT) - Đòi hỏi khách quan, đồng thời là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng hiện nay là tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, của toàn dân về vai trò, tầm quan trọng chiến lược của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là đối với thanh niên, học sinh, sinh viên.
 

Tác động của hội nhập quốc tế đối với thanh niên và công tác thanh niên hiện nay

 
(LLCT) - Trong quá trình lãnh đạo đất nước tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, Đảng ta đã khẳng định: thanh niên là cánh tay phải của Đảng, là rường cột của nước nhà, thanh niên là đội quân xung kích của cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng và công tác thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, là vấn đề sống còn của Đảng. Thành quả lao động sáng tạo của thanh niên đã góp phần rất lớn vào thành tựu của đất nước trong quá trình đổi mới. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, công tác thanh niên vẫn còn những bất cập, hạn chế. Những bất cập, hạn chế ấy đã đặt ra cho công tác thanh niên trong thời gian tới nhiều vấn đề bức thiết cần phải tập trung giải quyết.

Phương thức cơ bản bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời bình hiện nay

(LLCT) - Chăm lo bảo vệ Tổ quốc ngay từ thời bình thể hiện quan điểm tích cực, chủ động trong bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước, nhân dân và các lực lượng vũ trang. Đồng thời, là quá trình tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống lại có hiệu quả những âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam từ bên ngoài và những nhân tố gây mất ổn định từ bên trong có thể đe dọa đến sự sống còn của chế độ XHCN ngay trên đất nước ta. 

Góp thêm một cách nhìn về tầng lớp trung lưu - doanh nhân

Góp thêm một cách nhìn về tầng lớp trung lưu - doanh nhân

(LLCT) - Trong lịch sử xã hội Việt Nam, tầng lớp doanh nhân một thời gian dài không được coi trọng, có lúc vì tư tưởng “trọng nông ức thương”, bị coi là đối tượng cần cải tạo. Cùng với sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng, xã hội ta đã nhìn nhận ngày càng tích cực đối với tầng lớp này. Những năm gần đây, hàng loạt các chính sách được Nhà nước ban hành nhằm tạo điều kiện cho tầng lớp doanh nhân phát triển. Từ năm 2004, Nhà nước đã lấy ngày 13-10 hằng năm là Ngày doanh nhân để ghi nhận sự hiện diện và vai trò quan trọng của tầng lớp doanh nhân trong đời sống kinh tế - xã hội.

Mô tả công việc theo vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

(LLCT) - Cùng với sự thay đổi về cơ chế quản lý, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Luật Viên chức(*) là cơ sở pháp lý trong quản lý, sử dụng, xây dựng đội ngũ viên chức mà các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta phải quán triệt và tổ chức thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ viên chức sát hợp, hiệu quả, khoa học. Trong đó, trước hết phải triển khai hướng dẫn về mô tả công việc theo vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và khung năng lực.

Cần thay đổi nhận thức của người dân về thủ tục hành chính

(LLCT) - Khi đến các cơ quan hành chính nhà nước, một điều rất dễ nhận thấy là sự khó chịu, thiếu thoải mái của người dân khi đến giải quyết công việc. Nhiều người cho rằng, thủ tục hành chính (TTHC) quá rườm rà. Theo cách nghĩ của một số người dân, TTHC là cái mà các cơ quan nhà nước “đẻ” ra để “hành dân”, để cán bộ sách nhiễu người dân nhằm trục lợi cá nhân. Bởi nếu không tuân thủ đầy đủ các thủ tục đó, yêu cầu sẽ không được giải quyết. Và theo lôgích tất yếu trong lối suy nghĩ của họ, để tránh bị “làm khó” thì buộc phải “đi cửa sau”, phải hối lộ, đút lót cho cán bộ, công chức.

Văn hóa biển và thực thi chính sách biển

(LLCT) - Văn hóa biển là yếu tố không thể thiếu, nhất là khi hiện nay nước ta đang chủ trương xây dựng Việt Nam trở thành một “quốc gia biển”. Một “quốc gia biển” chỉ thật sự hùng mạnh khi chủ quyền đối với các vùng biển đảo của Tổ quốc được bảo vệ vững chắc và chiến lược “phát triển kinh tế biển” gắn liền với “bảo tồn văn hóa biển”, với những giá trị truyền thống ngày càng được bổ sung những yếu tố mới để tạo nên nền tảng tinh thần vững chắc cho việc thực thi chính sách biển nhằm bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam.

Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

(LLCT) - Đi lên CNXH là vấn đề cốt lõi trong tư tưởng và thực tiễn của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên không phải ai cũng nhận thức rõ điều này, thậm chí còn có những quan điểm phủ nhận hoặc xuyên tạc về con đường phát triển của đất nước.

 
Trang 21 trong tổng số 23 trang.

Thông tin tuyên truyền