Trang chủ    Diễn đàn    Cán bộ trẻ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
Thứ sáu, 03 Tháng 3 2017 16:57
1430 Lượt xem

Cán bộ trẻ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

(LLCT) - Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là một văn kiện chính trị quan trọngvề công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa to lớn với mỗi cán bộ, đảng viên. Để ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, mỗi đoàn viên thanh niên Học viện cần học tập, quán triệt nghiêm túc những nội dung của Nghị quyết, tích cực biến những tinh thần, tư tưởng đúng đắn của Nghị quyết thành phương châm hành động của mình vì sự phát triển của bản thân và góp phần vào sự phát triển của Học viện.

1. Quan điểm của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Với tinh thần: nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã thẳng thắn chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng hiện nay: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào một số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”(1). Đảng ta nêu rõ, đây là một trong những nguy cơ rất nghiêm trọng làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng và đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ: “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc”. Trước thực trạng đó, cùng với việc nhấn mạnh đến nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ta chỉ rõ cần phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Một trong những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là Đảng ta đã chỉ ra những biểu hiện cụ thể của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thứ nhất, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra 9 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, trong đó đáng chú ý là biểu hiện về việc nhận thức chưa đầy đủ tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị, lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (2012) đã chỉ ra những biểu hiện, hạn chế của công tác lý luận nói chung như: : “Công tác nghiên cứu lý luận còn bất cập, lạc hậu, chưa giải đáp được nhiều vấn đề lý luận - thực tiễn còn vướng mắc hoặc ý kiến khác nhau. Tình trạng lười học tập hoặc qua loa, đại khái, học đối phó, học cốt để lấy bằng còn xảy ra khá phổ biến”(2) thì tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng ta đã chỉ rõ thêm: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”(3). Bên cạnh đó, Đảng ta còn chỉ ra những biểu hiện của sự phai nhạt lý tưởng cách mạng; xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng; thiếu trung thực trong tự phê bình và phê bình… Những biểu hiện cụ thể đó đã giúp chúng ta nhận diện được rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên hiện nay.

Thứ hai, những biểu hiện về sự suy thoái đạo đức, lối sống

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ ra 9 biểu hiện của sự suy thoái đạo đức, lối sống. Ngoài những biểu hiện đã được nêu trong các văn kiện, nghị quyết trước đây như sa vào chủ nghĩa cá nhân, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; quan liêu, xa rời quần chúng; tham ô, lãng phí…, Đảng ta còn chỉ ra những biểu hiện đáng chú ý trong thời gian gần đây như: “mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”(4). Đảng ta còn khẳng định, không chỉ tham ô, tham nhũng mà cả lãng phí cũng là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, lối sống: “Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên…; đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tùy tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động”(5). Những biểu hiện này có trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã lợi dụng quyền hạn, chức vụ của mình đầu tư, chi tiêu một cách lãng phí, gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, làm suy giảm niềm tin của nhân dân. Bên cạnh đó, Đảng cũng chỉ ra một hiện tượng đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các cơ quan, tổ chức, làm suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên như: “Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín, dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội”(6).

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII khẳng định, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tất yếu dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây cũng là con đường rất ngắn dẫn đến việc xa rời tôn chỉ và mục đích của Đảng, cấu kết với các thế lực thù địch để phản bội lại Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nghị quyết đưa ra nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở nước ta là: “bản thân những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước dân”(7). Đây là nhận định xác đáng về căn nguyên cơ bản dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong thời gian qua.

2. Tuổi trẻ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Phát huy truyền thống hơn 65 năm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, đoàn viên thanh niên Học viện đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp chung của toàn hệ thống Học viện. Đoàn Thanh niên Học viện trực thuộc Đoàn khối các cơ quan Trung ương có 11 cơ sở đoàn trực thuộc, ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam. Toàn hệ thống Học viện có gần 7000 đoàn viên. Học viện Trung tâm có 6 cơ sở Đoàn, gồm 3 Đoàn cơ sở và 3 Chi Đoàn cơ sở với trên 300 đoàn viên.

Đoàn viên ở Trung tâm Học viện là những người trong độ tuổi từ 23 đến 35 tuổi, hầu hết có trình độ từ đại học trở lên. Để tiếp tục xây dựng Đoàn Thanh niên Học viện ngày càng lớn mạnh, góp phần vào sự nghiệp chính trị to lớn của Học viện, các đoàn viên cần tích cực học tập lý luận chính trị, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với mỗi đoàn viên. Theo đó, cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, mỗi đoàn viên luôn giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng; luôn trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân; kiên định các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Đa số đoàn viên Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là đảng viên, có học vị thạc sĩ, tiến sĩ, nhiều người đã là giảng viên, nghiên cứu viên. Vì vậy, để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trước hết mỗi đoàn viên cần phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có bản lĩnh để vượt qua mọi cám dỗ, mua chuộc của các phần tử phản động; luôn tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch. Đó là cách mỗi đoàn viên thanh niên tự nâng cao sức đề kháng trước những cám dỗ, mua chuộc; ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang là một trong những thách thức không nhỏ hiện nay.

Thứ hai, tích cực học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là một nhiệm vụ và là biện pháp rất quan trọng đối với đoàn viên thanh niên của Học viện trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hiện nay. Thực tế cho thấy, có nhiều đoàn viên thanh niên trẻ tuổi còn chưa nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc học tập lý luận chính trị; khi học tập thì qua loa, đại khái. Họ có thể dành nhiều thời gian cho giải trí nhưng lại ít dành thời gian học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi đi học thì cốt để lấy bằng cấp, chứng chỉ nên nền tảng lý luận chính trị còn ít. Đó là căn nguyên quan trọng dễ dẫn đến mất gốc, phai nhạt lý tưởng. Học không đến nơi đến chốn tất yếu dẫn đến làm, vận dụng sai, kém hiệu quả. Do đó, học tập lý luận chính trị cũng cần trở thành một yêu cầu bắt buộc, một nhu cầu tự thân của mỗi đoàn viên thanh niên Học viện trong thời gian tới.

Thứ ba, tích cực, trung thực trong tự phê bình và phê bình; tích cực đấu tranh chống lại mọi biểu hiện tiêu cực. Một trong những đặc điểm nổi bật của thanh niên nói chung và đoàn viên Học viện nói riêng là có nhiệt huyết, có tinh thần hăng hái, thái độ tích cực. Tuy nhiên, vì trẻ tuổi nên đôi khi lại e ngại, e dè trong việc tham gia đóng góp ý kiến. Trong mỗi cuộc họp thường hay im lặng, nghe người khác nói, ý kiến theo số đông… Điều đó vô tình làm mất dần tinh thần “xung kích”, ý thức đấu tranh của tuổi trẻ, nhất là đối với các biểu hiện tiêu cực ở cơ quan, đơn vị. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tuổi trẻ đang làm mất dần đi tiếng nói của mình trước tập thể. Do đó, để phát huy vai trò xung kích của mình, đoàn viên thanh niên cần mạnh dạn hơn nữa trong việc tự phê bình và phê bình; tích cực đóng góp ý kiến xây dựng cơ quan, đơn vị; tích cực đấu tranh chống lại những sai trái, tiêu cực, tránh để người khác lôi kéo, lợi dụng bè phái gây mất đoàn kết nội bộ; có thái độ khiêm tốn, ham học hỏi, tinh thần cầu thị, ý thức vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thức thách, vượt qua những cám dỗ vật chất…

Thứ tư, giữ vững kỷ luật phát ngôn qua các bài giảng, bài viết và trên các phương tiện truyền thông. Hiện nay, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội, để phát tán các thông tin trái chiều, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, tạo ra hiện tượng nhiễu loạn thông tin. Do đó, để tránh khỏi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các đoàn viên thanh niên - những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội cần tỉnh táo trước những thông tin trái chiều, những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật. Giữ vững kỷ luật phát ngôn trong các bài giảng, bài viết, bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ năm, tích cực xây dựng lối sống trong sáng, lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân và gia đình, cộng đồng xã hội. Để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đoàn viên Đoàn Thanh niên Học viện cần có ý thức xây dựng một lối sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; luôn có tinh thần tích cực trong học tập, làm việc; có ý chí tiến thủ, có ý thức vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Là những người trẻ có sức khỏe, được trang bị kiến thức, được tạo điều kiện học tập, làm việc trong một môi trường thuận lợi, mỗi đoàn viên của Học viện phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình mình, không ngừng đóng góp, cống hiến vì sự phát triển của Học viện.

Thứ sáu, phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở Đoàn và Đoàn Thanh niên Học viện trong việc tuyên truyền, giáo dục đoàn viên. Trong thời gian qua, với việc kiện toàn về mặt tổ chức, Đoàn Thanh niên Học viện đã có nhiều hoạt động tích cực nhưng hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên chưa được tiến hành thường xuyên, hiệu quả. Để đấu tranh chống lại sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đoàn viên, Đoàn Thanh niên Học viện cần tích cực kết hợp với các tổ chức cơ sở Đoàn trong hệ thống có các hình thức tuyên truyền phù hợp, linh hoạt; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm khoa học về Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đó là cách để mỗi đoàn viên của Học viện tự trang bị thêm cho mình nền tảng lý luận, đặt ra những phương châm hành động thiết thực theo các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

_________________

(1), (3), (4), (5), (6), (7) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 22, 28, 31, 31, 32, 24-25

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2012, tr. 106-107.

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Hồng Tung: Thanh niên và lối sống thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

 

ThS Lê Thị Chiên

Viện Triết học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

 

Các bài viết khác