Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Có phải gặm nhấm quá khứ để quên đi hiện tại?

(LLCT) - Việt Nam có bề dày lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Quá trình lịch sử lâu dài đó đã hun đúc nên những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, là nền tảng cho sự phát triển đất nước. Việc Đảng, Nhà nước, các địa phương tổ chức kỷ niệm các sự kiện và nhân vật lịch sử, các lễ hội tín ngưỡng là việc làm rất cần thiết nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống. Do đó, không thể xuyên tạc cho rằng, việc tổ chức như vậy là để gặm nhấm quá khứ, quên đi hiện tại. Cần có cái nhìn biện chứng và công tâm về vấn đề này. 

Cần hiểu đúng về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

(LLCT) Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội đã tán phát nhiều báo cáo, bài viết…xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, cho rằng Nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo…Đây là những luận điệu hoàn toàn sai sự thật, bởi trên thực tế, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật, đồng thời nghiêm cấm hoạt động lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và của công dân.

Kinh nghiệm phát triển du lịch của một số nước trong khu vực và gợi ý cho Việt Nam

(LLCT) - Trong những năm qua, Việt Nam đã đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, ngành du lịch Việt Nam đang còn không ít những hạn chế, bất cập: phát triển chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có, chưa tạo thành thương hiệu đặc trưng của Việt Nam, chưa thu hút mạnh mẽ, có hiệu quả khách quốc tế... Do vậy, cần nghiên cứu những kinh nghiệm thành công trong phát triển du lịch của các nước trong khu vực để vận dụng trong phát triển ngành du lịch Việt Nam.

Kinh nghiệm quản lý các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của một số nước trên thế giới

(LLCT) - Hiện nay, ở các nước phát triển, các cơ sở đào tạo công chức được tổ chức rất đa dạng, có thể theo khu vực địa lý, dân cư, không nhất thiết theo đơn vị hành chính lãnh thổ hoặc bộ máy nhà nước (bộ, cơ quan Trung ương). Ngoài các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong khu vực còn có cả khu vực tư nhân tham gia, đặc biệt là các trường đại học cũng tham gia nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức. Việt Nam cần tham khảo những kinh nghiệm của thế giới để đổi mới công tác quản lý các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

Chống thất thoát tài sản nhà nước trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

(LLCT) - Thời gian qua, do quy định pháp luật chưa sát thực tế, còn nhiều kẽ hở nên quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã bị một số doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng gây thất thoát lớn tài sản nhà nước, nhất là về đất đai. Do vậy, cần sớm nghiên cứu sửa đổi Luật đất đai 2013 về bán đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với quy định về thu hồi đất; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật về cổ phần hóa, bán vốn; tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán…

Phương thức tiếp nhận văn hóa phương Tây của sinh viên Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

(LLCT) - Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, truyền thông đã thúc đẩy quá trình tiếp nhận văn hóa phương Tây của sinh viên nhanh chóng và phong phú hơn về nội dung cũng như hình thức tiếp nhận. Quá trình này không chỉ diễn ra trên giảng đường đại học mà còn thẩm thấu trong tất cả những hoạt động sống và học tập của sinh viên, tạo nhiều thuận lợi cho giao lưu văn hóa. Trong nhiều phương thức tiếp nhận văn hóa, internet với các tính năng ưu việt là phương thức được sinh viên sử dụng nhiều nhất để tiếp nhận văn hóa.

Bàn về mô hình chính phủ kiến tạo phát triển và liêm chính ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Hiện nay, vấn xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển và liêm chính ở nước ta đang được giới nghiên cứu và toàn xã hội quan tâm, bởi đây là tiền đề quan trọng để nền kinh tế nước ta thích ứng với hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để xây dựng thành công Chính phủ kiến tạo và liêm chính ở Việt Nam hiện nay, cần tập trung hoàn thiện thể chế,xóa bỏ rào cản, cải thiện môi trường đầu tư; thể chế hóa nghĩa vụ và cơ chế thực hiện trách nhiệm giải trình nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ; xây dựng các bộ quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệpđể thúc đẩy tính liêm chính…

Vai trò và trách nhiệm của báo chí trong xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII về công tác cán bộ

(LLCT) - Vai trò và trách nhiệm của báo chí đối với mọi lĩnh vực đời sống xã hội đã được thừa nhận và khẳng định trong đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Với tôn chỉ, mục đích hoạt động đã được hiến định, báo chí nước ta đã đồng hành cùng tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong hơn 90 năm qua, với những đóng góp to lớn. Trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, báo chí đã và đang phát huy vai trò, trách nhiệm quan trọng trong khâu “then chốt” của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Đôi điều góp ý với các tác giả bài viết: “Giá trị và hạn chế của chủ nghĩa Mác về vấn đề tôn giáo dưới góc nhìn tôn giáo học”

(LLCT) - Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong đó có hệ thống quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen về tôn giáo là trách nhiệm, nghĩa vụ của những người Cộng sản. Vì thế, Tạp chí Lý luận chính trị đăng bài “Giá trị và hạn chế của chủ nghĩa Mác về vấn đề tôn giáo dưới góc nhìn tôn giáo học”, của TS Lê Tâm Đắc và PGS Nguyễn Đức Sự là cấp thiết và bổ ích. Tuy nhiên, có một số nội dung trong bài viết này tôi không đồng tình, xin được trao đổi để giúp bạn đọc xa gần tránh những hiểu lầm về chủ nghĩa Mác nói chung và những quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về vấn đề tôn giáo nói riêng.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay

Đấu tranh phòng, chống tội phạm phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Trong những năm qua, tội phạm phi truyền thống (TPPTT) đã nảy sinh, phát triển, tác động trực tiếp đến sự ổn định và phát triển của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, một số loại hình TPPTT ở nước ta có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trên cơ sở phân tích, làm rõ các khái niệm, đặc điểm, thực trạng của TPPTT ở Việt Nam hiện nay, bài viết đề xuất một số khuyến nghị về giải pháp để phòng, chống, góp phần phát triển xã hội bền vững.

Từ cách tiếp cận của C.Mác về tha hóa đến các hiện tượng tha hóa ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Sinh thời, C.Mác đã đưa ra cách tiếp cận duy vật lịch sử về bản chất của tha hóa: tha hóa là một hiện tượng xã hội, xuất phát từ con người, từ xã hội loài người; là lao động bị tha hóa; dẫn đến hệ quả - con người mất dần tính loài; con người đã trở thành không phải chính mình, quay trở lại chi phối, nô dịch con người và xã hội loài người.

Phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

Phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

(LLCT) - Thông tin xấu, độc trên mạng xã hội gây tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân, cộng đồng và văn hóa dân tộc. Do vậy, cần nhận diện thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, vạch trần những thủ đoạn của những đối tượng đưa thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, đề xuất các biện pháp chủ động phòng chống, góp phần vào cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.1. Mặt trái của mạng xã hội.

Một góp ý về mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở Việt Nam

(LLCT) - Hiện nay, chúng ta đang thí điểm triển khai xây dựng mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt nhằm tạo ra các cơ chế, chính sách về hành chính và kinh tế đột phá, cạnh tranh quốc tế, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển. Để đạt được mục tiêu đề ra, cần quán triệt rõ quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, từ đó xây dựng mô hình tổ chức, thể chế, chính sách cho phù hợp với thực tiễn.

Ảnh hưởng tiêu cực của tâm lý tiểu nông trong công tác cán bộ của Đảng ta hiện nay

(LLCT) - Tâm lý tiểu nông là một trong những nguyên nhân dẫn tới hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ hiện nay. Những biểu hiện tiêu cực của tâm lý tiểu nông là thiển cận, cục bộ địa phương, dòng họ, tùy tiện, vô nguyên tắc... Do vậy, cần có các giải pháp khắc phục những biểu hiện tiêu cực của tâm lý tiểu nông trong công tác cán bộ.

Một sai lầm rất đáng phê phán khi xuyên tạc, bóp méo vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản

(LLCT) - Bài viết đề cập đến vấn đề lợi dụng internet nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời phản bác lại những luận điệu xuyên tạc đó và đưa ra một số vấn đề trong việc đấu tranh, phê phán các quan điểm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

 
Trang 6 trong tổng số 23 trang.

Thông tin tuyên truyền