Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Vai trò và trách nhiệm của báo chí trong xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII về công tác cán bộ

(LLCT) - Vai trò và trách nhiệm của báo chí đối với mọi lĩnh vực đời sống xã hội đã được thừa nhận và khẳng định trong đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Với tôn chỉ, mục đích hoạt động đã được hiến định, báo chí nước ta đã đồng hành cùng tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong hơn 90 năm qua, với những đóng góp to lớn. Trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, báo chí đã và đang phát huy vai trò, trách nhiệm quan trọng trong khâu “then chốt” của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Đôi điều góp ý với các tác giả bài viết: “Giá trị và hạn chế của chủ nghĩa Mác về vấn đề tôn giáo dưới góc nhìn tôn giáo học”

(LLCT) - Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong đó có hệ thống quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen về tôn giáo là trách nhiệm, nghĩa vụ của những người Cộng sản. Vì thế, Tạp chí Lý luận chính trị đăng bài “Giá trị và hạn chế của chủ nghĩa Mác về vấn đề tôn giáo dưới góc nhìn tôn giáo học”, của TS Lê Tâm Đắc và PGS Nguyễn Đức Sự là cấp thiết và bổ ích. Tuy nhiên, có một số nội dung trong bài viết này tôi không đồng tình, xin được trao đổi để giúp bạn đọc xa gần tránh những hiểu lầm về chủ nghĩa Mác nói chung và những quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về vấn đề tôn giáo nói riêng.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay

Đấu tranh phòng, chống tội phạm phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Trong những năm qua, tội phạm phi truyền thống (TPPTT) đã nảy sinh, phát triển, tác động trực tiếp đến sự ổn định và phát triển của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, một số loại hình TPPTT ở nước ta có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trên cơ sở phân tích, làm rõ các khái niệm, đặc điểm, thực trạng của TPPTT ở Việt Nam hiện nay, bài viết đề xuất một số khuyến nghị về giải pháp để phòng, chống, góp phần phát triển xã hội bền vững.

Từ cách tiếp cận của C.Mác về tha hóa đến các hiện tượng tha hóa ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Sinh thời, C.Mác đã đưa ra cách tiếp cận duy vật lịch sử về bản chất của tha hóa: tha hóa là một hiện tượng xã hội, xuất phát từ con người, từ xã hội loài người; là lao động bị tha hóa; dẫn đến hệ quả - con người mất dần tính loài; con người đã trở thành không phải chính mình, quay trở lại chi phối, nô dịch con người và xã hội loài người.

Phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

Phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

(LLCT) - Thông tin xấu, độc trên mạng xã hội gây tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân, cộng đồng và văn hóa dân tộc. Do vậy, cần nhận diện thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, vạch trần những thủ đoạn của những đối tượng đưa thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, đề xuất các biện pháp chủ động phòng chống, góp phần vào cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.1. Mặt trái của mạng xã hội.

Một góp ý về mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở Việt Nam

(LLCT) - Hiện nay, chúng ta đang thí điểm triển khai xây dựng mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt nhằm tạo ra các cơ chế, chính sách về hành chính và kinh tế đột phá, cạnh tranh quốc tế, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển. Để đạt được mục tiêu đề ra, cần quán triệt rõ quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, từ đó xây dựng mô hình tổ chức, thể chế, chính sách cho phù hợp với thực tiễn.

Ảnh hưởng tiêu cực của tâm lý tiểu nông trong công tác cán bộ của Đảng ta hiện nay

(LLCT) - Tâm lý tiểu nông là một trong những nguyên nhân dẫn tới hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ hiện nay. Những biểu hiện tiêu cực của tâm lý tiểu nông là thiển cận, cục bộ địa phương, dòng họ, tùy tiện, vô nguyên tắc... Do vậy, cần có các giải pháp khắc phục những biểu hiện tiêu cực của tâm lý tiểu nông trong công tác cán bộ.

Một sai lầm rất đáng phê phán khi xuyên tạc, bóp méo vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản

(LLCT) - Bài viết đề cập đến vấn đề lợi dụng internet nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời phản bác lại những luận điệu xuyên tạc đó và đưa ra một số vấn đề trong việc đấu tranh, phê phán các quan điểm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

 
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống hoạt động lợi dụng tự do báo chí chống phá Việt Nam

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống hoạt động lợi dụng tự do báo chí chống phá Việt Nam

(LLCT) - Trong những năm qua, nhằm thực hiện “diễn biến hoà bình”, các thế lực thù địch ráo riết sử dụng mọi phương thức, thủ đoạn nhằm chống phá Đảng, Nhà nước. Chúng triệt để lợi dụng quyền tự do báo chí để xuyên tạc tình hình thực tế, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền… gây mất ổn định chính trị - xã hội; xâm phạm lợi ích chính đáng của Nhà nước và công dân.

Những giải pháp cơ bản nhằm thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế trong các cơ quan công quyền ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Hiện nay, toàn hệ thống chính trị đang tập trung thực hiện đổi mới, sắp xếp, hoàn thiệntổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quảvà tinh giản biên chế. Đây là nhiệm vụ vô cùngkhó khăn, phức tạp và nhạy cảm liên quan đến quyền lợi của nhiều tổ chức và con người; đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị, bản lĩnh cách mạng và trách nhiệm cao củađội ngũ cán bộ, công chức, của lãnh đạo các cấp, các ngành.

Một số bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận của Đảng

(LLCT) - Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, vì vậy,công tác vận động và tổ chức quần chúng luôn là vấn đề chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh công tác dân vận là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng trong bất kỳ điều kiện và hoàn cảnh nào. Người khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” (1).

Nhà nước và thị trường trong phân phối hợp lý các nguồn lực phát triển

Nhà nước và thị trường trong phân phối hợp lý các nguồn lực phát triển

(LLCT) - Trong nền kinh tế thị trường, việc phân phối các nguồn lực phát triển bị chi phối bởi nhiều quan hệ từ phía chủ thể quản lý nhà nước và từ phía khách quan cơ chế thị trường. Nhà nước và thị trường trở thành hai lực lượng đồng hành với nhau vì mục tiêu phân phối hợp lý các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội. Sự phân phối các nguồn lực phát triển, như lao động, thu nhập, yếu tố đầu vào... phải tuân thủ các luật chơi của thị trường và các quy định của nhà nước. Tuy nhiên, trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, phân phối nguồn lực hiện còn nhiều bất cập do việc xử lý tương quan nhà nước - thị trường chưa được nhận thức và hành động đúng đắn. Bài viết nhằm mục đích làm sâu sắc hơn vấn đề này, góp phần làm sáng tỏ thêm tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

“Doanh nghiệp nhà nước” - Khái niệm và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Từ thực tiễn hoạt động của khối doanh nghiệp nhà nước trong những năm qua, từ kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp mà trọng tâm là doanh nghiệp nhà nước từ 2011 đến nay cho thấy, những nhận thức và lý luận về doanh nghiệp nhà nước chưa phù hợp với thực tiễn. Mô hình hoạt động, đặc biệt là mô hình tổ chức và quản lý của khối doanh nghiệp nhà nước còn nhiều bất cập dẫn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu mà Đảng, Nhà nước cũng như nền kinh tế đòi hỏi. Vì vậy, chúng ta phải có những lý luận phù hợp hơn, phải nhận thức lại, nhận thức đúng đắn hơn về doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

 

Một số cách tiếp cận về cải cách hành chính công trên thế giới và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

(LLCT) - Cải cách hành chính công là một trào lưu  phổ biến trên thế giới, khẳng định tính tất yếu khách quan của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của chính phủ và chính quyền nhằm hướng tới phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Để đạt được mục tiêu đó, Chính phủ các nước có nhiều phương thức thực hiện khác nhau trên cơ sở thể chế pháp lý và điều kiện về chính trị, kinh tế, xã hội của quốc gia, địa phương. Từ đó, hình thành nhiều cách tiếp cận khác nhau trong cải cách hành chính công. Bài viết giới thiệu các hướng tiếp cận cơ bản nhất được nhiều quốc gia phát triển ứng dụng thành công; trao đổi những khó khăn và vấn đề đặt ra cần lưu ý khi ứng dụng vào thực tiễn nền hành chính của Việt Nam hiện nay.

 

Thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên tham gia các hiện tượng tôn giáo mới ở miền Bắc hiện nay

(LLCT) - Trong những năm qua, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, một số hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện, nhất là khu vực miền Bắc, thu hút khá đông người dân tin theo, trong đó có một bộ phận cán bộ, đảng viên, cả đương chức lẫn hưu trí. Trên cơ sở kế thừa những nghiên cứu đi trước kết hợp với tư liệu khảo sát điền dã của cá nhân trong 5 năm qua tại một số tỉnh, thành tiêu biểu như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ..., tập trung phân tích nhiều chiều cạnh liên quan đến thực trạng và xu hướng một bộ phận cán bộ, đảng viên tham gia các hiện tượng tôn giáo mới.

Trang 6 trong tổng số 23 trang.

Thông tin tuyên truyền