Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Một số vấn đề có tính quy luật trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn ở các học viện, trường sĩ quan quân đội

Một số vấn đề có tính quy luật trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn ở các học viện, trường sĩ quan quân đội

(LLCT) - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn ở các học viện, trường sĩ quan quân đội là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, phụ thuộc vào cả yếu tố khách quan và chủ quan. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung luận giải những vấn đề có tính quy luật trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn ở các học viện, trường sĩ quan quân đội.

Quán triệt quan điểm Hồ Chí Minh về kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin

Quán triệt quan điểm Hồ Chí Minh về kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin

(LLCT) -  Quán triệt sâu sắc quan điểm Hồ Chí Minh về kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng ta khẳng định “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”(1). Đây là vấn đề có tính sống còn, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bài viết làm rõ nội dung cơ bản và sự vận dụng của Đảng ta, những vấn đề đặt ra hiện nay trong kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận quyền tự do báo chí ở Việt Nam

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận quyền tự do báo chí ở Việt Nam

(LLCT) - Tự do báo chí là vấn đề phức tạp, vừa trừu tượng, vừa cụ thể và có sự độc lập tương đối với các lĩnh vực khác của đời sống. Hiện nay, các thế lực thù địch tìm đủ mọi lý lẽ mơ hồ hòng tấn công, xuyên tạc thực tế tự do báo chí, áp đặt quan niệm về tự do báo chí của các nước tư bản vào nước ta, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam. Song, cả phương diện lý luận và thực tiễn đã khẳng định rõ quyền tự do báo chí trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

Phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT) - Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về bản chất giai cấp công nhân của Đảng là hai nhiệm vụ có mối quan hệ chặt chẽ, đặt ra thường xuyên trong hoạt động xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết góp phần nhận diện một số ý kiến phiến diện, lệch lạc và đề xuất các luận cứ lý luận và thực tiễn nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta hiện nay.

Thực trạng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp

Thực trạng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp

(LLCT) - Thực hiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đã phát triển mạnh mẽ, góp phần to lớn vào tăng trưởng kinh tế, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xuất phát từ vai trò và sự cần thiết thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, bài viết nêu thực trạng và gợi mở một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Đấu tranh phòng, chống thủ đoạn của
 các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta 
trên không gian mạng

Đấu tranh phòng, chống thủ đoạn của
 các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta 
trên không gian mạng

(LLCT) - Ngày nay, không gian mạng đã trở thành một không gian xã hội mới, nơi con người có thể thực hiện các hành vi giao tiếp, sáng tạo, lao động, sản xuất, tiêu dùng, học tập và vui chơi giải trí mà không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích to lớn, không gian mạng đang tạo ra các nguy cơ và thách thức đối với an ninh quốc gia, an ninh con người và trật tự, an toàn xã hội. Bài viết vạch trần thủ đoạn mà các thế lực thù địch, phản động sử dụng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta.

 

Nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động truyền thông về bình đẳng giới ở Việt Nam

Nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động truyền thông về bình đẳng giới ở Việt Nam

(LLCT) - Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện bình đẳng giới, đẩy mạnh hoạt động truyền thông và quản trị hoạt động truyền thông về bình đẳng giới ở Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới. Tuy vậy, công tác này vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện, đòi hỏi phải có các giải pháp khắc phục đồng bộ, hiệu quả. Bài viết làm rõ vai trò, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động truyền thông về bình đẳng giới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xây dựng, phát triển toàn diện con người Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước

(LLCT) - Xây dựng và phát triển con người Việt Nam luôn là vấn đề trọng tâm trong chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, văn hóa, con người Thừa Thiên Huế là những yếu tố tiềm năng, thế mạnh cho sự phát triển bền vữngNhận diện những vấn đề đặt ra để có các giải pháp phù hợp nhằm gìn giữ và phát huy các yếu tố này luôn là quan điểm xuyên suốt của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(LLCT) - Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta. Đảng ta xác định: “củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt”(1). Bài viết khái quát nội dung xây dựng và nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, nhất là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân là vấn đề có tính quy luật nhằm “ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa”(2), bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Quan điểm của Đảng về thực hành dân chủ trong thời kỳ đổi mới

Quan điểm của Đảng về thực hành dân chủ trong thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta đã khẳng định: Dân chủ là mục tiêu, là động lực phát triển đất nước; cần xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, mỗi ngành, trên tất cả các lĩnh vực. Bài viết trên cơ sở khái quát những quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hành dân chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm đưa thực hành dân chủ đi vào thực chất.

Phát triển tầng lớp trung lưu Việt Nam

Phát triển tầng lớp trung lưu Việt Nam

(LLCT) - Trong hơn 35 năm đổi mới và phát triển, các cấu trúc chính trị - kinh tế - xã hội của Việt Nam có nhiều biến đổi quan trọng. Các quá trình: phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập thế giới... đã thúc đẩy sự hình thành và phát triển tầng lớp trung lưu như là một điển hình trong sự biến đổi cấu trúc xã hội của Việt Nam. Để trở thành một nước phát triển theo định hướng XHCN và giữa thế kỷ XXI, Việt Nam cần quan tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc đẩy mạnh phát triển tầng lớp trung lưu gắn với trách nhiệm xã hội.

Kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đồng thời là người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị  trong công tác cán bộ

Kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đồng thời là người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ

(LLCT) - Bài viết làm rõ tính tất yếu phải kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu trong công tác cán bộ; đánh giá thực trạng tình hình, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp và cơ chế chủ yếu nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đồng thời là người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ.

Tác động của phương tiện truyền thông xã hội đối với các cuộc cách mạng màu trên thế giới

Tác động của phương tiện truyền thông xã hội đối với các cuộc cách mạng màu trên thế giới

(LLCT) - Phương tiện truyền thông xã hội trên nền tảng internet hiện nay, như Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Wikileaks… là một bộ phận không thể thiếu của xã hội hiện đại. Công chúng tiếp cận với phương tiện truyền thông xã hội để được hỗ trợ và giải trí; trao đổi, tiếp nhận và truyền tin tức. Tuy nhiên, trước sự lan tỏa chóng mặt của tin tức qua các ứng dụng đó, các thế lực chính trị đã lợi dụng các phương tiện truyền thông như một công cụ để thực hiện ý đồ của mình. Bài viết làm rõ vai trò, tác động của phương tiện truyền thông xã hội đối với các cuộc cách mạng màu trên thế giới.

Công tác thông tin đối ngoại góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Công tác thông tin đối ngoại góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, thực hiện nhiệm vụ thông tin các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực, về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam ra quốc tế, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam. Phát huy vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những phương thức nâng cao vai trò, vị thế của Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Trang 4 trong tổng số 32 trang.

Thông tin tuyên truyền