Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(LLCT) - Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta. Đảng ta xác định: “củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt”(1). Bài viết khái quát nội dung xây dựng và nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, nhất là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân là vấn đề có tính quy luật nhằm “ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa”(2), bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Quan điểm của Đảng về thực hành dân chủ trong thời kỳ đổi mới

Quan điểm của Đảng về thực hành dân chủ trong thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta đã khẳng định: Dân chủ là mục tiêu, là động lực phát triển đất nước; cần xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, mỗi ngành, trên tất cả các lĩnh vực. Bài viết trên cơ sở khái quát những quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hành dân chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm đưa thực hành dân chủ đi vào thực chất.

Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở thành phố Hồ Chí Minh

(LLCT) - Nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển và tiến bộ của mỗi địa phương và quốc gia dân tộc. Trong những năm qua, phát triển nguồn nhân lực luôn được coi là chương trình đột phá nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết làm rõ thực trạng chất lượng nguồn nhân lực và đề xuất giải pháp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đồng thời là người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị  trong công tác cán bộ

Kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đồng thời là người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ

(LLCT) - Bài viết làm rõ tính tất yếu phải kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu trong công tác cán bộ; đánh giá thực trạng tình hình, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp và cơ chế chủ yếu nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đồng thời là người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ.

Tác động của phương tiện truyền thông xã hội đối với các cuộc cách mạng màu trên thế giới

Tác động của phương tiện truyền thông xã hội đối với các cuộc cách mạng màu trên thế giới

(LLCT) - Phương tiện truyền thông xã hội trên nền tảng internet hiện nay, như Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Wikileaks… là một bộ phận không thể thiếu của xã hội hiện đại. Công chúng tiếp cận với phương tiện truyền thông xã hội để được hỗ trợ và giải trí; trao đổi, tiếp nhận và truyền tin tức. Tuy nhiên, trước sự lan tỏa chóng mặt của tin tức qua các ứng dụng đó, các thế lực chính trị đã lợi dụng các phương tiện truyền thông như một công cụ để thực hiện ý đồ của mình. Bài viết làm rõ vai trò, tác động của phương tiện truyền thông xã hội đối với các cuộc cách mạng màu trên thế giới.

Công tác thông tin đối ngoại góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Công tác thông tin đối ngoại góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, thực hiện nhiệm vụ thông tin các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực, về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam ra quốc tế, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam. Phát huy vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những phương thức nâng cao vai trò, vị thế của Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về “Trung với nước, hiếu với dân” trong rèn luyện đạo đức người cán bộ, đảng viên

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về “Trung với nước, hiếu với dân” trong rèn luyện đạo đức người cán bộ, đảng viên

(LLCT) - “Trung với nước, hiếu với dân” được Hồ Chí Minh coi “là mục đích, là khẩu hiệu” của cán bộ, đảng viên. Tư tưởng đó có giá trị rất lớn, là chỉ dẫn đối với việc rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Cần thống nhất nhận thức vể tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp

Cần thống nhất nhận thức vể tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp

(LLCT) - Bộ luật Lao động (năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021), lần đầu tiên quy định cho phép người lao động được thành lập tổ chức đại diện cho mình tại doanh nghiệp, ngoài Công đoàn Việt Nam, gọi là tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Đây là vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam, cần nhìn nhận, nghiên cứu, phân tích từ nhiều mặt, để quyền con người - quyền công dân này phát huy một cách hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, ổn định chính trị - xã hội, mang lại lợi ích thực sự cho người lao động, doanh nghiệp, Nhà nước và xã hội.

Phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên Việt Nam hiện nay

Phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Thanh niên đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, trước mọi khó khăn thách thức, thanh niên Việt Nam luôn nỗ lực vượt qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh và hạnh phúc, cần phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên Việt Nam.

Các tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Các tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Sau bốn năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các tạp chí của Học viện đã tăng cường thực hiện nhiệm vụ chính trị trên, đạt một số kết quả cụ thể, tuy nhiên vẫn tồn tại một số vấn đề cần giải quyết. Trên cơ sở phân tích thực trạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các tạp chí của Học viện thời gian qua, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tạp chí Học viện trong thời gian tới.

Giáo dục gia đình với quản lý phát triển xã hội

Giáo dục gia đình với quản lý phát triển xã hội

(LLCT) - Nghiên cứu sự phát triển của xã hội hiện đại cho thấy các vấn đề xã hội, các rủi ro xã hội rất phức tạp, khó lường. Thực tế ấy đòi hỏi cần tìm cách nâng cao hiệu quả công tác quản lý phát triển xã hội. Từ lý luận về quản lý phát triển xã hội, bài viết phân tích vai trò của giáo dục gia đình đối với quản lý phát triển xã hội, đồng thời đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu quả giáo dục gia đình góp phần nâng cao hiệu quả quản lý phát triển xã hội hài hòa, bền vững.

Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện an sinh xã hội tại Việt Nam hiện nay

Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện an sinh xã hội tại Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt, góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo, nền tảng, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường, ổn định chính trị, xã hội của đất nước, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam. Để phê phán những quan điểm phủ nhận vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bài viết phân tích vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, trong đó nhấn mạnh vai trò tiên phong trong thực hiện trách nhiệm an sinh xã hội.

Mạng xã hội và trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội

Mạng xã hội và trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội

(LLCT) - Với đặc tính không biên giới, không gian mạng có phạm vi ảnh hưởng toàn cầu, đã và đang tác động đến mỗi chúng ta. Những nguy cơ từ không gian mạng gia tăng tỷ lệ thuận với sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống xã hội. Vì vậy, để phát huy vai trò tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của mạng xã hội đòi hỏi phải có giải pháp tổng thể, từ việc ban hành và thực thi chính sách, pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước, sự sáng tạo, tự chủ trong sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trên không gian mạng đến ý thức tham gia xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh của mỗi chủ thể sử dụng.

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Công tác tổ chức-cán bộ hiện nay đang đòi hỏi cấp bách những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trang 6 trong tổng số 33 trang.

Thông tin tuyên truyền