Trang chủ    Diễn đàn    Đóng góp của các tạp chí khoa học lý luận chính trị trong tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về công tác cán bộ
Thứ hai, 26 Tháng 11 2018 11:07
776 Lượt xem

Đóng góp của các tạp chí khoa học lý luận chính trị trong tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về công tác cán bộ

(LLCT) - Trong những năm qua, các tạp chí khoa học lý luận chính trị đã có những đóng góp quan trọng vào công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận nói chung và công tác cán bộ nói riêng thông qua việc đăng tải các công trình nghiên cứu về vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những hạn chế, bất cập đòi hỏi các tạp chí phải có các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng.

 

1. Đặt vấn đề

Thành tựu của sự nghiệp đổi mới có sự đóng góp quan trọng của công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho quá trình hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thành tựu và kết quả đóng góp này đã được Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 khẳng định. Tuy nhiên, Nghị quyết cũng chỉ rõ: “…công tác lý luận còn có những hạn chế, khuyết điểm. Nhìn chung, lý luận còn lạc hậu, tính dự báo thấp, kết quả nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn…”(1). Đại hội XII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chính trị còn bất cập, chưa làm rõ được một số vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới để định hướng trong thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước…”(2).

Một trong những nguyên nhân được Đảng ta chỉ ra là: Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nghiên cứu lý luận còn hạn chế; Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. Đối với công tác cán bộ, còn coi nhẹ công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển lý luận về cán bộ và công tác cán bộ.

Hiện nay, số lượng tạp chí khoa học lý luận chính trị của nước ta khá nhiều, tập trung ở các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học… Bên cạnh các tạp chí đa ngành, còn có các tạp chí khoa học chuyên ngành. Với số lượng tạp chí hùng hậu đã tạo ra môi trường trao đổi, tranh luận rộng rãi cho các nhà nghiên cứu lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn; đồng thời, tổng hợp được nhiều ý kiến, kiến nghị làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, số lượng tạp chí khoa học nhiều nhưng chất lượng còn thấp(3), đồng nghĩa với việc nhiều công trình đăng tải chất lượng còn hạn chế. Từ đó, hiệu quả đóng góp cho công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa tương xứng với vai trò, chức năng và nhiệm vụ; trong đó có nội dung tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về công tác cán bộ.

2. Cơ sở lập luận và dẫn giải

Để lập luận và dẫn giải cho nội dung triển khai trong bài viết, tác giả đã vận dụng và quán triệt các quan điểm trong một số văn kiện, nghị quyết của Đảng. Cụ thể là Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-1-2012, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, tác giả tham khảo bài viết Nâng cao chất lượng tạp chí khoa học của Việt Nam trước yêu cầu hội nhập quốc tế của GS, TSKH. Trần Văn Nhung, PGS, TSKH Bùi Mạnh Nhị, ThS Nguyễn Đức Huy đăng trên website của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước. Nội dung bài viết này là sự đánh giá tổng quát về thực trạng chất lượng (cả về nội dung và hình thức) các tạp chí khoa học của nước ta hiện nay. Đồng thời, tác giả tiếp cận nội dung bài viết và bài trả lời phỏng vấn của PGS, TS Phạm Minh Chính: “Tăng cường tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về công tác cán bộ trong tình hình mới” đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng online, ngày 18-6-2017; “Phải đẩy mạnh tổng kết thực tế, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận về công tác cán bộ” (trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Quân đội nhân dân online, đăng ngày 17-4-2018). Bài viết và bài trả lời phỏng vấn của PGS, TS Phạm Minh Chính đã khẳng định những kết quả đạt được của công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về công tác cán bộ; chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của các hạn chế, yếu kém; khẳng định tầm quan trọng của công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về công tác cán bộ đối với sự nghiệp cách mạng nước ta.

3. Kết quả và những vấn đề đặt ra

a. Những kết quả chủ yếu

Với vai trò, vị trí là bộ phận quan trọng trong hoạt động thông tin, nghiên cứu lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, các tạp chí khoa học lý luận chính trị đã bám sát quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ để tổ chức thông tin, cụ thể hóa với những bài viết có luận giải sâu sắc. Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò quan trọng trong công tác lý luận của Đảng. Để cung cấp luận cứ khoa học cho quá trình hoạch định đường lối về công tác cán bộ của Đảng, các tạp chí đã chú trọng đăng tải các công trình nghiên cứu về vấn đề này theo quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh. Đồng thời, trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, mô hình, cách thức và kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ của các nước phát triển đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và đăng tải trên các tạp chí. Với sự tham gia tích cực của các nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, các tạp chí khoa học lý luận chính trị đã đóng góp có hiệu quả vào việc vụ xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ; góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ.

Bên cạnh đó, các tạp chí khoa học lý luận chính trị cũng chú trọng đăng tải các bài viết về tổng kết thực tiễn về công tác cán bộ ở các cấp, các ngành. Các bài viết tổng kết thực tiễn về công tác cán bộ vừa chứng minh tính đúng đắn của các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vừa chỉ ra những vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn, từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị.

Thông qua các bài viết mang tính lý luận chuyên sâu, tranh luận khoa học, các bài viết tổng kết thực tiễn đã góp phần làm tăng thêm tính thực tiễn, tính đa chiều, tính phản biện trong nhìn nhận, đánh giá các vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ, trong tổ chức thực hiện đường lối, chính sách đối với đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước.

Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác cán bộ là vấn đề khó, nhạy cảm. Vì vậy, bên cạnh sự cộng tác thường xuyên của đông đảo các nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, để có nguồn bài chất lượng, các tạp chí đã chủ động đặt bài các nhà khoa học am hiểu và thường xuyên nghiên cứu về vấn đề này. Đồng thời, một số tạp chí còn tích cực tổ chức các cuộc hội thảo về công tác cán bộ. Hoạt động này hướng đến hai mục đích: một là, hình thành diễn đàn khoa học để các nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn trao đổi, tranh luận và đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ; hai là, các bài tham luận tại hội thảo sẽ trở thành nguồn bài để đăng tạp chí sau khi được lựa chọn, chỉnh sửa, hoàn thiện về mặt khoa học. Ngoài ra, một số tạp chí còn tổ chức ra số chuyên đề liên quan đến công tác cán bộ. Có thể nói, xét trong tương quan với các lĩnh vực khác, các bài viết, công trình nghiên cứu đề cập trực tiếp đến công tác cán bộ được đăng tải trên các tạp chí không nhiều. Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề cán bộ, đội ngũ cán bộ lại xuất hiện thường xuyên ở các bài viết về xây dựng Đảng, cải cách hành chính.

Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác cán bộ đã và đang là chủ đề mang tính thời sự được các phương tiện thông tin đại chúng quan tâm, trong đó có các tạp chí khoa học lý luận chính trị. Nguyên nhân là trong công tác cán bộ còn nhiều hạn chế, bất cập. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới càng trở nên cấp bách. Đảng đã đề ra nhiều nghị quyết, trong đó có nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ (Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ). Bám sát các nghị quyết này, các tạp chí đã đẩy mạnh đăng tải các bài viết tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt nội dung nghị quyết, từ đó góp phần quan trọng vào cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn của Đảng. Có thể nói, đồng hành với sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, các tạp chí khoa học lý luận chính trị cũng đã vào cuộc mạnh mẽ, với rất nhiều bài viết về công tác cán bộ được đăng tải, phản ánh kịp thời những thành tựu trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác cán bộ.

b. Những vấn đề đặt ra cần khắc phục

- Bài viết mang tính thông tin, tuyên truyền quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ khá nhiều, trong khi đó các bài viết nghiên cứu lý luận chuyên sâu, tổng kết thực tiễn rất ít

Thực tiễn cho thấy, ở nhiều tạp chí, đặc biệt là tạp chí khoa học đa ngành, các bài viết mang tính chất thông tin, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về cán bộ và công tác cán bộ là chủ yếu. Các bài viết liên quan đến quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ xuất hiện rất ít. Trong những bài viết này, tính chất “tầm chương trích cú” biểu hiện rõ hơn tính chất phân tích chuyên sâu.

Trong khi đó, ở các bài viết liên quan đến quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về cán bộ và công tác cán bộ cũng thiếu sự phân tích chuyên sâu để làm sâu sắc hơn quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, tần suất xuất hiện của các bài viết liên quan đến cán bộ và công tác cán bộ ít, không thường xuyên. Các bài viết về vấn đề này thường chỉ xuất hiện nhiều, trước và sau khi Đảng, Nhà nước ban hành nghị quyết, chính sách về cán bộ và công tác cán bộ.

- Nhiều bài viết tổng kết thực tiễn về công tác cán bộ giống như báo cáo tổng kết

Thực tiễn về công tác cán bộ phong phú, đa dạng hơn nhiều so với lý luận. Tuy nhiên, “đội ngũ nghiên cứu chủ yếu thiên về lý thuyết, chưa gắn chặt với thực tiễn về công tác tổ chức cán bộ”(4). Chính vì vậy, các bài viết về tổng kết thực tiễn công tác cán bộ rất ít. Đồng thời, tính chất khoa học trong các bài tổng kết thực tiễn còn rất mờ nhạt, thậm chí có nhiều bài viết giống báo cáo kết quả hoạt động hơn là bài báo nghiên cứu khoa học. Cụ thể, nội dung cơ bản của các bài viết về tổng kết thực tiễn công tác cán bộ chỉ nói chung chung là trình độ chuyên môn, trình độ lý luận của cán bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị đó như thế nào; số lượng mở lớp cũng như số lượng cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng… tiếp đó chỉ ra một số hạn chế, bất cập và đưa ra kiến nghị. Vấn đề chính yếu ở đây là chỉ ra cái chưa đúng trong cách làm, cách bố trí và sử dụng cán bộ… thì dường như ít có bài viết đề cập đến. Lý giải cho vấn đề này có thể là do: “Phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị còn có mặt hạn chế, bất cập”(5)  như Nghị quyết số 37-NQ/TW nhận định.

Như vậy, kết luận rút ra là: “tính chất thông tin, cổ vũ, tuyên truyền có nơi, có lúc còn lấn át tính phát hiện, phản biện, tranh luận khoa học”(6). Đây là đánh giá thứ hai trong bài viết đăng trên website của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước. Vấn đề này biểu hiện rõ nét ở các tạp chí đa ngành.

- Dung lượng của nhiều bài viết chưa tương xứng là công trình khoa học, dẫn đến các bài viết giống tóm tắt nghiên cứu

Thực tiễn cho thấy, tạp chí khoa học nói chung, tạp chí khoa học lý luận chính trị nói riêng, đều có số trang khá mỏng, chưa tương thích với việc đăng tải các công trình nghiên cứu. Số trang của các tạp chí hiện nay dao động từ 80 trang đến hơn 120 trang. Ở đây, từ việc phải bảo đảm cơ cấu chuyên mục theo từng số đã làm cho số lượng bài tăng lên, dẫn đến tình trạng bài viết ngắn.

Tìm hiểu trên một số tạp chí về khoa học lý luận chính trị cho thấy, số lượng bài đăng trên mỗi số tạp chí dao động từ 15 - 20 bài, tùy vào số trang của mỗi tạp chí. Từ đó, tính ra số trang của mỗi bài dao động từ 5 - 7 trang. Với dung lượng bài viết ngắn đã bó hẹp sự lập luận, dẫn giải và minh chứng cho các vấn đề đưa ra, dẫn đến hàm lượng khoa học khó được bảo đảm. Chính vì vậy, tác giả đồng tình với quan điểm cho rằng, các bài viết công bố trong các tạp chí giống với các tóm tắt nghiên cứu hơn là các nghiên cứu được trình bày chi tiết, cụ thể.

4. Một số kiến nghị

Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã chỉ rõ: “Phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ”(8); đồng thời, nhấn mạnh nhiệm vụ: “nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển lý luận về công tác tổ chức, cán bộ”(9). Như vậy, với vai trò là cơ quan ngôn luận, tổ chức nghiên cứu, các tạp chí khoa học lý luận chính trị cần xác định nâng cao hiệu quả đóng góp cho tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng. Muốn vậy, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, làm nổi bật tính chất nghiên cứu của các tạp chí

Như trên đã đề cập, trong các tạp chí khoa học lý luận chính trị, tính chất thông tin, tuyên truyền đang lấn át tính chất nghiên cứu. Với việc đăng tải khá nhiều bài viết mang tính chất thông tin, tuyên truyền đã thu hẹp số trang phục vụ cho việc đăng tải các công trình nghiên cứu lý luận chuyên sâu. Bên cạnh đó, để bảo đảm các chuyên mục, số lượng bài đăng, trong khi số trang tạp chí có hạn, các tạp chí đã giản lược nội dung các công trình, dẫn đến bài viết trở giống với báo cáo tóm tắt nghiên cứu.

Vì vậy, kiến nghị các tạp chí khoa học lý luận chính trị, cần đổi mới theo hướng cân đối số lượng thích hợp giữa bài viết thông tin, tuyên truyền với các bài viết nghiên cứu chuyên sâu, không nên xây dựng quá nhiều chuyên mục, chạy theo số lượng bài đăng trên mỗi số, để bảo đảm số trang phù hợp của mỗi bài đăng.

Hai là, các tạp chí cần tìm ra các vấn đề lý luận, thực tiễn nổi bật trong công tác cán bộ để đặt bài các nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý, nhà hoạt động thực tiễn

Một đặc thù hết sức cơ bản của hầu hết các tạp chí khoa học là luôn ở trong tình trạng bị động về bài viết để đăng trên mỗi số tạp chí. Chất liệu đầu vào của các tạp chí là từ đội ngũ cộng tác viên. Sự bị động về chất liệu đầu vào đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của tạp chí. Do vậy, để giải quyết vấn đề này, các tạp chí phải xây dựng chiến lược nội dung theo định kỳ để các nhà khoa học nắm được giới hạn nghiên cứu. Đồng thời, đây là cơ sở để tạp chí tiến hành đặt bài theo mục tiêu đã định.

Đối với phạm vi nghiên cứu về công tác cán bộ, trong quá trình triển khai tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước cần lựa chọn ra những vấn đề trọng yếu để tiến hành đặt bài các nhà khoa học nhằm làm rõ và sâu sắc về mặt lý luận cũng như thực tiễn.

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tổng kết thực tiễn là cơ sở của nghiên cứu lý luận. Mọi lý luận phải thông qua thực tiễn để kiểm chứng. Thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý của lý luận. Trong bối cảnh “công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém”(10) , các tạp chí cần hướng đội ngũ nhà khoa học tập trung vào những vấn đề nổi cộm trong thực tiễn, công tác cán bộ để chỉ ra những hạn chế, bất cập, từ đó đề xuất giải pháp. Tổng kết thực tiễn về công tác cán bộ cũng là để kiểm chứng tính đúng sai, sự phù hợp của các quyết sách cán bộ của Đảng và Nhà nước. Tất cả những điều đó nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc hình thành lý luận về công tác cán bộ phù hợp với tình hình mới.

Ba là, khắc phục tình trạng bài viết tổng kết thực tiễn giống báo cáo tổng kết và bài nghiên cứu lý luận như là tóm tắt nghiên cứu

Về mặt khoa học, mỗi bài viết, công trình nghiên cứu phải bảo đảm về mặt kết cấu, logic các nội dung triển khai. Để khắc phục tình trạng bài viết tổng kết thực tiễn giống báo cáo tổng kết và bài nghiên cứu, các tạp chí thiết kế bố cục cơ bản của bài viết, trong đó nhấn mạnh nội dung trọng tâm cho người viết. Đồng thời, cần bảo đảm về mặt thời gian để người viết có thể tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu đào sâu vấn đề. Trong các bài viết tổng kết thực tiễn nói chung, về công tác cán bộ nói riêng, các hàm ý, khuyến nghị chính sách là nội dung vô cùng quan trọng. Lý do, các nhà hoạt động thực tiễn hiểu thấu đáo thực trạng và hạn chế trong công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ ở đơn vị mình làm việc. Do vậy, những gợi ý, khuyến nghị chính sách mà họ đưa ra có tính khả thi cao. Bên cạnh việc giảm số lượng bài viết thông tin, tuyên truyền, thì việc đảm bảo số trang phù hợp của mỗi bài đăng là hết sức cần thiết nhằm khắc phục tình trạng bài viết giống tóm tắt nghiên cứu. Trong nghiên cứu, mỗi vấn đề nêu ra phải được luận giải và đi kèm là các trích dẫn, số liệu minh chứng cụ thể để làm tăng tính thuyết phục. Các yêu cầu này chỉ được đảm bảo khi mỗi bài đăng có số trang phù hợp.

Ngoài ra, các tạp chí không nên đăng những bài viết có nội dung quá rộng, với nhiều vấn đề cần giải quyết. Bởi vì, trong khuôn khổ có hạn về số trang của một bài viết đăng tạp chí đã không cho phép sự lý giải thấu đáo, chủ yếu mang tính giới thiệu khái quát, mang tính tóm tắt vấn đề. Cùng với đó, các tạp chí cần hạn chế đăng các bài viết theo kiểu phần lớn nội dung tập trung trình bày các giải pháp nâng cao. Thông thường, các bài viết này chỉ nêu ra các hạn chế, bất cập, tiếp đến là đề xuất các giải pháp, mà không có sự phân tích một cách sâu sắc các hạn chế, bất cập, khó khăn đó. Tất nhiên, nếu bài viết chỉ rõ hạn chế, bất cập, khó khăn đã được nghiên cứu ở đâu, trong công trình nghiên cứu nào, thì việc tập trung vào các giải pháp để giải quyết đề nghiên cứu là có thể chấp nhận.

Để hướng tới mục tiêu “nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển lý luận về công tác tổ chức, cán bộ” mà Đảng đã đề ra, các tạp chí khoa học lý luận chính trị cần đổi mới nhiều vấn đề, cả về nội dung, hình thức, chất lượng, quy mô và quy trình thực hiện. Các tạp chí cần nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của mình trong tổng thể công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận của Đảng, qua đó nâng cao hiệu quả đóng góp cho công tác này.

____________________

 (1), (5), (7), (8), (9)  Tư liệu văn kiện Đảng, http://www.dangcongsan.vn

 (2) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.67.

(3), (6) “Nâng cao chất lượng tạp chí khoa học Việt Nam trước yêu cầu hội nhập quốc tế”, http://www.hdcdgsnn.gov.vn.     

 (4) “Tăng cường tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận”,  http://www.xaydungdang.org.vn,

(10) ĐCSVN: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.21-22.

ThS Trần Hùng Phi

Học viện Chính trị khu vực II

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền