Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Một số vấn đề về đổi mới hoạt động khoa học tại Học viện

(LLCT)- Công tác quản lý khoa học ở Học viện đã được cải tiến một phần nhưng vẫn còn khoảng cách khá xa mới đáp ứng được yêu cầu một trung tâm quốc gia về nghiên cứu khoa học. Giải pháp cho vấn đề này có nhiều và cần được phân tích một cách thấu đáo hơn.

 

Báo chí tích cực tham gia tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, những hiện tượng tiêu cực trong xã hội…góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương, minh bạch hoá quan hệ xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

Những vấn đề rút ra từ cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Cách mạng Việt Nam đang thực hiện hai nhiệm vụ chiến lư­ợc xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN. Sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử: “Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCNđược đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc đ­ược củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên tr­ường quốc tế không ngừng nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp”(1).

Quyền lực cứng, quyền lực mềm, quyền lực thông minh trong nền dân chủ

(LLCT) - Quyền lực không phải là một vấn đề mới trong đời sống chính trị - xã hội. Cách thức sử dụng quyền lực trong những giai đoạn khác nhau của lịch sử đánh dấu những đặc điểm xã hội và trình độ nhận thức khác nhau của từng thời kỳ. Ngày nay, người ta nói nhiều đến dân chủ và đi cùng với nó là những cách thức sử dụng quyền lực mới. Nhiều lý thuyết quyền lực ra đời, trong đó có lý thuyết về quyền lực mềm. Từ những năm 90 thế kỷ XX, lý thuyết này đã tìm được chỗ đứng trong quan hệ quốc tế và ngày càng thể hiện được sức lan toả của mình.

Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức trong trường phổ thông hiện nay

(LLCT) - Đạo đức là gốc, là nền tảng của sự phát triển nhân cách con người. Ở mọi thời đại, mọi quốc gia, vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức là công việc quan trọng luôn được quan tâm và tạo mọi điều kiện. Trên thực tế, cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường đã có nhận thức khá cao về vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức, tích cực thực hiện các biện pháp nhằm giáo dục học sinh phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Đại đa số học sinh nhà trường có nhận thức tốt về vai trò và tầm quan trọng của của rèn luyện đạo đức. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận học sinh còn thờ ơ, xem thường kỷ cương nề nếp nhà trường. Công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh còn nhiều hạn chế, bất cập chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. 

Kiểm soát lợi ích nhóm – tiếp cận từ góc độ giám sát quyền lực nhà nước

(LLCT) - "Lợi ích nhóm" là khái niệm xuất hiện ngày càng nhiều trên sách báo nước ta và ngày càng được các nhà nghiên cứu và quản lý quan tâm. Lợi ích nhóm có đồng nghĩa với tiêu cực không hay có tính hai mặt. Cơ chế kiểm soát phải như thế nào để phát huy mặt tích cực, kiềm chế, triệt tiêu mặt tiêu cực.
 

Một số giải pháp ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay

(LLCT)- Thực tế kiểm điểm việc tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ các Tỉnh uỷ, Thành uỷ theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay cho thấy, trên cơ sở bám sát chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, ở các mức độ khác nhau, các cấp ủy đã chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời đã đề ra được những giải pháp thiết thực.

 

Phong cách lãnh đạo, quản lý

(LLCT)- Sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ta hiện nay đang đặt ra nhiều đòi hỏi và thách thức đối với chất lượng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nghiên cứu phong cách LĐ,QL dưới góc nhìn khoa học nhằm đưa ra các giải pháp về phương pháp đào tạo, bồi dưỡng hiệu quả LĐ,QL là góp phần vào công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

Nâng cao năng lực trí tuệ và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ lí luận đáp ứng yêu cầu đấu tranh tư tưởng, lí luận

(LLCT)- Trong xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận nói riêng, Đảng ta luôn đặt việc xây dựng về chính trị lên hàng đầu. Trong giai đoạn hiện nay sự chuyển hướng trong chiến lược chống phá, âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; những nguy cơ đe dọa đất nước và sự mất còn của chế độ; sự tấn công của hệ tư tưởng tư sản; ảnh hưởng của những mặt tiêu cực của cơ chế thị trường... đã và đang gây ra những tác động không nhỏ trên phương diện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tình hình đó đòi hỏi phải tăng cường công tác đấu tranh tư tưởng - lý luận. Trong đó, vấn đề nâng cao năng lực trí tuệ và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ lý luận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
 

Có phải là “bảo thủ, giáo điều”?

(LLCT)- Từ sau khi mô hình CNXH ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ đến nay, ở đâu đó người ta vẫn đọc được sự hoài nghi, thậm chí phê phán Đảng Cộng sản  Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởnglà “bảo thủ, giáo điều”, không thể đưa đất nước phát triển được. Sự phê phán như vậy liệu có đúng không, có căn cứ lý luận và thực tiễn nào không? Nhân Kỷ niệm 96 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, xin cùng bàn luận về vấn đề này.
 

Thực chất của một số "ý kiến trao đổi, đóng góp"

(LLCT) - Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 (khoá X), Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nêu rõ: “... đối với một số ý kiến mang động cơ xấu, lợi dụng việc góp ý để hoạt động chống đối, phá hoại, Ban Chấp hành Trung ương bày tỏ thái độ kiên quyết phê phán và dứt khoát bác bỏ”. Từ định hướng quan trọng, đúng đắn và rất rõ ràng này, có thể xem xét, phân tích và đánh giá thực chất một số ý kiến tự cho là “trao đổi, đóng góp” đề cập tới nhiều quan điểm, chủ trương cơ bản của Đảng ta và hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Ba giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(LLCT)- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay là một nội dung quan trọng nhằm phát huy dân chủ, góp phần nâng cao chất lượng các quyết sách chính trị của Đảng và Nhà nước.

Phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn trên địa bàn biên giới trong tình hình mới

(LLCT) - Đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn chính trị là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn các tỉnh biên giới, trong đó bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt. Để thực hiện tốt các biện pháp đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch.

Từ chủ nghĩa hiến pháp đến hiến pháp

(LLCT) - Chủ nghĩa hiến pháp trong tiếng Anh là Constitutionalism. Có người dịch là chủ nghĩa hợp hiến, có người dịch là chủ nghĩa hiến pháp hoặc là chủ nghĩa lập hiến. Theo quan điểm của tôi, dịch là “chủ nghĩa hiến pháp” đúng hơn, bao quát hơn. Nội hàm của khái niệm “chủ nghĩa hiến pháp” đang là một trong những vấn đề lớn trong lý luận của khoa học pháp lý hiện nay ở Việt Nam. Từ điển Chính quyền và Chính trị Hoa Kỳ của Jay M. Shafritz ghi: “Chủ nghĩa hiến pháp là sự phát triển của những tư tưởng hợp hiến qua nhiều thời đại”.(1)

Thực hiện chủ trương thí điểm kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân

(LLCT) - Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nói chung, kết nạp chủ doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân vào Đảng nói riêng đang là một trong những vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách.

Trang 22 trong tổng số 23 trang.

Thông tin tuyên truyền